Naudojimosi sutartis

„FINOMARK“ SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS NAUDOJIMOSI SUTARTIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šią FinoMark sutelktinio finansavimo platformos naudojimosi sutartį sudarė FinoMark ir Naudotojas.

1.2. Ši Sutartis aptaria bendrąsias Platformos naudojimo sąlygas ir tvarką, FinoMark ir Naudotojų teises, pareigas bei atsakomybę, kuomet Naudotojai naudojasi Platforma ketindami suteikti Sutelktinio finansavimo lėšų Projektų savininkams (t. y. jie ketina tapti Investuotojais) ir (arba) kuomet Naudotojai naudojasi Platforma ketindami pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų savo Projektams (t. y. jie ketina tapti Projektų savininkais).

1.3. Jeigu būtų taip, kad atskirose paslaugų teikimo sąlygose, į kurias pateikiamos nuorodos šioje Sutartyje, numatytos nuostatos prieštarautų šioje Sutartyje nurodytoms nuostatoms, taikytinos tokių atskirų paslaugų teikimo sąlygų nuostatos (jos laikytinos specialiosiomis šios Sutarties nuostatų atžvilgiu).

1.4. Prieš pradėdamas naudotis Platforma, kiekvienas Naudotojas turi įdėmiai susipažinti su šia Sutartimi (įskaitant visus dokumentus, į kuriuos pateikiamos nuorodos šioje Sutartyje) ir tai patvirtinti paspausdamas atitinkamą sutikimo mygtuką Platformoje. Naudotojui nesutinkant su šia Sutartimi ar kuria nors šios Sutarties nuostata, toks asmuo negali naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis.

1.5. Naudotojas papildomai patvirtina, kad ši Sutartis visiškai atitinka jo tikruosius ketinimus ir tikrąją valią, Sutartis sudaryta nesant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Naudotojas galėjo pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šią Sutartį.

1.6. Jei dėl šios Sutarties nuostatų kiltų neaiškumų, Naudotojai gali susisiekti su Operatoriumi Platformoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2. SĄVOKOS

2.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

2.1.1. Anketa – Projekto savininko teikiamas dokumentas, kuriame atskleidžiama informaciją apie Projektą, ir pagal kurį FinoMark atlieka Projekto vertinimą dėl jo tinkamumo skelbti Platformoje;

2.1.2. Automatinio investavimo funkcionalumas – Platformos funkcionalumas, kuriuo naudodamiesi Investuotojai gali iš anksto susikurti Automatinio investavimo taisyklę bei jos pagrindu automatiškai sudaryti Finansavimo sandorį;

2.1.3. Automatinio investavimo taisyklė – Platformoje Investuotojo asmeniškai pasirinkti automatinio investavimo Kriterijai ir investavimo sąlygos pagal kurias FinoMark vykdo Automatinio investavimo funkcionalumą;

2.1.4. Automatinis investicijos išpirkimas – Operatoriaus įsipareigojimas, kad Finansavimo sandorio nutraukimo atveju, kuriam taikoma išpirkimo paslauga, Operatoriaus partneris sumokės Investuotojui Išmoką. Ji yra laikoma kompensacija dėl investuotos į Finansavimo sandorį sumos, ir nuo išmokos išmokėjimo momento tarp Operatoriaus ir Investuotojo susiklostę santykiai dėl investicijos į Projektą bus laikomi tinkamai įvykdyti ir pasibaigę, ir šalys neturi ir nebeturės viena kitai jokių pretenzijų dėl investicijos į Projektą.

2.1.5. Finansavimo sandoris – per Platformą Investuotojo, atstovaujamo FinoMark, ir Projekto savininko sudaromas sandoris, kuriuo Investuotojas suteikia Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininko Projektui;

2.1.6. Finomark arba Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinė registruota adresu Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva, el. p. info@finomark.lt, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2.1.7. Informacinis dokumentas – teisės aktuose numatytais atvejais Investuotojams teikiamas dokumentas apie Projektą, kuriame nurodoma informacija apie Projekto savininką ir siūlomą sudaryti Finansavimo sandorį;

2.1.8. Investavimo periodas – periodas, per kurį siekiama surinkti Investicijų sumą Projektui finansuoti;

2.1.9. Investicijų suma – per Investicijų rinkimo periodą siekiama surinkti sutelktinio finansavimo lėšų suma Projektui finansuoti;

2.1.10. Investuotojas – ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje ir investuoja į Projektą, paskelbtą Platformoje;

2.1.11. Įstatymas – Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas;

2.1.12. Išmoka - Automatinio investicijos išpirkimo atveju Operatoriaus Investuotojui išmokama suma, kurios dydis yra lygus Finansavimo sandorio nutraukimo momentu negrąžintos Investicijų sumos dalies dydžiui.

2.1.13. Naudotojas – Platformos naudotojas fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali būti arba Investuotoju, arba Paskolos gavėju, sudaręs šią Sutartį, pagal Sutarties sąlygas užsiregistravęs Platformoje ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus;

2.1.14. Naudotojo paskyra – Naudotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Naudotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje ir valdyti savo paskyrą;

2.1.15. NEO Finance sąskaita – NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, atidaryta unikali Investuotojo elektroninių pinigų sąskaita. NEO Finance, AB yra Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už elektroninių pinigų sąskaitos tinkamą funkcionavimą;

2.1.16. Platforma – FinoMark administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.finomark.lt, per kurią yra vykdomi Finansavimo sandoriai;

2.1.17. Projektas – verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam Projekto savininkas siekia pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas;

2.1.18. Projekto savininkas – Naudotojas, kuris inicijuoja ir per Platformą paskelbia Projektą, siekdamas pritraukti Investuotojų lėšų;

2.1.19. Sąskaita – specialios paskirties sąskaita, į kurią pervedamos sutelktinio finansavimo lėšos Projektui ir iš kurios išmokamos išmokos Investuotojams;

2.1.20. Sutartis – šis dokumentas bei Sutarties 19.7 punkte nurodyti dokumentai;

2.1.21. Sutelktinio finansavimo lėšos – Investuotojo per Platformą Projekto savininkui suteikiamos lėšos;

2.1.22. Užtikrinimo priemonė – hipoteka, įkeitimas, laidavimas ar kita Projekto užtikrinimo priemonė.

2.2. Kitos aukščiau nenurodytos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme bei kituose sutelktinio finansavimo veiklai taikytinuose teisės aktuose.

3. Informacija apie Platformą bei FinoMark

3.1. Platformoje sudaroma galimybė vykdyti sutelktinio finansavimo veiklą, t. y. Projektų savininkams skelbti Projektus (kurių įgyvendinimui siekiama pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų), o Investuotojams suteikti Sutelktinių finansavimo lėšų šiems Projektams. Taigi, Platforma veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurių Projektams reikia finansavimo ir asmenų, kurie šį finansavimą gali suteikti.

3.2. FinoMark yra įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Vykdydamas sutelktinio finansavimo veiklą FinoMark vadovaujasi Įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei Operatoriaus patvirtintomis vidaus tvarkomis.

