Patikimumo ir sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo taisyklės

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS UAB „FINOMARK“

PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO IR SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutelktinio finansavimo platformos FinoMark, UAB (toliau – Bendrovė) projektų savininkų patikimumo ir sandorių priimtinumo finansuotojams vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, reikalavimus ir kriterijus, kuriais vadovaujasi Bendrovė, vertindama Projektų savininkų patikimumą, atlieka finansavimo sandorių priimtinumo Finansuotojams vertinimą ir pateikia Finansuotojams informaciją apie jo rezultatus.

1.2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-169 „Dėl Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais, sutelktinio finansavimo veiklą reguliuojančiais, teisės aktais.

2. SĄVOKOS

2.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutelktinio finansavimo įstatyme, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip.

2.2. Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:

2.2.1. Bendrovės platforma arba Platforma - Bendrovės administruojama informacinė sistema www.finomark.lt, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas – t.y. Projekto savininkai gali skelbti Projektus, o Finansuotojai gali jiems suteikti sutelktinio finansavimo lėšas;

2.2.2. Finansuotojas – asmuo per Bendrovės platformą teikiantis Projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas;

2.2.3. Projekto savininkas – juridinis asmuo, kuris inicijuoja ir per Bendrovės platformą paskelbia Projektą Finansuotojams;

2.2.4. Įstatymas – Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas;

2.2.5. Paskola arba Sutelktinio finansavimo sandoris – civilinė sutartis, skirta verslo finansavimui, pagal kurią Finansuotojai suteikia Projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas pinigine forma, o Projekto savininkas įsipareigoja grąžinti Finansuotojams tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas. Šis sandoris gali būti užtikrinamas prievolių užtikrinimo priemonėmis;

2.2.6. Projektas - verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Bendrovės platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

2.3. Taisyklėse naudojamos sąvokos gali būti vartojamos ir daugiskaita.

3. BENDRIEJI PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI

3.1. Bendrovė imasi būtinų priemonių, kad būtų išvengta Platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais, o kilus pagrįstiems įtarimams dėl tokio panaudojimo, Bendrovė nedelsdama informuoja atsakingas institucijas.

3.2. Bendrovė imasi organizacinių, administracinių, teisinių ar kitų reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad Projekto savininko vertinimas būtų atliktas atsakingai ir per Bendrovės platformą vykdomi Sutelktinio finansavimo sandoriai atitiktų Taisyklių, Įstatymo ir kitų, sutelktinio finansavimo veiklą reguliuojančių, teisėsaktų nustatytus reikalavimus, o nustačius,kad Projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, Bendrovė jo neskelbia. Tokiu atveju jeigu nustatoma, kad Platformoje paskelbtas Projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, Bendrovė nedelsiant jį atšaukia ir informuoja atsakingas institucijas ir jį siekusius finansuoti Finansuotojus.

3.3. Projektų savininkų patikimumo vertinimas apima:

3.3.1. Projektų savininkų reputacijos vertinimą;

3.3.2. Projekto savininkų kreditingumo vertinimą;

3.4. Kartu su Projekto savininkų patikimumo vertinimu gali būti atliekamas papildomas išorinio ir nepriklausomo Bendrovės mentoriaus/eksperto vertinimas ir pateikiama jo rekomendacija.

3.5. Projekto savininkas, siekiantis, kad jo Projektas būtų paskelbtas Platformoje, įsipareigoja pateikti jo patikimumo įvertinimui reikiamą išsamią ir teisingą informaciją. Bendrovės darbuotojas gali prašyti Projekto savininko patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją.

3.6. Norint, kad Projekto savininkų patikimumas būtų įvertintas kaip teigiamas, o Projektas būtųskelbiamas projekte, Projekto savininkai turi gauti tiek teigiamą reputacijos vertinimą, tiek teigiamą kreditingumo vertinimo rodiklį. Nors vienam iš šių aspektų esant neigiamam, Projektas negali būti skelbiamas Bendrovėje.

