Privatumo politika

UAB „FINOMARK“

PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jus supažindiname su pagrindine informacija apie tai, kaip UAB „FinoMark“ (toliau – mes arba FinoMark) tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs prisijungiate prie FinoMark interneto svetainės (www.finomark.lt) ir naudojatės FinoMark valdoma sutelktinio finansavimo platforma (toliau – Platforma) arba kai Jums teikiame kitas paslaugas, administruojame užklausas, bendradarbiaujame kitais klausimais.

1.2. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugas, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ar kt.) naudojate.

1.3. Jeigu perduodate mums trečių asmenų duomenis,  privalote tinkamai informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus, įkaito davėjus, laiduotojus ir kt.) apie jų duomenų perdavimą FinoMark ir pateikti jiems šią Privatumo politiką susipažinti.

1.4. FinoMark turi teisę koreguoti šios Privatumo politikos nuostatas.  Naujausia Privatumo politikos versija yra skelbiama FinoMark interneto svetainėje (www.finomark.lt).

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „FinoMark“, Lietuvos Respublikoje registruota ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305538582, registruotas buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.2. Būdami Jūsų asmens duomenų valdytoju mes savarankiškai nustatome asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones. Duomenų apsaugą užtikriname įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 bei kitų asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas. Taip pat, esame sutelktinio finansavimo platforma, todėl savo veikloje papildomai vadovaujamės ir sutelktinio finansavimo platformų veiklą reglamentuojančiais aktais.

2.3. Jeigu Jums kylą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, galite su mumis susisiekti el. paštu info@finomark.lt arba asmens duomenų apsaugos pareigūno el. paštu duomenuapsauga@finomark.lt.

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimas ir sutarčių su klientais sudarymas

3.1. FinoMark yra sutelktinio finansavimo platforma, įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Teikdama paslaugas FinoMark vadovaujasi Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo, taip pat kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

3.2. Norėdami naudotis Platformos teikiamomis paslaugomis turite užsiregistruoti Platformoje bei sudaryti Sutartį dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma (skirtą investuotojams ir projektų savininkams). Atsižvelgdami į tai, mes tvarkysime Klientų ar jų atstovų asmens duomenis finansavimo paslaugų teikimo tikslu, sudarytos sutarties pagrindu, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, arba teisėto intereso pagrindu, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu.

3.3. Paslaugų teikimo tikslu mes taip pat tvarkome laiduotojų, užstato davėjų bei jų atstovų asmens duomenis. Šie duomenys yra tvarkomu su laiduotojais ar užstato davėjais sudaromų sutarčių pagrindu, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, arba teisėto intereso pagrindu, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu.

3.4. Tam, kad galėtume Jums teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, mes galime tvarkyti šiuos klientų, laiduotojų, užstato davėjų bei jų atstovų duomenis:

3.4.1. Duomenis apie Jūsų tapatybę: vardas, pavardė, asmens kodas ar kita unikali simbolių seka, skirta asmens identifikavimui, gimimo data, asmens dokumento numeris, jo kopija, pilietybė ar valstybė, kuri išdavė asmens dokumentą, rezidavimo valstybė, veido nuotrauka, kiti tapatybės duomenys;

3.4.2. Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;

3.4.3. Kliento pažinimo informacija: patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, šeiminė, socialinė padėtis, pajamos ir jų rūšis, išsilavinimas, naudojamos paslaugos, operacijos ir sudaryti sandoriai, informacija apie dalyvavimą politikoje, duomenys apie žinias ir investavimo patirtį ir kita kliento pažinimo informacija;

3.4.4. Mokėjimo informacija: sąskaitos numeris, mokėjimo paslaugų teikėjas, sąskaitos likutis, išmokama suma, investuojama suma, gautos palūkanos, kiti mokėjimai ir kiti mokėjimų duomenys;

3.4.5. Kreditingumo duomenys: kredito reitingas, mokėjimai, skolos, bankroto bylų informacija ir kiti kreditingumo duomenys;

3.4.6. Mokesčių sumokėjimo į valstybės biudžetą tikslu teisinės prievolės pagrindu tvarkome šiuos investuotojų (paskolų davėjų) duomenis: Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), nuolatinis/ nenuolatinis LR gyventojas, palūkanų suma, mokesčio suma. Duomenis perduodame Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

3.4.7. Kiti duomenys, kurie yra susiję su mūsų, kaip sutelktinio finansavimo platformos, įprastai teikiamomis paslaugomis.

3.5. Šie duomenys yra būtini sudaryti ir vykdyti su klientu sudarytas sutartis, teikti paslaugas.

Nepateikus FinoMark prašomų duomenų, FinoMark gali atsisakyti pradėti dalykinius santykius su klientu bei teikti paslaugas.