3.3. Operatorius atlieka šias funkcijas:

3.3.1. Administruoja Platformą bei sudaro galimybę Investuotojams ir Projektų savininkams Platformos pagalba sudaryti Finansavimo sandorius;

3.3.2. Atstovaudamas Investuotojus jų vardu su Projektų savininkais pasirašo Finansavimo sandorius;

3.3.3. Atlieka Projekto savininko reputacijos ir kreditingumo vertinimą, taip pat sutelktinio finansavimo sandorių priimtinumo Investuotojams vertinimą pagal Operatoriaus patvirtintas Projekto savininkų patikimumo ir sutelktinio finansavimo sandorių priimtinumo Investuotojams vertinimo taisykles;

3.3.4. Sudaro sąlygas Platformoje skelbti informaciją apie Projektą, jo įgyvendinimo eigą ir kitą su Projektu susijusią informaciją;

3.3.5. Projektų savininkų vardu į Sąskaitą surenka Sutelktinio finansavimo lėšas bei jas išmoka;

3.3.6. Administruoja kitus mokėjimus bei įsiskolinimus;

3.3.7. Administruoja Užtikrinimo priemones, esant reikalui iš jų Investuotojų vardu ir naudai atlieka išieškojimą bei Investuotojų vardu ir naudai įgyvendina kitas kreditoriaus teises;

3.3.8. Atstovauja ir gina Investuotojų interesus teismuose (ar paveda šiuos veiksmus atlikti tretiesiems asmenims);

3.3.9. Atlieka kitas šioje Sutartyje, Finansavimo sandoriuose, Įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose numatytas funkcijas.

3.4. Operatorius nesuteikia jokių garantijų, be kita ko:

3.4.1 Investuotojams, kad Projektų savininkai tinkamai vykdys savo įsipareigojimus Investuotojams pagal Finansavimo sandorių sąlygas. Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, tobulina taikomą kreditingumo vertinimo modelį, tačiau jokiu būdu neprisiima Investuotojų patirtų nuostolių, jei Projekto įgyvendinimui suteiktos Sutelktinio finansavimo lėšos, numatytos palūkanos ir (ar) kitos sumos nebus grąžintos. Investuotojai, suteikdami Sutelktinio finansavimo lėšų Projektų savininkams, savarankiškai ir laisva valia prisiima su tuo susijusias rizikas (įskaitant ir riziką netekti visų tokiu būdu investuotų lėšų);

3.4.2 Projektų savininkams, kad jų norimi Projektai bus paskelbti Platformoje, kad Platformoje paskelbus Projektą per numatytą Investavimo periodą bus surinkta reikalinga Investicijų suma ir (ar) bus įgyvendintos visos sąlygos, būtinos Finansavimo sandoriui sudaryti.

4. Tapimas FinoMark klientu (Naudotoju)

4.1. Tam, kad asmuo taptų Naudotoju, galėtų finansuoti Platformoje skelbiamus Projektus ir (ar) Platformoje paskelbti Projektą Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimui bei galėtų naudotis FinoMark teikiamomis paslaugomis, yra privaloma tinkamai užsiregistruoti Platformoje sutinkant su šios Sutarties sąlygomis bei patvirtinti savo tapatybę Platformoje numatytais būdais.

4.2. Užsiregistruoti Platformoje bei sudaryti šią Sutartį gali tiek fizinis, tiek juridinis asmuo:

4.2.1 Jei Sutartį sudaro fizinis asmuo, jis turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus bei galintis savo veiksmais Platformoje sudaryti sandorius, prisiimti visas iš jų kylančias civilines teises ir pareigas;

4.2.2 Jei Sutartį sudaro juridinis asmuo, tokio juridinio asmens vardu Sutartį sudaryti gali tik juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, kuris turi tinkamus įgaliojimus ir (ar) visus reikiamus sprendimus suteikti ir (ar) pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų, nustatytus teisės aktuose ir (ar) vidiniuose juridinio asmens dokumentuose. Juridinio asmens atstovas turi pateikti dokumentus, įrodančius atstovavimo teisę, taip pat dokumentus, įrodančius teisę suteikti ir (ar) pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų juridinio asmens vardu (pvz., akcininkų ar valdybos sprendimą).

4.3. Laikoma, jog asmuo yra užregistruotas Platformoje, jeigu buvo tinkamai atlikti visi šie veiksmai:

4.3.1. Visi privalomi registracijos laukeliai yra tinkamai užpildyti pateikus teisingą ir išsamią informaciją;

4.3.2. Asmuo susipažino su FinoMark privatumo politikos nuostatomis ir pažymėjo atitinkamą laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą;

4.3.3. Asmuo susipažino su šios Sutarties nuostatomis ir pažymėjo atitinkamą laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą bei išreiškiantį valią sudaryti šią Sutartį;

4.3.4. Asmuo atliko visus kitus veiksmus, pateikė kitą Operatoriaus prašomą informaciją ir (ar) dokumentus bei atitiko kitus numatytus reikalavimus registracijos procedūros užbaigimui.

4.4. Ši Sutartis (kartu su atskiromis Platformoje skelbiamomis sąlygomis, į kurias pateikiamos nuorodos šiame dokumente) įsigalioja asmeniui patvirtinus susipažinimą su ja bei įsipareigojimą laikytis jos nuostatų registracijos Platformoje metu (nebent šalys susitars kitaip). Bet kokiu atveju Operatorius turi teisę reikalauti, kad tam tikri Sutarties priedai, susitarimai, taisyklės ar kiti dokumentai tarp šalių būtų sudaryti ir pasirašyti raštu ir kad tokiu atveju jie įsigaliotų tik nuo jų fizinio pasirašymo momento.

4.5. Naudotojui suteikiama teisė naudotis Paskyra bei FinoMark paslaugomis tik tuo atveju, kai Naudotojas buvo tinkamai identifikuotas (nustatyta jo tapatybė). Naudotojo tapatybės nustatymo būdai yra parenkami Operatoriaus ir detalizuojami Platformoje.

4.6. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų bei vidinių procedūrų reikalavimus dėl tinkamo klientų tapatybės nustatymo, FinoMark gali bet kada (tiek pradinio tapatybės nustatymo metu, tiek ir bet kada vėliau) paprašyti esamo ar potencialaus Naudotojo papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusius su Naudotojo ir (ar) Naudotojo naudos gavėjų tapatybe, vykdoma veikla, lėšų kilme, kontrolės struktūra, sąsajomis, atstovavimu ir kitais tinkamam tapatybės nustatymui reikalingais žinoti aspektais, be to, FinoMark gali paprašyti periodiškai atnaujinti duomenis apie save bei naudos gavėjus. Naudotojas įsipareigoja tokią prašomą informaciją ir (ar) dokumentus laiku pateikti Operatoriui. Visi Operatoriaus prašomi dokumentai turi būti pateikti lietuvių ar anglų kalbomis, jei reikia – su patvirtinimo žymomis (pvz., apostile).

4.7. Asmeniui nevykdant savo įsipareigojimo laiku ir tinkamai pateikti prašomą informaciją ir (ar) dokumentus, taip pat tuo atveju, jeigu esamo ar potencialaus Naudotojo tapatybės patikros rezultatai netenkintų FinoMark ar keltų įtarimų, FinoMark turi teisę, be kita ko, atsisakyti užmegzti su tokiu asmeniu dalykinius santykius arba nutraukti, sustabdyti ar apriboti paslaugų teikimą, perduoti informaciją kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

4.8. FinoMark turi teisę tam tikrais atvejais savo nuožiūra, nenurodydamas jokios priežasties, atsisakyti leisti konkrečiam asmeniui tapti Operatoriaus klientu (pvz., atsisakyti tvirtinti registraciją, atsisakyti tvirtinti tapatybę), tokiam asmeniui nustatyti papildomus reikalavimus ar veiklos Platformoje apribojimus, taip pat nutraukti šią Sutartį.

4.9. Platformoje kiekvienas Naudotojas gali turėti tik vieną aktyvią paskyrą. Bet kokios paskesnės registracijos rezultatai ir paskyros gali būti panaikinamos be atskiro įspėjimo.

4.10. Visais atvejais atlikti registraciją bei sudaryti Sutartį, taip pat naudotis Platforma Naudotojas gali tik asmeniškai savo ar savo teisėtai atstovaujamo juridinio asmens vardu bei naudai. Paskyra Platformoje juridinio asmens vardu gali naudotis tik juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, kuris tam turi tinkamus įgaliojimus.