3.7. Bendrovės darbuotojai, vertinantys Projektų savininkus ir jų pateiktus Projektus, atsako už teisingą duomenų suvedimą į naudojamas kompiuterines programas, duomenų išsaugojimą bei tinkamą Projektų savininkų patikimumo įvertinimą pagal šių Taisyklių nuostatas.

3.8. Kaip įrodymą, kad tinkamai atliko Projekto savininko patikimumo vertinimą, duomenis ir dokumentus, surinktus šio vertinimo metu, Bendrovė saugo 10 metų nuo įsipareigojimų pagal Sutelktinio finansavimo sandorio įvykdymo dienos (išskyrus atvejus, kai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus).

4. PROJEKTO SAVININKO REPUTACIJOS VERTINIMAS

4.1. Bendrovė, vertindama Projekto savininko reputaciją, surenka ir įvertina informaciją apie:

4.1.1. Projekto savininko vadovą;

4.1.2. jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi 20 procentų arba juos viršija arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui (kuomet Projekto savininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija).

4.2. Prieš Projektą skelbdama Platformoje, Bendrovė turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad Taisyklių 4.1 punkte išvardyti asmenys neatitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos. Tokiu atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad bent vienas iš Taisyklių 4.1 punkte numatytų asmenų atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, Projekto savininko reputacija yra laikoma netinkama ir Projekto savininkui nėra leidžiama skelbti Projekto Platformoje.

4.3. Bendrovei nustačius, kad nėra pakankamo pagrindo manyti, kad bent vienas iš Taisyklių 4.1 punkte numatytų asmenų atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, Bendrovė atlieką Papildomą reputacijos vertinimą. Papildomo reputacijos vertinimo metu Bendrovė surenka informaciją apie Taisyklių 4.1 punkte numatytus asmenis, kuri reikalingą įvertinti jų reputaciją pagal šiose Taisyklėse numatytus reputacijos vertinimo kriterijus.

4.4. Projektų savininkų reputacijos vertinimo tikslais Bendrovė remiasi:

4.4.1. Projektų savininkų, jų vadovų ir dalyvių (kuomet projektų savininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija) pateiktais dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais;

4.4.2. iš kitų, Taisyklių 4.6 punkte nurodytų, šaltinių gauta pagrįsta ir pakankama informacija apie Projektų savininkus, Projektų savininkų vadovus ir dalyvius.

4.5. Projekto savininko reputacijos vertinimo metu, taip pat siekiama nustatyti:

4.5.1. Ar Projekto savininkas, jo vadovai ar dalyviai yra pripažinti kaltais ir (ar) jiems įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba prieš juos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus, labai sunkaus nusikaltimo arba nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančių nusikalstamų veiklų pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo?

4.5.2. Ar Projekto savininkui, jo vadovams ar dalyviams už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą buvo pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė ir nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 5 metai?

4.5.3. Ar yra informacijos, patvirtinančios, kad Projekto savininkas nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų?

4.5.4. Ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką Projekto savininko finansiniam patikimumui.

4.6. Tikrindama informaciją apie Projekto savininką ir Taisyklių 4.1 punkte numatytus asmenis Bendrovė naudojasi viešai prieinama informaciją ir surenka informaciją bent iš šių šaltinių:

4.6.1. „CreditInfo“ duomenų bazės;

4.6.2. UAB „Scorify“ duomenų bazės;

4.6.3. Ieškomų asmenų, žinybinio registro centrinėje duomenų bazėje;

4.6.4. „eTeismai“ paieškos sistemoje;

4.6.5. Viešose interneto paieškos sistemose.

4.7. Tokiu atveju, jeigu Projekto savininko nurodoma informacija neatitinka viešai apie Taisyklių 4.1 punkte numatytus asmenis randamos informacijos arba jeigu, tikrinant informaciją pagal Taisyklių 4.6 punktą, randama Projekto savininko nepateikta informacija, Projekto savininko prašoma pateikti rašytinius paaiškinimus šios informacijos atžvilgiu.

