Investavimo rizikų aprašas

UAB „FINOMARK“

INVESTAVIMO RIZIKŲ APRAŠAS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šiame UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinė registruota adresu Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Operatorius) investavimo rizikų apraše yra nurodytos rizikos, kurios yra būdingos finansuojant projektus per Operatoriaus valdomą sutelktinio finansavimo platformą (toliau – Platforma), rizikų apibūdinimas ir rizikos prevencijos priemonės.

1.2.Investavimas per Platformą, kaip ir visos kitos investavimo galimybės, neatsiejamas nuo įvairaus pobūdžio rizikų. Operatorius dės visas pastangas rizikų įtakos minimizavimui, tai reiškia, jog nuolat stebės besikeičiančią aplinką su identifikuotomis galimomis rizikomis ir taikys numatytus jų valdymo būdus.

1.3.Investuotojai prieš finansuodami į Platformoje nurodytus projektus privalo susipažinti ir įvertinti toliau nurodytas su Platformos projektais susijusias rizikas.

2.PAGRINDINIŲ RIZIKŲ APIBŪDINIMAS

RIZIKA RIZIKOS APIBŪDINIMAS RIZIKOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS (JEIGU JOS OBJEKTYVIAI ĮMANOMOS)
Rinkos rizika Investicijų į projektus vertė trumpuoju laikotarpiu gali svyruoti priklausomai nuo bendros ekonominės situacijos, rinkos kainų, tam tikro turto paklausos ir pasiūlos svyravimų. Į projektus rekomenduojama investuoti orientuojantis į vidutinį ir ilgąjį laikotarpį, kad finansuotojas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos.
Bendra investicijų rizika Atsiranda rizika prarasti dalį investicijų staiga ir netikėtai sumažėjus tam tikro turto vertei ir dėl masiškų pardavimų rinkoje. Taikomas adekvatus paskolos ir užtikrinimo priemonių santykis (LTV), kuris negali būti didesnis nei 70 proc.
Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos ir mokestinės sistemos pokyčių rizika Galimi su projektais susijusių ekonominių rodiklių,pavyzdžiui nekilnojamojo turto nuvertėjimas, projekto savininko pajamų sumažėjimas, apmokestinimo pasikeitimai, bankų skolinimo politikos pasikeitimai, atsakingojo skolinimosi nuostatų pasikeitimai. Operatorius nuolat stebi ir vertina ekonominius rodiklius, siekiant kuo anksčiau atnaujinti naujų projektų veiklos planus pagal besikeičiančią aplinką. Operatorius pagal pokyčius rinkoje atitinkamai koreguoja projektų ir projektų savininkųvertinimo procedūras ir rizikos vertinimo metodiką.
Infliacijos rizika Investuotojų gaunama grąža projekto pabaigoje gali būti ne tokia patraukli kaip finansavimo pradžioje dėl staiga ženkliai išaugusios infliacijos. Operatorius nuolat stebi ir vertina ekonominius rodiklius, siekiant kuo anksčiau atnaujinti naujų projektų veiklos planus pagal besikeičiančią aplinką. Operatorius pagal pokyčius rinkoje atitinkamai koreguoja projektų ir projektų savininkųvertinimo procedūras ir rizikos vertinimo metodiką.
Projektų savininkų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo rizika Galima projektų savininkų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo (palūkanų nemokėjimo ar netinkamo atsiskaitymo su investuotojais) rizika dėl nenumatytų aplinkybių, dėl pinigų srautų pokyčių, dėl naujų įsipareigojimų ar kreditorinių reikalavimų atsiradimo ar kita. Operatorius vertina Projektų savininkų patikimumą ir kreditingumą, taip pat vertina siūlomus finansuoti projektus. Operatorius vertinimą atlieka pagal algoritmą, kurio skaičiavimuose naudojama eilė kiekybinių bei kokybinių kintamųjų. Vertinimus atlieka reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys specialistai. Papildomai siekiama, kad projektas būtų užtikrinamas laidavimu bei kitomis užtikrinimo priemonėmis. Įsipareigojimų nevykdymo atveju projektų savininkams taikomi delspinigiai ir, esant įsipareigojimų nevykdymui, gali būti vykdomas išieškojimas.
Likvidumo rizika Finansuotojas turi įvertinti tai, kad jis negalės bet kuriuo metu atsiimti savo investuotų lėšų. Investuotos lėšos bus grąžinamos pagal konkrečiam projektui numatytas sąlygas, kurios taip pat ne visada gali būti tinkamai įvykdomos atsižvelgiant į kitas galimas rizikas. Siekiant sumažinti likvidumo riziką, operatorius nuolat stebi rinkos pokyčius ir atitinkamai koreguoja vertinimo procedūras ir rizikos vertinimo metodiką.
Palūkanų normos rizika Rizikos rūšis, kai atsiranda rizika patirti nuostolius ar padidėjusius alternatyvius kaštus dėl staiga arba netikėtai pasikeitusio palūkanų normos rinkoje lygio. Operatorius nuolat stebi palūkanų normos rinkoje lygį ir atsižvelgia į galimus jos svyravimus vertinant naujus projektus. Atsižvelgiant į palūkanų normos riziką ir į kitus svarbius kintamuosius, operatorius sudaro pesimistinį (t.y. mažiausiai naudingą) projekto pinigų srautų scenarijų ir, esant poreikiui, įspėja investuotojus prie kiekvieno projekto esančiose rizikose apie galimus palūkanų normos svyravimus.
Pradelstų terminų ir didesnių nei planuota kaštų vystomame projekte patyrimo rizika Vystomų projektų terminas gali užtrukti ilgiau nei planuota prieš projekto pradžią ir išlaidos gali būti didesnės nei planuota, todėl tai gali sąlygoti projektų savininkų pradelstus mokėjimus ar įsipareigojimų nevykdymą. Operatorius vertina projektų savininkų projektus atsižvelgdamas į projekto ir/ar projekto savininko pinigų srautų analizę. Turto vertinimą atlieka tik operatoriaus atrinkti turto vertintojai. Paskolos ir įkeičiamo turto santykis nesudarys daugiau nei 70 proc.
Turto sugadinimo ar praradimo rizika dėl Force majeure aplinkybių Rizika, kai dėl gamtos ir stichinių nelaimių, tyčinės ar netyčinės žmogaus veiklos turtas sugadinamas ar suniokojamas. Visas įkeičiamas turtas gali būti apdraustas operatoriaus, kuris atstovauja investuotojų interesus, naudai.
Rizika visiškai prarasti investuotas lėšas Finansuotojai gali dalinai arba visiškai prarasti investuotas lėšas dėl projekto savininko nemokumo, negalėjimo vykdyti įsipareigojimus ar kitų priežasčių dėl kurių projekto savininkas neturės galimybės grąžinti lėšų.Visiškas lėšų praradimas įmanomas net ir investuojant įprojektus, kurie pagal savo rizikos lygį yra priskiriami prie aukščiausio patikimumo lygio, taip pat į tuos projektus, kurių vykdymas yra papildomai užtikrintas įvairiomis užtikrinimo priemonėmis (laidavimu, hipoteka, garantija ir kt.).
Lėšų grąžinimo rizika Rizika, kad nesurinkus pakankamai lėšų projektui jis bus nutrauktas arba atšauktas grąžinant visas investuotas lėšas investuotojams ir tokiu atveju investuotojais negaus tikėtino pelno ar kitų kompensacijų už į projektą investuotas lėšas. Projektų savininkų ir projektų vertinimas atliekamas pagal algoritmą, kurio skaičiavimuose naudojama eilė kiekybinių bei kokybinių kintamųjų. Tokiu būdu siekiama minimalizuoti šiąriziką ir skelbti tik aukštą patikimumo ir stabilumo lygį turinčius projektus. Pažymėtina, kad net ir šiuo atveju, investuotojų turtiniai interesai jokiu atveju nėra visiškai apsaugoti. Operatorius neatsako už jokius investuotojų investuotų lėšų praradimus.
Rizika negauti tikėtino pelno Platformoje nurodyta investavimo grąža negali būti suvokiama kaip garantija, kad finansuotojas gaus visą planuojamą grąžą. Planuojama grąžagali būti mažesnė dėl projekto savininko finansinių sunkumų, dėl to, kad projekto savininkas anksčiau laiko grąžina gautas lėšas, ir kitų aplinkybių.