4.11. Operatorius neturi pareigos tikrinti Naudotojo teisės investuoti ir (ar) priimti sprendimus Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimui įgyvendinamam Projektui. Naudotojas pilnai atsako už atliekamus veiksmus, kuriais yra viršijami įgaliojimai, taip pat už tai, jog neatnaujina informacijos apie save ir (ar) savo įgaliojimus.

4.12. Visi veiksmai, kuriuos Naudotojas atliks prisijungęs prie Platformos, bus laikomi atliktais paties Naudotojo vardu ir naudai. Naudotojas supranta ir patvirtina, kad visi jo veiksmai, atlikti prisijungus Platformoje, laikomi teisines pasekmes sukuriančiais tinkamais Naudotojo sutikimais ir (ar) patvirtinimais, pasirašytais elektroniniu parašu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 1 d.

4.13. Naudotojas pilnai atsako už savo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų teisingumą ir aktualumą. Jeigu registruodamasis Platformoje, atlikdamas tapatybės nustatymo procedūrą ar naudojimosi Platformoje metu Naudotojas pateiks neteisingą informaciją ir (ar) jos laiku neatnaujins, atsakomybė už tokiais veiksmais Operatoriui ar kitiems asmenims padarytus nuostolius teks Naudotojui ir (ar) Naudotojo vardu veikusiems asmenims.

4.14. Naudotojui užsiregistravus Platformoje, FinoMark visus pranešimus, skirtus Naudotojui, siunčia Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) skelbia Platformoje. Naudotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas el. laišku yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms nuo išsiuntimo; o pateiktas Platformoje – praėjus 1 (vienai) kalendorinei dienai nuo pateikimo. Naudotojas įsipareigoja kiekvieną dieną reguliariai tikrinti FinoMark nurodytą savo elektroninio pašto adresą, savo Platformos paskyrą ir prisiima visas rizikas susijusias su tuo, kad ne dėl FinoMark kaltės FinoMark išsiųsti pranešimai laiku nepateks į Naudotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir Naudotojas dėl bet kokių kitų priežasčių jų negaus ir (arba) laiku ar visai neperskaitys.

5. Projektų skelbimas Platformoje

5.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos yra taikomos Naudotojams, kurie ketina pritraukti ar yra pritraukę Sutelktinio finansavimo lėšų savo Projektui, kuris yra skelbiamas Platformoje (t. y. kurie ketina tapti ar yra tapę Projektų savininkais).

5.2. Norėdamas naudotis Operatoriaus teikiamomis paslaugomis ir Platformos pagalba pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšų savo Projektui, Naudotojas turi užpildyti Anketą ir pateikti visus Anketoje prašomus duomenis ir informaciją. Atlikus šiuos veiksmus Operatorius gali pradėti Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimo Naudotojo Projektui parengiamuosius darbus (pvz. potencialiems investuotojams pateikti informaciją apie Projekto savininką, potencialaus projekto finansavimo sąlygas).

5.3. Anketoje turi būti nurodyti šie duomenys, be kita ko: finansavimo pritraukimo tikslas; norima gauti Investavimo suma; Finansavimo sandorio laikotarpis; Užtikrinimo priemonės bei su jomis susijusi informacija (pvz., Operatoriui priimtino nepriklausomo turto vertintojo atlikta įkeičiamo turto vertinimo ataskaita); teisminė istorija; sprendimas dėl finansavimo ir Užtikrinimo priemonių ir kita prašoma informacija bei dokumentai, reikalingi įvertinti Naudotojo reputaciją, Užtikrinimo priemones, Projektą, taip pat atlikti Naudotojo kreditingumo vertinimą. Kadangi pagal Anketoje pateiktus duomenis bus atliekamas patikimumo vertinimas, pateikdamas būtinus duomenis ir informaciją Naudotojas tuo pačiu patvirtina, kad teikiami duomenys ir informacija yra išsamūs ir teisingi.

5.4. Naudotojas įsipareigoja viso Anketos vertinimo laikotarpiu operatyviai teikti (per Operatoriaus nustatytą protingą terminą) papildomą prašomą informaciją ir dokumentus, bendradarbiauti su Operatoriumi, kad Operatorius galėtų tinkamai įvertinti Projektą ir su juo susijusias rizikas.

5.5. Projektas neskelbiamas Platformoje ir Projekto Finansavimo sandoriai per Platformą negali būti sudaromi, jeigu atlikus vertinimą nustatoma, kad siūlomas Projektas ir (ar) Projekto savininkas neatitinka patikimumo ir kreditingumo reikalavimų (Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklės yra neatskiriama šios Sutarties dalis, su jomis galima susipažinti Platformoje). Atsisakymas skelbti Projektą Platformoje nesuteikia teisės Naudotojui reikalauti žalos atlyginimo ar pakartotinio Operatoriaus sprendimo peržiūrėjimo.

5.6. Jeigu Anketa bus įvertinta teigiamai, Naudotojui bus pateiktas Pasiūlymas, kuriame bus nurodytos pagrindinės Projekto finansavimo sąlygos, be kita ko: Investavimo suma; siūlomos palūkanos; Operatoriaus teikiamų paslaugų įkainiai; Projekto rizikos reitingas; kita esminė informacija ir sąlygos.

5.7. Naudotojui sutikus su gautu Pasiūlymu, Naudotojas turi jį patvirtinti per nustatytą terminą (o reikalaujant Operatoriui – pasirašyti ir pateikti popierine forma). Kai Naudotojas patvirtins Pasiūlymą, bus vykdomi Projekto paskelbimo Platformoje parengiamieji veiksmai. Šiuo atveju atšaukti Projekto paskelbimą Platformoje ar atšaukti jau paskelbtą Projektą galima tik sumokėjus įkainiuose ar Pasiūlyme numatytą mokestįir atlyginus Operatoriaus patirtas išlaidas.

5.8. Teisės aktuose nustatytais atvejais, patvirtinus Pasiūlymą Naudotojas turės užpildyti ir pateikti Operatoriaus vertinimui bei tvirtinimui informacinį dokumentą, taip pat pateikti kitus Operatoriaus prašomus dokumentus.

5.9. Operatoriui patvirtinus informacinį dokumentą, Naudotojui pateikus prašomus dokumentus, Projektas bus paskelbtas Platformoje. Operatoriaus vykdomas informacinio dokumento patvirtinimas nelaikomas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija Investuotojams.

5.10. Platformoje skelbiama bent ši informacija apie Projektą: Projekto aprašymas; pagrindinės Projekto vystymo rizikos; Investavimo periodas ir finansavimo etapai (jeigu yra); surinkta Investavimo suma; finansinė projekto įgyvendinimo informacija; Projekto įgyvendinimo eiga ir terminai; kita informacija, susijusi su Projektu.

5.11. Projekto paskelbimas Platformoje nereiškia Operatoriaus įsipareigojimo, kad Projektas bus sufinansuotas ir kad su Naudotoju bus sudarytas Finansavimo sandoris bei Naudotojui bus išmokėtos pritrauktos Sutelktinio finansavimo lėšos.

5.12. Jeigu Investavimo sumos rinkimas planuojamas etapais, Operatorius neįsipareigoja ir negarantuoja, kad pabaigus vieną etapą, bus paskelbti kiti etapai, jeigu Projekto savininko finansinė padėtis, kita aktuali Projekto vykdymui padėtis pasikeičia ir Operatorius nebegali pasiūlyti tokių pačių finansavimo sąlygų.