4.8. Vertindama Projektų savininkų reputaciją Bendrovė neturi iš naujo tikrinti Projektų savininkų pateiktos informacijos, nebent Bendrovė turi pagrindo abejoti pateiktų atsakymų patikimumu.

4.9. Projekto savininko reputacijos vertinimo metu laikoma, kad ji yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija.

4.10. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl Projekto savininko reputacijos, Projekto savininkui atsisakant pateikti paaiškinimus arba pateiktus nepakankamai išsamius paaiškinimus Projektas yra toliau nesvarstytinas ir atmetamas kaip neskelbtinas Platformoje.

5. PROJEKTO SAVININKO KREDITINGUMO VERTINIMAS

5.1. Prieš skelbdama Projektą Bendrovės platformoje, Bendrovė įvertina Projekto savininko kreditingumą.

5.2. Bendrovė Projekto savininko kreditingumo vertinimui yra įdiegusi Projektų savininkų kreditingumo vertinimo sistemą. Duomenys apie Projekto savininką yra tikrinami naudojantis išorinėmis duomenų bazėmis, o nesant informacijos išorinėse duomenų bazėse - pagrįsti kitais įrodymais.

5.3. Pagrindinė Bendrovės naudojama kreditingumo vertinimo sistema yra iš trečiosios šalies „UAB Scorify“ perkama statistinio pobūdžio paslauga GOscore. Nustatydama Projekto savininko kreditingumą, Bendrovė taip pat remiasi kitais šaltiniais, nurodytais Taisyklių 4.6 punkte. Visais atvejais, nepriklausomai nuo šaltinių, naudojamų Projekto savininko kreditingumo vertinimui, Bendrovė prisiima atsakomybę už galutinį ir tinkamą kreditingumo įvertinimą.

5.4. Po UAB „Scorify“ atlikto Projekto savininko kreditingumo vertinimo, Bendrovė Finansuotojams atskleidžia, kuriai kreditingumo grupei Projektas yra priskirtas, nurodant suformuotą GOscore nemokumo rizikos apskaičiavimo rodiklį:


• A klasė aukštas patikimumas
• B klasė aukštesnis nei vidutinis patikimumas
• C klasė vidutinis patikimumas
• D klasė žemas patikimumas
• E klasė žemiausias patikimumas

5.5. Vertindama Projekto savininko kreditingumą, Bendrovė atsižvelgia į konkrečią situaciją (pvz., atkreipia dėmesį į bet kokias kylančias abejones dėl Projekto savininko kreditingumo, net jeigu bet kuriame naudojamame šaltinyje Projekto savininkui yra priskiriamas aukštas kreditingumo įvertinimas) ir nusprendžia, kokius informacijos šaltinius naudoti Projekto savininko kreditingumo įvertinimui, tačiau visais atvejais iš šių šaltinių gauta informacija turi būtiobjektyvi ir pakankama kreditingumui įvertinti. Bendrovė gali remtis iš Projekto savininko gauta informacija, dokumentais ir rašytiniais paaiškinimais apie jį patį, Projektą, Projekto tikslą, finansinę būklę, taip pat informacija surinkta iš išorinių duomenų bazių. Bendrovės darbuotojas gali prašyti Projekto savininko patikslinti pateiktą informaciją ar pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius pateiktos informacijos objektyvumą.

5.6. Bendrovė (vertinimą atliekantys darbuotojai) įvertina visus su Projekto kreditingumu ir reputacija susijusius kriterijus ir užpildo bei pasirašo Projekto savininko patikimumo vertinimo anketą.

5.7. Esant svarbioms ar netipinėms aplinkybėms, kurios gali daryti įtaką Projekto savininko patikimumui, vertinimą atliekantys Bendrovės darbuotojai gali nukrypti nuo numatytų vertinimo kriterijų ir (arba) jiems priskirti papildomą svorį galutiniame vertinime. Tokias aplinkybės visais atvejais paaiškinamos pildant Projekto savininko patikimumo vertinimo anketą.