3.KITOS NUOSTATOS

3.1.Atkreiptinas dėmesys, kad investuotojai gali susidurti ir su kitomis, šiame dokumente nenumatytomis, rizikomis, todėl prieš finansuodami projektus investuotojai turi įvertinti ir konkretaus projekto rizikas, o to negalėdami padaryti savarankiškai privalo kreiptis pagalbos į savo konsultantus.

3.2.Visais atvejais, prieš pradėdami finansuoti atitinkamą projektą, investuotojai privalo kritiškai įvertinti savo žinias, patirtį investavimo srityje ir atsižvelgti į savo finansinę padėtį bei galimas neigiamas pasekmes, jeigu investuotų lėšų visa apimtimi ar dalinai nepavyks atgauti. Šiuo tikslui prisijungę prie Platformos rasite investuotojams skirtą klausimyną, kurį rekomenduojame užpildyti ir įsivertinti savo žinias.

3.3.Operatorius visais atvejais nebus laikomas atsakingu, jei investuotojai negaus planuojamo pelno, praras dalį ar visas investuotas lėšas ar patirs kitokių nuostolių, nes Operatoriaus teikiamos paslaugos apima tik techninių galimybių suteikimą investuotojams ir projektų savininkams sudaryti finansavimo sandorius.

3.4.Bet kurios su Platformos projektais susijusios informacijos paskelbimas Platformoje negali būti laikomas pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir / ar rekomendacija investuotojams. Projektų aprašymuose nurodyti duomenys (planuojamos pajamos, terminai, sąmatos ir kt.) yra tik orientaciniai rodikliai ir gali pasikeisti dėl įvairių aplinkybių.

3.5.Pažymėtina, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikomas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatyta draudimo apsauga.

3.6.Kilus klausimams dėl rizikų ar prevencinių priemonių, prašome kreiptis į Operatorių el. paštu info@finomark.lt.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.