5.13. Projektas yra finansuojamas Investuotojų į Operatoriaus administruojamą Sąskaitą. Operatorius yra įgaliotas Naudotojo naudai ir vardu gauti Sutelktinio finansavimo lėšas į Sąskaitą. Tai bus laikoma tinkamu Sutelktinio finansavimo lėšų Naudotojui suteikimu. Vėliau, atlikus šioje Sutartyje ir Finansavimo sandoryje nurodytus veiksmus, šios lėšos bus sumokėtos į Paskolos sutarties specialiose sąlygose nurodytą Projekto savininko sąskaitą.

5.14. Kai visa Investavimo suma bus surinkta į Sąskaitą, Naudotojos privalės atvykti į nurodytą vietą, nurodytu laiku ir pasirašyti Finansavimo sandorį ar patvirtinti jį kitais Platformoje leidžiamais būdais. Vėluojant atvykti pasirašyti Finansavimo sandorį, gali būti atsisakyta išmokėti Projekto savininkui Investavimo sumą ir Projekto savininkui gali tekti sumokėti Projekto atšaukimo mokesčius. Finansavimo sandoris įsigalioja jo pasirašymo dieną.

5.15. Įsipareigojimų pagal Finansavimo sandorius vykdymas turi būti užtikrinamas laidavimu, Projekto savininko (ar trečiojo asmens) pateikiama hipoteka, įkeitimu ir (ar) kitokiomis Projekte aprašytomis Užtikrinimo priemonėmis.

5.16. Pasirašius Finansavimo sandorį, Projekto savininkas taip pat privalo sudaryti Užtikrinimo priemonių sandorius (ar užtikrinti jų sudarymą), jeigu jie nebuvo sudaryti anksčiau. Projekto savininkas įsipareigoja padengti Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymo išlaidas.

5.17. Investavimo suma bus išmokama iš Sąskaitos į Paskolos sutarties specialiose sąlygose nurodytą Projekto savininko sąskaitą tik po Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymo, patvirtinimo notarine tvarka (jeigu tai yra privaloma) ir įregistravimo (jeigu juos būtina įregistruoti).

5.18. Su Sutartimi susijusias palūkanas, delspinigius, įmokas, kitus mokėjimus Projekto savininkas turės mokėti Paskolos sutarties specialiose sąlygose nurodyta tvarka. Šiuos mokėjimus Investuotojams paskirstys ir išmokės Operatorius.

5.19. Projekto savininkas įsipareigoja Finansavimo sandorio lėšas naudoti tik Projekte numatytai paskirčiai. Surinktos lėšos negali būti naudojamos kitoms reikmėms tenkinti.

5.20. Projekto savininkas turi pareigą bent kartą per mėnesį (arba Operatoriaus reikalaujamu kitu dažnumu, taip pat pagal atskirą Operatoriaus pareikalavimą) teikti Operatoriui informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą ir kitą Operatoriaus prašomą pateikti informaciją. Projekto savininkas sutinka, kad ši informacija gali būti perduodama Investuotojams.

5.21. Kitos Finansavimo sandorių sudarymo ir įgyvendinimo sąlygos yra apibrėžiamos investavimo į Projektą sąlygose, konkrečiame Finansavimo sandoryje.

6. Tapimas Investuotoju ir Finansavimo sandorio sudarymas

6.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos yra taikomos Naudotojams, kurie ketina suteikti ar yra suteikę Sutelktinio finansavimo lėšų Platformoje skelbiamų Projektų savininkams (t. y. ketina tapti ar yra tapę Investuotojais).

6.2. Platformoje skelbiamiems atskiriems Projektams Naudotojai gali savo nuožiūra skirti Sutelktinio finansavimo lėšų. Sutelktinio finansavimo lėšos Projektų įgyvendinimui suteikiamos sudarant Finansavimo sandorius.

6.3. Prieš skelbdamas Platformoje Projektus, FinoMark atlieka Projektų savininkų patikimumo bei kreditingumo vertinimą vadovaudamasis FinoMark patvirtintomis Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis. Platformoje skelbiami tik tinkamais įvertinti Projektai.

6.4. Platformoje skelbiama pagrindinė informacija apie:

6.4.1. Finansavimo sandorius (pvz., minimali investavimo suma vienam Investuotojui; Projektui ketinama surinkti suma ir (ar) numatyti finansavimo etapai; palūkanos, jų mokėjimo tvarka; pateikiamos Užtikrinimo priemonės (jei yra); kita su Finansavimo sandoriu susijusi informacija);

6.4.2. Projektą (esminiai Projekto ypatumai, lėšų pritraukimo tikslas; informacija apie Projekto savininką; finansinė Projekto įgyvendinimo informacija; pagrindinės su Projektu susijusios rizikos; Investavimo periodas; Projektui jau sukauptų Sutelktinio finansavimo lėšų suma; Projekto įgyvendinimo eiga ir terminai; kita su Projektu susijusi informacija).

6.5. Projekto paskelbimas Platformoje, rizikos priskyrimas konkrečiam Projektui ir (ar) kita Platformoje skelbiama informacija apie Projektą negali būti laikoma investavimo rekomendacija ar kitokiu Operatoriaus patvirtinimu, kad Projekto savininkas yra finansiškai patikimas ir ateityje tinkamai vykdys pagal Finansavimo sandorius prisiimtus įsipareigojimus Investuotojams. Sudarydami Finansavimo sandorį ir suteikdami Sutelktinio finansavimo lėšų Projektų savininkams, Investuotojai investuoja ir prisiima su tokia investicija susijusias rizikas, tame tarpe ir riziką negauti investicinės grąžos ar prarasti visas į Projektą investuotas lėšas.

6.6. Tinkamas Projektų savininkų įsipareigojimų Investuotojams pagal sudarytus Finansavimo sandorius vykdymas paprastai užtikrinamas Projekto savininko ar trečiojo asmens pateikiamomis Užtikrinimo priemonėmis (pvz., laidavimas, nekilnojamojo daikto hipoteka). Konkrečios Finansavimo sandorio užtikrinimo priemonės pateikiamos prie Projekto aprašymo.

6.7. Operatorius savo nuožiūra gali išskirti Projektus, kuriems Investuotojo pageidavimu bus taikomas Automatinis investicijos išpirkimas. Operatoriui nutraukus Finansavimo sandorį su Automatiniu investicijos išpirkimu dėl Projekto savininko vėlavimo įvykdyti prievoles pagal Finansavimo sandorį, Išmoka Investuotojui bus išmokama per 90 dienų nuo Finansavimo sandorio nutraukimo.6.8. Investuotojas, siekiantis investuoti į Platformoje skelbiamus Projektus, visais atvejais privalo atidaryti NEO Finance sąskaitą savo vardu arba su Platforma susieti jau turimą NEO Finance sąskaitą, iš kurios bus atliekamos investicijos bei į kurią vėliau bus pervedamos įmokos. NEO Finance sąskaita yra atidaroma arba susiejama Naudotojui Platformoje paspaudus ant atitinkamos nuorodos.

6.9. Prieš pirmą kartą sudarant atitinkamos rūšies Finansavimo sandorį, Investuotojas turi atlikti atitinkamo sandorio priimtinumo testą (toliau – Priimtinumo testas), kuris skirtas nustatyti Finansavimo sandorio rūšies priimtinumą Investuotojui. Siekiant atlikti Priimtinumo testą, Investuotojas turės užpildyti klausimyną ir atsakyti į tam tikrus klausimus apie Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti Finansavimo sandorio rūšimi.

6.10. Priimtinumo testą Investuotojas turi atlikti savarankiškai, kadangi iš pateiktos informacijos bus nustatomas Finansavimo sandorių priimtinumas Investuotojui.