5.8. Jeigu duomenys, kuriuos pateikia Projekto savininkas, nesutampa su duomenimis, kuriuos Bendrovė surenka iš išorinių duomenų bazių, Bendrovė vadovaujasi duomenimis, turinčiais didesnę įrodomąją galią arba pateikia objektyvią informaciją, o Projekto savininkas nesugeba dokumentais pagrįsti savo pateiktos informacijos teisingumo.

5.9. Vertindama Projekto savininko kreditingumą, Bendrovė (jos darbuotojai):

5.9.1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimas pajamas ir įsipareigojimus (vertinant pajamas, dėmesys kreipiamas ir į planuojamas Projekto eigoje gauti pajamas);

5.9.2. įvertina, ar Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus Finansuotojams nustatytais terminais yra reali, t. y. įsitikina, kad Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų užteks palūkanoms mokėti ir paskolai grąžintiarba kitiems finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti;

5.9.3. įvertina, ar Projekto savininkas yra suteikęs laidavimus/garantijas už kitų asmenų prievoles, jeigu tokia informacija Bendrovei žinoma ir ją pateikia pats Projekto savininkas;

5.9.4. įvertina, ar Projekto savininko Projekto įgyvendinimui prašoma suma yra pagrįsta;

5.9.5. surenka informaciją apie sektorių, kuriame Projekto savininkas veikia ir įvertina, ar Projekto savininkas turi jo veiklai vykdyti būtinus leidimus ir licencijas, kai leidimai ar licencijos pagal teisėsaktų reikalavimus yra būtini

5.9.6. įvertina duomenis apie Sutelktinio finansavimo sandorio užtikrinimo priemonę ir jos vertę;

5.9.7. įsitikina, ar Projekto savininkui nėra iškeltos bankroto bylos;

5.10. Bendrovės atlikto Projekto savininko kreditingumo vertinimo rezultatai yra laikomi neigiamais ir Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Platformoje, jeigu:

5.10.1. Bendrovė įvertina, kad Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus Finansuotojams nustatytais terminais nėra reali;

5.10.2. Bendrovė nustato, kad Projekto savininkas neturi jo veiklai vykdyti būtinų leidimų ir licencijų, kai leidimai ar licencijos pagal teisės aktų reikalavimus yra būtini

5.10.3. Projekto savininkui yra iškelta bankroto byla

5.11. Po Bendrovės darbuotojų atlikto Projekto savininko kreditingumo vertinimo, Bendrovė Finansuotojams atskleidžia, kuriai kreditingumo grupei Projektas yra priskirtas, nurodant Bendrovės suformuotą nemokumo rizikos apskaičiavimo rodiklį:


• A klasė aukštas patikimumas
• B klasė aukštesnis nei vidutinis patikimumas
• C klasė vidutinis patikimumas
• D klasė žemas patikimumas
• E klasė žemiausias patikimumas

5.12. Bendrovė, siekdama Finansuotojų interesų užtikrinimo, atsižvelgdama ir kiekvieną konkrečią situaciją vertindama individualiai, Projekto savininko (juridinio asmens) gali prašyti finansavimo sandorio užtikrinimo priemonės, pvz. nekilnojamojo turto įkeitimo, laidavimo ar pan.

5.13. Nekilnojamojo turto, kaip užtikrinimo priemonės, įkeitimo atveju, Projekto savininkas ir jo Projektas išlieka pagrindiniu vertinimo objektu, tačiau atsižvelgiama ir į nekilnojamojo turto vertę. Nekilnojamojo turto įkeitimo atveju suteikiama Paskola negali viršyti 70 procentų įkeičiamo turto vertės.

5.14. Jeigu Sutelktinio finansavimo sandorio vykdymo užtikrinimui yra pasitelkiami laiduotojai ar garantuojantys asmenys, jų kreditingumą Bendrovė vertina taip pat kaip Projekto savininko.

