Automatinio investavimo sutartis

AUTOMATINIO INVESTAVIMO SUTARTIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šią Automatinio investavimo sutartį (toliau – Sutartis) sudarė FinoMark ir Investuotojas.

1.2. Ši Sutartis nustato FinoMark Platformos Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimosi tvarką ir sąlygas, taip pat Automatinio investavimo funkcionalumu besinaudojančių investuotojų teises ir pareigas.

1.3. Prieš pradėdamas naudotis Automatinio investavimo funkcionalumu, kiekvienas Investuotojas turi įdėmiai susipažinti su šia Sutartimi ir tai patvirtinti paspausdamas atitinkamą sutikimo mygtuką Platformoje. Investuotojui nesutinkant su šia Sutartimi ar kuria nors šios Sutarties nuostata, toks asmuo negali naudotis Automatinio investavimo funkcionalumu.

1.4. Automatinio investavimo funkcionalumas jokia apimtimi nėra ir negali būti priskirtinas investavimo rekomendacijai. Investuotojai projektų atrankos Kriterijus pasirenka ir nustato patys savarankiškais.

1.5. FinoMark turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, apriboti, sustabdyti arba nebesiūlyti Automatinio investavimo funkcijos. FinoMark turi teisę bet kuriuo metu redaguoti, atnaujinti, keisti ar išplėsti šią Sutartį, Automatinio investavimo funkcijos funkcionalumą, Kriterijus. Apie bet kokius įvykdytus pakeitimus FinoMark informuos Investuotojus Platformos naudojimosi sutartyje numatyta tvarka.

1.6. FinoMark jokia apimtimi neįsipareigoja Platformoje palaikyti nepertraukiamo Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo ir neatsako už Automatinio investavimo funkcionalumo sutrikimus.

1.7. Jei dėl šios Sutarties nuostatų kiltų neaiškumų, Naudotojai gali susisiekti su Operatoriumi Platformoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2. SĄVOKOS

2.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

2.1.1. Anketa – Projekto savininko teikiamas dokumentas, kuriame atskleidžiama informaciją apie Projektą, ir pagal kurį FinoMark atlieka Projekto vertinimą dėl jo tinkamumo skelbti Platformoje;

2.1.2. Automatinio investavimo funkcionalumas - Platformos funkcionalumas, kuriuo naudodamiesi Investuotojai gali iš anksto susikurti Automatinio investavimo taisyklę bei jos pagrindu automatiškai sudaryti Finansavimo sandorį;

2.1.3. Automatinio investavimo taisyklė - Platformoje Investuotojo asmeniškai pasirinkti automatinio investavimo Kriterijai ir investavimo sąlygos pagal kurias FinoMark vykdo Automatinio investavimo funkcionalumą;

2.1.4. Finansavimo sandoris – per Platformą Investuotojo, atstovaujamo FinoMark, ir Projekto savininko sudaromas sandoris, kuriuo Investuotojas suteikia Sutelktinio finansavimo lėšas Projekto savininko Projektui;

2.1.5. FinoMark arba Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinė registruota adresu Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva, el. p. info@finomark.lt, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2.1.6. Investavimo periodas – periodas, per kurį siekiama surinkti Investicijų sumą Projektui finansuoti;

2.1.7. Investicijų suma – per Investicijų rinkimo periodą siekiama surinkti sutelktinio finansavimo lėšų suma Projektui finansuoti;

2.1.8. Investuotojas – ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje ir investuoja į Projektą, paskelbtą Platformoje;

2.1.9. NEO Finance sąskaita – NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, atidaryta unikali Investuotojo elektroninių pinigų sąskaita. NEO Finance, AB yra Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už elektroninių pinigų sąskaitos tinkamą funkcionavimą;

2.1.10. Paskyra – Investuotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Investuotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje ir valdyti savo paskyrą;

2.1.11. Platforma – FinoMark administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.finomark.lt, per kurią yra vykdomi Finansavimo sandoriai;

2.1.12. Projektas – verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam Projekto savininkas siekia pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas;

2.1.13. Projekto savininkas – Naudotojas, kuris inicijuoja ir per Platformą paskelbia Projektą, siekdamas pritraukti Investuotojų lėšų;

2.1.14. Platformos naudojimosi sutartis – „FinoMark“ sutelktinio finansavimo platformos naudojimosi sutartis;

2.1.15. Sąskaita – specialios paskirties sąskaita, į kurią pervedamos sutelktinio finansavimo lėšos Projektui ir iš kurios išmokamos išmokos Investuotojams;

2.1.16. Kriterijai - Platformoje naudojantis Automatiniu investavimo funkcionalumu Investuotojo Automatinio investavimo taisyklėje pasirinkti kriterijai, siekiant apibūdinti potencialiai investicijai tinkamą objektą, gali būti: i) maksimali norima investuoti suma į vieną Projektą; ii) Projekto rizikos reitingas; iii) užtikrinimo priemonių tipas; iv) paskolos periodas; v) metinės palūkanų normos intervalas; vi) paskolos sumos intervalas; vii) paskolos tikslas; viii) kiti Platformoje skelbiami kriterijai.