6.11. Jeigu Priimtinumo testo rezultatai bus neigiami, tai yra paaiškės, jog tam tikros rūšies Finansavimo sandoriai nėra priimtini konkrečiam Investuotojui, arba Investuotojas atsisakys atlikti Priimtinumo testą ir (ar) nepateiks visos būtinos informacijos, Operatorius įspės apie tai Investuotoją ir papildomai pateiks informaciją apie su sutelktiniu finansavimu susijusias rizikas (bei tų rizikų aprašus), be kita ko: riziką prarasti visas ar dalį Projektui skirtų lėšų; riziką, kad galima negauti tikėtino pelno; finansavimo likvidumo riziką; kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas. Jeigu nepaisant gautos šiame punkte nurodytos papildomos informacijos Investuotojas vis tiek sudarys atitinkamos rūšies Finansavimo sandorį, atitinkamas Investuotojas tuo pačiu patvirtins, kad nurodytos rizikos jam yra suprantamos ir priimtinos.

6.12. Ketindamas Investuoti į konkretų Projektą Investuotojas privalo nurodyti investuojamų lėšų sumą. Tam tikrais atvejais Projektui gali būti nustatoma minimali investavimo riba ir susitarti dėl mažesnių sumų nebus įmanoma. Be to, Operatorius, atsižvelgdamas į Priimtinumo testo rezultatus, į Investuotojo patirtį bei žinias, turi teisę nustatyti Investuotojui individualius investavimo limitus.

6.13. Prieš tvirtindamas investuojamų lėšų sumą, Investuotojas privalės susipažinti su investavimo į konkretų Projektą sąlygomis ir jas patvirtinti. Atitinkamų veiksmų Platformoje atlikimas yra laikomas investavimo į Projektą sąlygų patvirtinimu. Taip pat Investuotojas privalės susipažinti su Finansavimo sandorio sąlygomis, kurias Investuotojo vardu pasirašys Operatorius.

6.14. Investuotojo investuojamos Sutelktinio finansavimo lėšos yra rezervuojamos Investuotojo asmeninėje NEO Finance sąskaitoje. Investavimo periodui pasibaigus ir jo metu surinkus pilną Investicijų sumą, rezervuotos lėšos yra pervedamos į Sąskaitą. Investuotos lėšos visais atvejais yra atskirtos ir laikomos atskirai nuo Operatoriaus piniginių lėšų. Operatorius turi teisę Investuotojų lėšas, pervestas į Sąskaitą, panaudoti vieninteliu būdu, t. y. Projekto, dėl kurio sudaromas Finansavimo sandoris, finansavimui.

6.15. Finansavimo sandoris įsigalioja, kai yra surenkama visą Investavimo suma (ar vieno investavimo etapo suma) ir Operatorius visų Investuotojų vardu pasirašo Finansavimo sandorį su Projekto savininku. Apie Finansavimo sandorio įsigaliojimą, Užtikrinimo priemonių sudarymą, Sutelktinio finansavimo lėšų Projekto savininkui išmokėjimą Investuotojai bus informuojami Platformoje. Nors įprastai papildoma Finansavimo sandorių pasirašymo procedūra neatliekama, Operatorius pasilieka teisę tam tikrais atvejais atskirai Investuotojo prašyti pasirašyti investavimo į Projektą sąlygas, Finansavimo sandorį (jo originalą ar kopijas), įgaliojimus ar kitus su Finansavimo sandoriu susijusius dokumentus, o Investuotojas įsipareigoja tokius dokumentus tinkamai ir laiku pasirašyti.

6.16. Investuotojams mokėtinų palūkanų skaičiavimas prasideda nuo faktinio Sutelktinio finansavimo lėšų išmokėjimo Projekto savininkui dienos.

6.17. Tuo atveju, jei norinčių sudaryti Finansavimo sandorius Investuotojų yra daugiau nei Investicijų suma, prioritetas teikiamas tam Investuotojui, kuris pirmas patvirtino investavimo į Projektą sąlygas. Operatorius taip pat gali numatyti kitokią prioritetų Investuotojams teikimo tvarką. Sudarydamas šią Sutartį Investuotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog Finansavimo sandoris galimai nebus sudarytas jo vardu arba jam bus pasiūlyta sudaryti Finansavimo sandorį mažesnei sumai, tad tokiu atveju Operatorius informuos Investuotoją ir grąžins lėšas ar atitinkamą jų dalį (panaikins atitinkamų lėšų rezervaciją).

6.18. Kitos Finansavimo sandorių sudarymo ir įgyvendinimo sąlygos gali būti apibrėžiamos investavimo į Projektą sąlygose, taip pat konkrečiame Finansavimo sandoryje.

6.19. FinoMark pasilieka teisę atskiroms Investuotojų grupėms suteikti išskirtines / palankesnes sąlygas investuoti į konkrečius Projektus. FinoMark užtikrina, kad bet kokios vienų Investuotojų grupių atžvilgiu taikomos palankesnės investavimo sąlygos neigiamai nepaveiktų kitų Investuotojų grupių interesų. Visais atvejais skirtingų investavimo sąlygų sudarymas atskiroms Investuotojų grupėms privalo atitikti FinoMark interesų konfliktų vengimo ir jų valdymo politikoje numatytus skaidrumo, objektyvumo, teisėtų lūkesčių ir kitus taikytinus reikalavimus, o apie tokius atvejus iš anksto skelbiama Platformoje.

7. Automatinio investavimo funkcionalumas

7.1. Automatinio investavimo funkcionalumas Investuotojams suteikia galimybę iš anksto nustatyti Automatinio investavimo taisyklę ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Projektuose, automatiškai sudaryti Finansavimo sandorius. Investuotojas gali keisti Automatinio investavimo funkcionalumo kriterijus.

7.2. Automatiniu investavimo funkcionalumu sudarytas Finansavimo sandoris prilyginamas Investuotojo asmeniškai (rankiniu būdu) sudarytam Finansavimo sandoriui ir sukuria tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Sutartis.

7.3. Investuotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi Automatinio investavimo funkcionalumu, Automatinio investavimo taisyklės sudarymą, bei Projektų, į kuriuos investuoja, kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.

7.4. Automatinio investavimo funkcionalumo veikimą nustato Platformos FinoMark Automatinio investavimo sutartis, kuri skelbiama FinoMark Platformoje.

7.5. Kiekvienas Investuotojas prieš sukurdamas Automatinio investavimo taisyklę ar prieš redaguodamas, keisdamas jau aktyvią Automatinio investavimo taisyklę privalo sutikti su Platformos Automatinio investavimo sutarties sąlygomis.

8. Investicijų sumos ir Investavimo periodo pasikeitimas

8.1. Kiekvieno atskiro Projekto atveju yra nustatoma individuali Investicijų suma ir Investavimo periodas, kurie yra paviešinami Platformoje. Nesurinkus Projektui numatytos Investicijų sumos per Investavimo periodą (išskyrus atvejus, kai finansuojama etapais ir tai nurodyta Projekte), Operatoriaus sprendimu, priimtu pasitarus su Projekto savininku, galima:

8.1.1. Pratęsti Investavimo periodą (tokią galimybę Operatorius įvertina iš anksto ir skelbia šią informaciją prie Projekto);

8.1.2. Sumažinti Investicijų sumą, jeigu Projekto savininkas įrodo, kad likusią Investicijų sumą jis sugebės gauti iš kitų šaltinių, ir Investuotojai, susipažinę su atnaujinta Projekto informacija, sutinka su tuo (šiuo atveju taip pat gali būti pratęsiamas Investavimo periodas tam pačiam laikotarpiui);

8.1.3. Išmokėti jau surinktas Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininkui, o Investavimo periodą likusiai Investicijų sumai pratęsti tam pačiam laikotarpiui, jei Investuotojai, susipažinę su atnaujinta Projekto informacija, sutinka su tuo;

8.1.4. Projektą atšaukti, jo nebepublikuoti Platformoje. Tokiu atveju Investuotojams grąžinamos sumokėtos lėšos (panaikinama jų rezervacija).