5.15. Jeigu Projekto savininkas teikia paraišką dėl Projekto, kurį paraiškos pateikimo metu vertina arba prieš pateikiant Bendrovei vertino kita sutelktinio finansavimo platforma, kredito įstaiga ar kitas kompetentingas juridinis asmuo, Bendrovė turi teisę Projekto savininko vertinimui vadovautis kitos įmonės kreditingumo vertinimo rekomendacijomis ar galutiniu sprendimu, tačiau privalo patikrinti, ar atliktas vertinimas atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

5.16. Visais atvejais galutinis sprendimas dėl Projekto paskelbimo Platformoje priimamas Bendrovės. Projektų savininkų, kurie priskirtini D ar E rizikos klasei, Projektai Platformoje neskelbiami.

6. NESKELBTINŲ PROJEKTŲ KATEGORIJOS

6.1. Bendrovė turi teisę nepradėti ar nutraukti jau pradėto Projekto savininko ir jo Projekto vertinimą arba neskelbti Projekto po jau atlikto Projekto savininko vertinimo, kuomet yra nustatoma bent viena iš šių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant):

6.1.1. Projekto savininkas, jo vadovas ir (ar) įgaliotas asmuo nepateikia Bendrovės prašomų dokumentų, reikalingų Projekto savininkui ir Projektui įvertint;

6.1.2. jei dėl Projekto savininko kaltės Bendrovė ir (ar) Bendrovės klientai anksčiau yra patyrę su kreditavimu susijusių nuostolių;

6.1.3. jei Projekto savininkas nepatvirtina savo tapatybės;

6.1.4. jei, remiantis viešai prieinama informacija, galima pagrįstai įtarti, kad Projekto savininkas yra ar buvo susijęs su finansiniais nusikaltimais;

6.1.5. kai Bendrovė ar jos darbuotojas, vertinantis Projektų savininkus ir jų pateiktus Projektus, pagrįstai mano, kad Projekto paskelbimas Platformoje galėsturėti neigiamos įtakos Bendrovės reputacijai ir (arba) rezultatams;

6.1.6. kai Projekto savininkas nenurodo priemonių, kaip, gavus sutelktinio finansavimo lėšas, bus įgyvendinti Projekto tikslai.

6.2. Bendrovė atsisako paskelbti projektą Platformoje, jeigu patikimumo vertinimo metu yra nustatoma, kad:

6.2.1. Projekto savininkas neatitinka Bendrovės patvirtintų projektų savininkų reputacijos ir (arba) kreditingumo vertinimo kriterijų;

6.2.2. Bendrovei trūksta informacijos apie Projektą ir ar (Projekto savininką) ir nėra pakankamo pagrindo atlikti šiose Taisyklėse aprašyto Projekto savininko vertinimo;

6.2.3. Bendrovės turima informacija sudaro pagrindą manyti, kad Projekto paskelbimas Platformoje sukeltų grėsmę Finansuotojų interesams.

7. FINANSAVIMO SANDORIŲ PRIIMTINUMO FINANSUOTOJAMS VERTINIMAS

7.1. Bendrovė, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, atlieka sutelktinio finansavimo sandorio rūšies(paskolos) priimtinumo Finansuotojui vertinimą prieš suteikiant atitinkamam Finansuotojui galimybę per Bendrovės Platformą teikti Projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas. Už priimtinumo vertinimo atlikimą Bendrovėje atsakingas Investuotojų vadovas arba kitas Bendrovės vadovo sprendimu paskirtas asmuo.

7.2. Atliekant sandorio rūšies priimtinumo Finansuotojui vertinimą Finansuotojo reikalaujama užpildyti Bendrovės parengtą sutelktinio finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui klausimyną ir pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį, susijusią su planuojamo sudaryti sutelktinio finansavimo sandorio rūšimi.