2.2. Kitos aukščiau nenurodytos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme bei kituose sutelktinio finansavimo veiklai taikytinuose teisės aktuose.

3. AUTOMATINIO INVESTAVIMO FUNKCIONALUMAS

3.1. Investuotojas turi galimybę sudaryti Finansavimo sandorį pasinaudodamas Automatinio investavimo funkcionalumu. Naudodamasis šiuo funkcionalumu Investuotojas pats, savo iniciatyva savarankiškai susikuria Automatinio investavimo taisyklę, kurioje pasirenka ir nustato Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo sąlygas ir Kriterijus, pagal kuriuos Investuotojas siekia automatiškai teikti pasiūlymus Platformoje skelbiamiems Projektams.

3.2. Aktyvavęs Automatinio investavimo taisyklę, Investuotojas FinoMark suteikia teisę sudaryti Finansavimo sandorius per Automatinio investavimo funkciją pagal Investuotojos parinktus Kriterijus. Automatinis investavimas veikia pagal Investuotojo parinktus Kriterijus, kuriuos galima nustatyti Investuotojo Paskyroje.

3.3. Kad sudarytų paskolų sutartis naudodamasis Automatinio investavimo funkcionalumu, Naudotojas privalo savo asmeninėje NEO Finance sąskaitoje turėti pakankamai lėšų, leidžiančių sudaryti paskolų sutartis pagal Investuotojo Automatinio investavimo taisyklę.

3.4. Per Automatinio investavimo funkciją gavę atitinkamą Investuotojo nurodymą, FinoMark su tokia Investuotojo asmeninėje NEO Finance sąskaitoje esančių lėšų suma, kurią Investuotojas nurodė Automatinio investavimo taisyklėje, įtraukia Investuotoją į Automatinio investavimo taisyklių eilę.

3.5. Naudojant Automatinio investavimo funkcionalumą, paskelbus apie Projektą Platformoje, Investuotojas yra pastatomas į Automatinio investavimo taisyklių eilę, atėjus Automatinio investavimo taisyklės eilei, investuojama suma yra rezervuojama Investuotojo asmeninėje NEO Finance sąskaitoje. Iki konkretaus Projekto Investavimo periodo pabaigos Investuotojas bet kada gali atšaukti Automatinio investavimo taisyklės pagrindu sudarytą investiciją. Investavimo periodui pasibaigus ir jo metu surinkus pilną Investicijų sumą, rezervuotos lėšos yra pervedamos į Sąskaitą ir po šio momento Investuotojas nebegali atšaukti savo apsisprendimo investuoti ir sudaryti Finansavimo sandorį, kuris buvo atliktas naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu.

3.6. Automatinio investavimo funkcionalumas nereiškia, kad FinoMark Investuotojams teikia kokias nors konsultacijas ar pataria dėl Finansavimo sandorių sudarymo. FinoMark jokia apimtimi nepriima sprendimų už Investuotoją dėl Finansavimo sandorių sudarymo naudojantis Automatinio investavimo funkcionalumu. Investuotojo Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas yra prilygintinas Investuotojo Finansavimo sandoriams sudarytiems nesinaudojant šiuo funkcionalumu. FinoMark neatsako už jokius nuostolius, kurių Investuotojas patiria ar gali patirti naudodamasis Platforma ar jos siūlomomis paslaugomis, įskaitant ir naudojimąsi Automatinio investavimo funkcionalumu.

3.7. Jeigu Projektui yra suteikiamas etapinis finansavimas, naudojant Automatinio investavimo funkcionalumą, kiekvienas etapas laikomas atskiru Projektu. Tai reiškia, kad naudojant Automatinio investavimo funkcionalumą, Investuotojas bus įtraukiamas į kiekvieno etapo Automatinio investavimo taisyklių eilę.

3.8. Atsižvelgiant į tai, kad Automatinio investavimo funkcionalumo naudojimas yra prilygintinas Investuotojo Finansavimo sandoriams sudarytiems nesinaudojant šiuo funkcionalumu, Investuotojas privalo turėti galiojantį leidimą, kuriuo Investuotojas patvirtina ir sutinka, kad FinoMark suteikiama teisė ir įgaliojimai Finansavimo sandorio pagrindu iš Investuotojo asmeninės NEO Finance sąskaitos pervesti į Sąskaitą investicijos sumą. Investuotojas bet kuriuo metu gali atšaukti leidimą.

3.9. Automatinio investavimo funkcionalumo pagalba Finansavimo sandoriai sudaromi nedelsiant po Projektų paskelbimo Platformoje, todėl Investuotojai besinaudojantis automatinio investavimo funkcionalumu į Projektą tūrėtų investuoti pirmieji. Tačiau tai nereiškia, kad Automatinio investavimo funkcionalumas suteikia pirmumo teisę investuoti prieš standartinius (rankiniu būdu) Investuotojus. Pavyzdžiui, jeigu Automatinio investavimo funkcionalumo veikimo sparta sumažėtų dėl techninių nesklandumų.