8.2. Tam tikrais atvejais Investicijų sumos rinkimą gali nutraukti Projekto savininkas, sumokėjęs numatytą mokestį.

8.3. Tuo atveju jei Investavimo periodu įvyksta kitos aplinkybės, kurios gali turėti pagrįstos neigiamos įtakos Projekto savininko vertinimui ir (ar) Projekto įgyvendinimui, Projektas yra atšaukiamas iš Platformos, investavimo į Projektą sąlygos yra panaikinamos ir Operatorius grąžina surinktas lėšas Investuotojams (panaikina jų rezervaciją). Tokie Operatoriaus atlikti veiksmai nesuteikia teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

9. Įgaliojimai ir sutikimai

9.1. Šia Sutartimi Investuotojai įgalioja ir paveda FinoMark, kiek tai yra būtina Finansavimo sandorių ir (ar) sandorių dėl Užtikrinimo priemonių sudarymui ir vykdymui, Investuotojų vardu ir interesais atlikti visus reikalingus veiksmus ir priimti visus reikalingus sprendimus, be kita ko: Investuotojų vardu ir interesais sudaryti Finansavimo sandorius, sandorius dėl Užtikrinimo priemonių (kuriuose kreditoriumi ar jų atstovu nurodomas Operatorius ar jo pavedimu trečiasis asmuo), atstovauti Investuotojus teismuose prieš trečiuosius asmenis kiek tai būtų reikalinga Finansavimo sandorių sudarymui ir (ar) vykdymui, užtikrinimui ir (ar) priverstiniam vykdymui. Šiame punkte nurodytus veiksmus Operatorius atliks išimtinai veikdamas Investuotojų interesais. Investuotojai įsipareigoja, Operatoriaus prašymu, esant poreikiui papildomai pateikti teisės aktuose nustatytos formos įgaliojimus šiems veiksmams atlikti.

9.2. NEO Finance, AB FinoMark nurodymu valdo Sąskaitą, kurioje kaupiamos Finansavimo sandoriams skirtos lėšos. Projektų savininkai patvirtina ir sutinka, kad Operatorius yra įgaliotas jų vardu ir naudai gauti Sutelktinio finansavimo lėšas į Sąskaitą ir tai bus laikoma tinkamu Sutelktinio finansavimo lėšų suteikimu Projektų savininkams. Investuotojai ir (ar) Projektų savininkai patvirtina ir sutinka, kad Operatoriui suteikiama teisė ir įgaliojimai pervesti į Sąskaitą surinktas Sutelktinio finansavimo lėšas atitinkamam Projekto savininkui.

10. Finansavimo sandorių nevykdymas

10.1. Jeigu Projekto savininkas neatsiskaito pagal sudarytus Finansavimo sandorius, taip pat nesumokami mokesčiai FinoMark, FinoMark turi teisę pradėti (ar pavesti tai padaryti įgaliotiems asmenims) išieškojimo veiksmus pagal Finansavimo sandoriuose ir šioje Sutartyje, jos prieduose numatytas sąlygas, taip pat Užtikrinimo priemonių administravimo ir įgyvendinimo veiksmus. Už administravimo ir priverstinio išieškojimo veiksmus Operatoriui yra mokamas nustatytas mokestis. Pradėjus Finansavimo sandorių administravimą, FinoMark ar FinoMark pasitelktas trečiasis asmuo turi teisę imtis visų reikiamų veiksmų administruojant ir realizuojant Projekto savininko suteiktas Užtikrinimo priemones, priteisiant skolas.

10.2. Projekto savininko skolos yra išieškomos pagal FinoMark skolų išieškojimo procedūrą.

10.3. Iš įkeisto turto, kitų Užtikrinimo priemonių, kito Projekto savininko turto išieškotos lėšos, atskaičius FinoMark patirtas išlaidas ir mokesčius, nurodytus FinoMark įkainiuose, kitų asmenų, veikiančių Investuotojo naudai, išlaidas, bus skirtos Investuotojų, kurių reikalavimai užtikrinti atitinkamų Užtikrinimo priemonių sandoriais, reikalavimams tenkinti.

10.4. Užtikrinimo priemonės FinoMark pasirinktu būdu gali būti realizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais:

10.4.1. įkeičiamą turtą parduodant neviešame aukcione; arba

10.4.2. įkeičiamą turtą parduodant viešame aukcione; arba

10.4.3. įkeičiamą turtą parduodant įkaito davėjo pasirinktam trečiajam asmeniui su sąlyga, kad yra gautas išankstinis FinoMark sutikimas; arba

10.4.4. bet kokiu kitu būdu, kuris yra leidžiamas pagal įstatymus.

10.5. Kitos pareigų neįvykdymo sąlygos nurodomos konkrečiuose Finansavimo sandoriuose.

11. Mokesčiai

11.1. Informacija apie Platformoje taikomus mokesčius, jų mokėjimo tvarką pateikiama FinoMark įkainiuose, skelbiamuose Platformoje. Naudotojui pasirašius šią Sutartį, kartu patvirtinama, kad su jais buvo susipažinta ir kad įsipareigojama juos mokėti nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Konkretūs Projekto savininkui taikomi mokesčiai pateikiami Pasiūlyme, taip pat Finansavimo sandoryje, jeigu kurie nors mokesčiai nėra nurodyti šiuose dokumentuose, taikomi Įkainiuose nurodyti mokesčiai. Investuotojui taikomi mokesčiai gali būti nuskaitomi nuo Investuotojo NEO Finance sąskaitos.

11.2. Projekto savininkui taip pat gali tekti padengti mokesčius, skirtus trečiųjų asmenų paslaugoms apmokėti,(pvz., Užtikrinimo priemonių sandorių tvirtinimui ir registravimui, išregistravimui, pakeitimui) ir kt. Jei šiuos mokesčius Projekto savininko vardu padengs FinoMark, Projekto savininkas įsipareigoja juos kompensuoti pagal FinoMark pateiktas sąskaitas faktūras.

11.3. Investuotojas sutinka, kad FinoMark įkainiuose nustatyti taikytini mokesčiai bei mokėjimai pagal Finansavimo sandorius gali būti nuskaitomi nuo Investuotojo lėšų, kurios laikomos NEO Finance sąskaitoje. Tokie nurašymai yra laikomi tinkamai autorizuotais ir sudarydami šią Sutartį Investuotojas su tuo sutinka.

11.4. Už vėlavimą sumokėti mokesčius, mokėtinus FinoMark, Naudotojas turi sumokėti delspinigius, kurie nurodyti įkainiuose.

11.5. Projekto savininkas taip pat įsipareigoja atlyginti visas kitas FinoMark patirtas išlaidas, susijusias su FinoMark teikiamomis paslaugomis.

11.6. Naudotojas savarankiškai turi susimokėti visus taikytinus mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis iš sudarytų Finansavimo sandorių ir kitus taikomus mokesčius. FinoMark atliks mokesčių atskaitymus tik tuo atveju, jeigu tai privaloma atlikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

12. Šalių komunikavimas

12.1. Naudotajas FinoMark pateikia savo telefono numerį bei elektroninio pašto adresą bei juos patvirtina. Pateiktas telefono numeris ir elektroninio pašto adresas naudojami FinoMark bendravimui su Naudotoju, t. y. teikiant informacija apie Sutartis ar kitas Naudotojui taikomas sąlygas, jų pasikeitimus, įsigaliojimus, naujus Projektus, kitą svarbią informaciją. Informacija taip pat bus skelbiama Platformoje.

12.2. Komunikavimas su FinoMark galimas lietuvių arba anglų kalbomis. FinoMark pasilieka teisę paprašyti, kad tam tikri prašymai, komentarai, pastabos, dokumentai būtų pateikti lietuvių kalba.