7.3. Bendrovė, atsižvelgdama į Finansuotojui būdingas savybes, planuojamos teikti paslaugos pobūdį ir mastą, numatomo sutelktinio finansavimo sandorio rūšį, įskaitant jo sudėtingumo laipsnį ir būdingąriziką, Finansuotojo teiraujasi bent šios informacijos:

7.3.1. Finansuotojo išsilavinimas;

7.3.2. Dabartinė (bei ankstesnė) Finansuotojo profesija;

7.3.3. Finansuotojo darbo stažas;

7.3.4. Finansuotojo patirtis investavimo srityje (Sandorių ar finansinių priemonių tipai, su kuriais Finansuotojas yra susipažinęs);

7.3.5. Tipinių Finansuotojo sudarytų sandorių dydis, dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;

7.4. Atsižvelgdama į gautą iš Finansuotojo informaciją, Bendrovė privalo įvertinti, ar konkreti sutelktinio finansavimo sandorio rūšis yra priimtina Finansuotojui.

7.5. Finansuotojui užpildžius klausimyną ir jį pateikus Bendrovei pagal pateiktą informaciją atliekamas sandorio priimtinumo vertinimas:

7.5.1. Jeigu atlikus konkrečios sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo Finansuotojui vertinimą nustatoma, kad tokia sutelktinio finansavimo sandorio rūšis Finansuotojui yra priimtina – Platformoje leidžiama sudaryti Finansuotojui atitinkamą sutelktinio finansavimo sandorį.

7.5.2. Jeigu atlikus konkrečios sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo Finansuotojui vertinimą nustatoma, kad tokia sutelktinio finansavimo sandorio rūšis Finansuotojui nėra priimtina, Bendrovė:

7.5.2.1. Apie tai raštu įspėja Finansuotoją;

7.5.2.2. Papildomai pateikia Finansuotojui informaciją apie su finansavimo sandoriu susijusias rizikas;

7.5.2.3. Tokiu atveju, jeigu Finansuotojas nori vykdyti finansavimo sandorį – gauna Finansuotojo patvirtinimą, kad jis susipažino su vertinimo rezultatu ir rizikomis, ir sava valia nori sudaryti finansavimo sandorį.

7.6. Jeigu Finansuotojas atsisako Bendrovei pateikti Bendrovės prašomą informaciją ar pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį konkrečios rūšies sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo srityje, Bendrovė:

7.6.1. Raštu įspėja Finansuotoją, kad Finansuotojo atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia Bendrovei nustatyti, ar konkreti sutelktinio finansavimo sandorio rūšis yra tinkama Finansuotojui,

7.6.2. Pateikia su finansavimo sandoriu susijusių rizikų aprašymą;

7.6.3. Tokiu atveju, jeigu Finansuotojas nori vykdyti finansavimo sandorį – gauna Finansuotojo patvirtinimą, kad jis susipažino su vertinimo rezultatu ir rizikomis, ir sava valia nori sudaryti finansavimo sandorį.

7.7. Bendrovė turi teisę vadovautis Finansuotojų pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai Bendrovei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad ta informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ir (ar) neišsami.

7.8. Bendrovė privalo sutelktinio finansavimo sandorio rūšies priimtinumo Finansuotojui vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją, duomenis ir dokumentus saugoti 10 metų nuo jų gavimo, jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bendrovės vadovas atsako už šių Taisyklių įgyvendinimą, periodišką tikrinimą ir veiksmingumo vertinimą įstatymuose nustatyta tvarka. Už Taisyklių (jų dalies) įgyvendinimą Bendrovės veikloje atsako vadovo sprendimu paskirti Bendrovės darbuotojai.

8.2. Taisyklės yra viešos (skelbiamos Platformoje) ir teikiamos Lietuvos banko priežiūros tarnybai.

8.3. Taisyklės yra peržiūrimos vieną kartą per kalendorinius metus ir, jeigu yra poreikis, papildomos, pakeičiamos tik Bendrovės vadovo sprendimu.

8.4. Šios Taisyklės įsigalioja kitą darbo dieną po jų patvirtinimo įsakymu ir galioja neterminuotai.

loader