4. AUTOMATINIO INVESTAVIMO TAISYKLĖ

4.1. Norintis naudotis Automatinio investavimo funkcionalumu Investuotojas, savo nuožiūra, Platformoje pasirenka Kriterijus, pagal kuriuos pageidautų sudaryti Finansavimo sandorį bei juos patvirtina sukurdamas Automatinio investavimo taisyklę. Automatinio investavimo taisyklės Kriterijus ir investavimo sąlygas patvirtinantis dokumentas sugeneruojamas ir patalpinamas Investuotojo Paskyroje.

4.2. Investuotojas gali bet kuriuo metu įjungti, laikinai sustabdyti ar išjungti Automatinio investavimo taisyklę arba pakeisti Automatinio investavimo taisyklės Kriterijus. Jeigu Investuotojas redaguoja, keičia, atnaujina jau aktyvią Automatinio investavimo taisyklę, yra laikoma, kad Investuotojas sukūrė naują Automatinio investavimo taisyklę.

4.3. FinoMark Platformoje gali numatyti mažiausią privalomų Kriterijų skaičių, kurios Investuotojas privalo nustatyti norėdamas pasinaudoti Automatinio investavimo funkcionalumu.

4.4. Investuotojas gali susikurti neribotą skaičių Automatinio investavimo taisyklių. Investuotojas Automatinio investavimo taisyklėje privalo pasirinkti ar Automatinio investavimo funkcionalumo pagalba jis pageidauja į vieną Projektą investuoti daugiau negu vieną kartą, jeigu Investuotojas tūrėtų daugiau negu vieną Automatinį investavimo taisyklę, kurių Kriterijai atitinką Platformoje paskelbtą Projektą.

5. AUTOMATINIO INVESTAVIMO TAISYKLIŲ EILĖS TVARKA INVESTUOJANT NAUDOJANTIS AUTOMATINIO INVESTAVIMO FUNKCIONALUMU

5.1. Visi Investuotojai pasirinkę investuoti naudodamiesi Automatinio investavimo funkcionalumu patenka į bendrą Automatinio investavimo taisyklių eilę. Automatinio investavimo taisyklių eilė sudaroma pagal Automatinio investavimo taisyklės sukūrimo laiką, pirmenybę teikiant anksčiau sukurtoms. Sudarius Finansavimo sandorį pagal Automatinio investavimo taisyklę, ši Automatinio investavimo taisyklė atsiduria tuo metu galiojančių Automatinio investavimo taisyklių eilės pabaigoje.

5.2. Kai Projektas finansuojamas pagal bendrą Automatinio investavimo taisyklių eilę, likusi nesufinansuota Projekto Investicijų suma negali likti mažesnė negu Platformoje nustatyta minimali investicijos suma. Tais atvejais, kai investavus pagal Automatinio investavimo taisyklę likusi nesufinansuota Projekto Investicijų suma taptų mažesnė negu Platformoje nustatyta minimali investicijos suma, pagal tokią Automatinio investavimo taisyklę būtų suinvestuota tokia suma, kad likusi nesufinansuota Projekto Investicijų suma būtų lygi Platformoje nustatytai minimaliai investicijos sumai.

5.3. Kai Automatinio investavimo taisyklės maksimali vienos investicijos suma yra didesnė negu likusi nesufinansuota Projekto Investicijų suma, šios Automatinio investavimo taisyklės pagrindu investuota suma bus lygi likusiai nesufinansuotai Projekto Investicijų sumai.

5.4. Jeigu Investuotojas turi daugiau negu vieną Automatinį investavimo taisyklę, kurių Kriterijai atitinką Platformoje paskelbtą Projektą, tačiau kuriose numatyta, kad Investuotojas į vieną Projektą pageidauja automatiniu būdu investuoti nedaugiau negu vieną kartą pagal visas turimas Automatinio investavimo taisykles, Finansavimo sandoris sudaromas tik pagal aukščiausiai eilėje esančią šio Investuotojo Automatinio investavimo taisyklę.

6. INVESTUOTOJO PATVIRTINIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pasirašydamas šią Sutartį Investuotojas patvirtina, kad:

6.1.1 Susipažino su Sutarties nuostatomis, savo noru pasirenka naudotis Automatinio investavimo funkcionalumu Platformoje tam, kad naudojantis šiuo funkcionalumu galėtų automatiškai sudaryti Finansavimo sandorius pagal Investuotojo iš anksto pasirinktus Kriterijus ir investavimo sąlygas;

6.1.2 Sutartis, kaip teisiškai įpareigojantis dokumentas, sudaryta laisva valia nesant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

6.1.3 Supranta ir prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi Automatinio investavimo funkcionalumu, Kriterijų ir investavimo sąlygų pasirinkimą, taip pat Projektų, į kuriuos investuoja, nemokumo riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.

6.2. Naudodamasis Automatinio investavimo funkcionalumu Investuotojas įsipareigoja laikytis šios Sutarties sąlygų, taip pat Platformos naudojimosi sutarties, įskaitant visus jos priedus, sąlygų.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sudarius šią Sutartį, ji tampa neatsiejama Platformos naudojimosi sutarties dalimi.

7.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis tarp Investuotojo ir FinoMark, nagrinėjamas Platformos naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka.

7.3. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.