12.3. Naudotojas nedelsdamas privalo informuoti FinoMark apie savo kontaktinės informacijos pasikeitimą atnaujindamas šią informaciją Platformos paskyroje ar kitais FinoMark nurodytais būdais. FinoMark vadovaujasi paskutine žinoma informacija apie Naudotoją ir laiko ją teisinga, todėl FinoMark neatsako, jeigu Naudotojas negauna informacijos laiku dėl to, kad nebuvo atnaujinta kontaktinė informacija ir atitinkamai dėlto Naudotojas patirs nuostolių.

12.4. Investuotojas ir Projekto savininkas bendrauti gali tik naudodamiesi Platformoje pateikiamais būdais. Projekto savininkas ir Investuotojas jokiais kitais būdais negali vienas su kitu susisiekti su tikslu gauti arba suteikti bet kokios kitos informacijos apie Projektą nei nurodyta Platformoje, siekti suteikti arba gauti finansavimą ne per Platformą. Tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais, ir gali sukelti tam tikras teisines pasekmes (pvz., Projekto pašalinimą iš Platformos ir pareigą sumokėti atitinkamus mokesčius).

13. Sutarties pakeitimai

13.1. FinoMark turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) papildyti Sutartį, jos priedus apie tai informuodama Naudotoją 11 skyriuje „Šalių komunikavimas“ numatytais būdais.

13.2. Apie mokesčių dydžio ir mokėjimo tvarkos, Privatumo politikos pasikeitimus Naudotojas informuojamas 30 kalendorinių dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. Apie kitus Naudotojui taikomus sąlygų pasikeitimus Naudotojas informuojamas ne vėliau nei sąlygų pasikeitimo dieną.

13.3. Naudotojo naudojimasis Platforma po Sutarties ar jos atskirų sąlygų, priedų pakeitimo reiškia Naudotojo sutikimą su Sutarties pakeitimu.

13.4. Naudotojas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties, jos priedų sąlygų.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

14.2. Naudotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėjęs apie tai FinoMark prieš 30 dienų, jei Sutarties nutraukimo metu Naudotojas neturi nei vieno galiojančio Finansavimo sandorio ar nei vieno patvirtinto Pasiūlymo.

14.3. FinoMark turi teisę nutraukti šią Sutartį be įspėjimo, jei Naudotojas pažeidžia Sutarties sąlygas, taip pat Sutarties 14 skyriuje „Draudžiami veiksmai“ numatytais atvejais bei kitais Sutartyje ir teisės aktuose numatytais atvejais.

14.4. Nutraukus šią Sutartį yra panaikinama Naudotojo paskyra Platformoje, tačiau duomenys apie Naudotoją, apie Naudotojo sudarytus Finansavimo sandorius toliau yra saugomi Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytais tikslais, terminais ir tvarka.

15. Draudžiami veiksmai

15.1. Naudojantis Platforma draudžiama:

15.1.1. Pažeisti šią Sutartį, Finansavimo sandorius, kitus tarp šalių sudarytus susitarimus, teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus;

15.1.2. Naudotis Platforma bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant: sukčiavimui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui, neteisėtam finansinių paslaugų teikimui ir kt.;

15.1.3. Pateikti FinoMark neteisingą ar klaidingą informaciją, neteikti FinoMark prašomos informacijos, dokumentų, jų laiku neatnaujinti;

15.1.4. Veikti Platformoje trečių asmenų vardu ir/ar naudai, teikti tiems asmenims finansines paslaugas;

15.1.5. Skleisti kompiuterinius virusus ar imtis kitų veiksmų, kurie gali sukelti Platformos veikimo sutrikimus, pažeidimus ar sukelti kitą žalą FinoMark;

15.1.6. Finansuoti Projektą/gauti Projekto finansavimą iš Investuotojų kitais būdais nei per Platformą, neleistinais būdais gauti iš Projektų savininko/teikti Investuotojams informaciją apie Projektus;

15.1.7. Perduoti arba įvesti į Platformą duomenis, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokį kitą kodą, failus ar programas, skirtas trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programas, kurios automatiškai sektų,naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje esančią/pateikiamą informaciją;

15.1.8. Naudoti kitas sistemas prisijungiant prie Platformos ar ja naudojantis;

15.1.9. Skatinti ir (ar) reklamuoti kitas identiškas ar panašaus pobūdžio platformas ar kitus finansavimo šaltinius;

15.1.10. Atskleisti savo prisijungimo prie Platformos duomenis bet kokiems tretiesiems asmenims, naudotis trečiųjų asmenų slaptažodžiais ir kitais prisijungimo duomenimis;

15.1.11. Sudaryti Finansavimo sandorius pažeidžiant Naudotojui taikomus teisės aktus, įgaliojimus, sudarytas sutartis, susitarimus ar teismų sprendimus;

15.1.12. Jeigu Naudotojas yra juridinis asmuo (jo atstovas), sudaryti Sutartį ar Finansavimo sandorius pažeidžiant teisėsaktų reikalavimus ir Naudotojo vidaus dokumentus, suteiktus įgaliojimus, leidimus;

15.1.13. Atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali kelti riziką FinoMark.

15.2. Jei FinoMark turi įtarimą, kad Naudotojas atliko draudžiamus veiksmus, FinoMark gali imtis veiksmų, kad apsaugotų savo, Naudotojo ar trečiųjų asmenų interesus, pvz.:

15.2.1. Uždaryti ar apriboti prisijungimą prie Naudotojo paskyros;

15.2.2. Apriboti Naudotojo veiklą Platformoje, nustatyti investavimo limitus;

15.2.3. Pašalinti Projektą iš Platformos;

15.2.4. Neleisti sudaryti Finansavimo sandorių ar juos nutraukti;

15.2.5. Apriboti Finansavimo sandoriui pervestas Naudotojo lėšas Sąskaitoje, į Sąskaitą grąžinamas Finansavimo sandorių įmokas, palūkanas, kitus mokėjimus Naudotojo naudai;

15.2.6. Informuoti apie Naudotojo veiksmus kompetentingas valstybės institucijas;

15.2.7. Nutraukti šią Sutartį be išankstinio įspėjimo;

15.2.8. Imtis kitų teisinių priemonių.

15.3. FinoMark pateiks aktualią informaciją apie Naudotojui pritaikytas priemones, tačiau tam tikrais atvejais to padaryti nebus galima dėl FinoMark taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ar kitų teisės aktų reikalavimų.

15.4. FinoMark pritaikius šiame skyriuje numatytas priemones, Naudotojas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo.

16. Atsakomybė

16.1. Šalis, pažeidusi Sutartį, privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, tame tarpe, sumokėti visas nustatytas baudas ar kitokias netesybas.

16.2. Operatorius atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos Naudotojas patyrė dėl Operatoriaus tyčinių veiksmų arba dėl Operatoriaus didelio neatsargumo, jei šie nuostoliai atsirado Operatoriui padarius esminį šios Sutarties pažeidimą. Visais atvejais Operatorius atsako tik už tuos tiesioginius nuostolius, kuriuos Operatorius galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo padarymo metu.

16.3. Aiškumo dėlei pažymima, jog Operatorius neatsako toliau nurodytais atvejais:

16.3.1. Investuotojų atžvilgiu – jeigu investuotos lėšos (visos ar jų dalis) bus prarastos dėl Projekto savininko patirtų finansinių sunkumų ar kitų aplinkybių, už kurias yra atsakingas tik pats Projekto savininkas;

16.3.2. Projekto savininkų atžvilgiu – jeigu Projektas bus nepaskelbtas Platformoje, iš jos atšauktas, nesufinansuotas, taip pat Projekto savininko veiklos sutrikimų ir negalėjimo vykdyti Projekto atvejais;

16.3.3. Jeigu kiti Naudotojai pateikia Operatoriui ir (ar) Naudotojams neteisingus duomenis;

16.3.4. Jeigu Operatoriaus partneris – mokėjimų paslaugų teikėjas – nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas;

16.3.5. Už bet kokius paslaugų sutrikimus, įskaitant bet neapsiribojant Platformos gedimus ar kitus nesklandumus, kurie gali turėti įtakos Finansavimo sandorių sudarymui;

16.3.6. Už Naudotojų negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo žlugimą ir (ar) netiesioginius nuostolius.

16.4. Operatorius tik administruoja Platformą ir yra tarpininkas tarp Investuotojų ir Projekto savininkų. Naudotojai sudaro Finansavimo sandorius Platformoje tiesiogiai su kitais Naudotojais, savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.

16.5. Operatorius nėra atsakingas ir negali būti laikomas kaltu dėl, be kita ko, Projekto savininkų, Investuotojų ir (ar) kitų trečiųjų asmenų pareigų nevykdymo (ar netinkamo vykdymo) ir (ar) neteisėto elgesio; dėl Naudotojų veiksmų, kuriais yra peržengiamos jiems suteiktų įgaliojimų ribos; Projekto prognozių, jų realumo bei tikslumo; kitų asmenų teikiamų paslaugų (pvz., mokėjimo paslaugų, ryšio paslaugų ir kt.) nevykdymą (ar netinkamą vykdymą).

16.6. Aiškumo dėlei pažymima, jog Operatoriaus veikla neapima (ir negali būti vertinama kaip apimanti) investavimo rekomendacijų teikimo, finansinio tarpininkavimo veiklos, mokėjimo paslaugų teikimo, konsultavimo dėl nekilnojamojo turto sandorių sudarymo, vykdymo, prievolių vykdymo užtikrinimo bei kitos su sutelktinio finansavimo veikla nesusijusios ir šioje Sutartyje nenurodytos veiklos.

17. Saugumas ir rizikos

17.1. Investavimas į Projektą yra susijęs su tam tikrais rizikos veiksniais ir lėšos, skirtos Projekto įgyvendinimui, gali būti negrąžintos ir (ar) neuždirbti grąžos dėl Projekto savininko patirtų finansinių sunkumų, nemokumo ar kitų aplinkybių ir jokiais atvejais bei aplinkybėmis FinoMark neprisiima atsakomybės dėl Investuotojo patirtų nuostolių ar negautų pajamų.

17.2. Investuotojas, investuodamas į Projektą, kuriam taikomas automatinis investicijos išpirkimas, supranta ir prisiima Projekto savininko nemokumo riziką, kuri reiškia, kad atsiradus Finansavimo sandorio nutraukimo pagrindams Projekto savininkui netinkamai vykdant Finansavimo sandoriu prisiimtus įsipareigojimus ir Operatoriui nutraukus Finansavimo sandorį, Operatorius Investuotojui sumoka tik Išmoką, ir dėl to Investuotojas gali gauti mažiau palūkanų pagal Susitarimą, nei buvo tikėtasi.

17.3. Siekdamas sudaryti Finansavimo sandorius Investuotojas turi įvertinti sandorių keliamą riziką ir jos priimtinumą, atitinkamai, esant poreikiui, naudotis specialistų konsultacijomis.

17.4. Su konkretaus Projekto keliamomis rizikomis galima susipažinti dokumentuose, kurie skelbiami kartu su Projektu, o informacija apie su sutelktiniu finansavimu susijusias rizikas yra pateikiama Investavimo rizikų apraše, skelbiamame Platformoje.

17.5. Sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga. Tačiau FinoMark taiko aukščiausius standartus vertindama Projektų savininkų patikimumą ir Platformoje skelbia tik pagal Projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles įvertintus Projektus.

17.6. Kadangi FinoMark teikia finansines paslaugas, todėl per Platformą sudaromi Finansavimo sandoriai turi rizikos požymių, kuriuos Projekto savininkas turi įvertinti prieš skelbdamas savo Projektą Platformoje.

17.7. Naudotojas privalo imtis visų prieinamų veiksmų, kad apsaugotų savo prisijungimo duomenis prie Platformos, taip pat prisijungimų savo mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitų duomenis, įrenginius, kurie naudojami prisijungimams, taip pat komunikavimui naudojamas priemones, kaip antai elektroninį paštą.

18. Intelektinė nuosavybė

18.1. Visos su Platforma, jos turiniu, FinoMark interneto svetaine, FinoMark naudojamais prekių ženklais susijusios intelektinės nuosavybės teisės visa apimtimi priklauso Operatoriui.

18.2. Platformoje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik asmeniniais tikslais ir tik tiek, kiek susiję su Platformos ir FinoMark teikiamų paslaugų naudojimu.

18.3. Niekas šioje Sutartyje nesuteikia teisės į Platformą ir (ar) interneto svetainę, išskyrus tik tas, kurios reikalingos paslaugoms gauti.

18.4. Platforma pateikiama tokia, kokia yra, be jokių tiesioginių ar numanomų, ar įstatymais garantuotų teisių. FinoMark negarantuoja, kad Platformos veikimas bus nenutrūkstamas arba be klaidų. FinoMark neatsako už bet kokius paslaugų nutraukimus, įskaitant, bet neapsiribojant Platformos gedimus ar kitus sutrikimus, kurie gali turėti įtakos Finansavimo sandorių sudarymui.

19. Asmens duomenų apsauga

19.1. FinoMark tvarko Naudotojų, jų atstovų, naudos gavėjų ir kitų asmenų asmens duomenis FinoMark privatumo politikoje, skelbiamoje platformoje, nurodytu būdu.

19.2. Jeigu Naudotojas yra juridinis asmuo, kaip savo atstovų bei naudos gavėjų duomenų valdytojas jis įsipareigoja užtikrinti, kad tinkamai duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų duomenų pateikimą FinoMark ir jų duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui.

20.2. Naudotojas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties bei Finansavimo sandorių tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško FinoMark sutikimo.

20.3. Projekto savininkas negali atskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie FinoMark veiklą, Platformos veikimą, visas derybas tarp FinoMark ir Projekto savininko, turėtas iki šios Sutarties sudarymo ir po jo.

20.4. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.

20.5. Sutarčiai, Finansavimo sandoriams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20.6. Visi ginčai tarp Naudotojo ir FinoMark sprendžiami derybų keliu. Nesutarimai tarp Naudotojo ir FinoMark, taip pat tarp Investuotojų ir Projektų savininkų yra sprendžiami vadovaujantis FinoMark skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas teisme, kurio kompetencijai toks ginčas būtų priskiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir FinoMark buveinės registracijos adresu.

20.7. Neatsiejama šios Sutarties dalimi yra šie dokumentai:

20.7.1. Privatumo politika;

20.7.2. Projektų savininkų patikimumo ir sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo taisyklės;

20.7.3. Bendrosios paskolos sutarties sąlygos;

20.7.4. Interesų konfliktų vengimo ir jų valdymo politika;

20.7.5. Skundų nagrinėjimo taisyklės;

20.7.6. Lėšų grąžinimo tvarka;

20.7.7. Investavimo rizikų aprašas;

20.7.8. Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka;

20.7.9. Teikiamų paslaugų įkainiai;

20.7.10. Skolų išieškojimo procedūra;

20.7.11. Protingo investavimo aprašymas;

20.7.12. Priimtinų nekilnojamojo turto vertintojų sąrašas;

20.7.13. Automatinio investavimo sutartis;

20.7.14. Kiti dokumentai, kuriuose nurodoma, kad jie yra sudėtine ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

 
loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.