3.6. Duomenis mes galime gauti tiek iš Jūsų, tiek iš trečiųjų asmenų, be kita ko, iš finansų įstaigų, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kreditingumo vertinimo sistemų, registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su mūsų sistema, ir kitų šaltinių. Taip pat mes galime patikrinti viešai prieinamą informaciją apie Jus, siekdami patvirtinti Jūsų tapatybę ar Jūsų pateiktus duomenis, sudaromus sandorius ir operacijas.

3.7. Jūsų duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo finansavimo sandorio sudarymo dienos arba 8 metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos priklausomai nuo to, kuris terminas sueis vėliau.

Prieiga prie individualios kliento paskyros

3.8. Kiekvienas Platformos klientas turi galimybę prisijungti prie individualios savo paskyros. Klientai prie savo paskyros prisijungia per Platformos interneto svetainę (www.finomark.lt), naudodamiesi jiems suteiktais unikaliais prisijungimo duomenimis.

3.9. Siekdama tinkamai administruoti šią sistemą FinoMark taip pat tvarko savo klientų asmens duomenis, be kita ko, klientų ID, prisijungimo slaptažodžius, kliento paraiškose ar sutartyse pateiktus duomenis, duomenis apie kliento atliktas transakcijas, turimus investicinius vienetus bei kitus duomenis. FinoMark šiuos asmens duomenis tvarko vykdydama su klientais sudarytas sutartis.

3.10. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties vykdymas, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, arba teisėtas interesas, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu.

3.11. Administruojant individualių klientų paskyrų sistemą klientų asmens duomenys saugomi tokį pat aukščiau nurodytą laikotarpį, t. y. 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus. Klientui paprašius, paskyra gali būti ištrinta, tačiau pateikti duomenys bus toliau tvarkomi aukščiau nurodytą laikotarpį.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

3.12. FinoMark tvarko savo klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų asmens duomenis vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose išdėstytus reikalavimus. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: tapatybės nustatymas, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, principo „Pažink savo klientą“ (know your customer) įgyvendinimas, naudos gavėjų nustatymas, dalykinių santykių stebėsena ir duomenų atnaujinimas, įtartinų piniginių operacijų nustatymas.

Prieš pradėdamas dalykinius santykius FinoMark privalo nustatyti savo klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų tapatybę. Taigi, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkyti yra būtina, kad būtų įvykdyta FinoMark atžvilgiu taikoma Įstatymo nustatyta teisinė prievolė.

3.13. Tvarkome šiuos asmens duomenis: kliento pažinimo informacija: patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, šeiminė, socialinė padėtis, pajamos ir jų rūšis, išsilavinimas, naudojamos paslaugos, operacijos ir sudaryti sandoriai, informacija apie dalyvavimą politikoje, duomenys apie žinias ir investavimo patirtį ir kita kliento pažinimo informacija; dalyvavimas politikoje, taikomos sankcijos; dalykinių santykių stebėsena: Kliento ir naudos gavėjo pažinimo anketoje pateikti duomenys, asmenvardis, alternatyvūs vardai, kitų teisių dalis juridiniame asmenyje, elgesys, piniginė operacija ar sandoris, kliento AT dokumento galiojimas

3.14. Įprastai Įstatymo reikalaujamus asmens duomenis mums tiesiogiai pateikiate Jūs, tačiau FinoMark taip pat turi teisę kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę nustatyti tiesiogiai jiems nedalyvaujant, Įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais gaunant reikalingą informaciją iš kitų finansų įstaigų bei įpareigotųjų subjektų.

3.15. FinoMark Jūsų asmens duomenis saugoja pagal Įstatymo reikalavimus, t. y. 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Tam tikrais Įstatymo nustatytais atvejais kai kurie asmens duomenys saugomi trumpesnį terminą (pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus).

Užklausų administravimas

3.16. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis el. paštu, pateikiate užklausas (paklausimus, skundus ar prašymus) mūsų internetinėje svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, telefonu ar bet kuriuo kitu būdu.

3.17. Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis mes tvarkysime siekdami tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus. Įprastai kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, t. y. siekdami tinkamai atsakyti į gautas užklausas arba kai Jūsų užklausoje pateikti duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume ginti savo ar kitų asmenų pažeistas teises ir teisėtus interesus.

3.18. Tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris arba kiti užklausoje Jūsų pačių nurodyti duomenys.

3.19. Gautoje užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 5 metų po užklausos išsprendimo, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą – tiek, kiek tai yra reikalinga mūsų ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

Tiesioginė rinkodara

3.20. Tuo atveju, jeigu Jūs prenumeruojate FinoMark el. paštu ar kitu būdu siunčiamus naujienlaiškius, FinoMark tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. minėtų naujienlaiškių siuntimo tikslu. FinoMark naujienlaiškiuose pateikiama informacija apie naujus projektus Platformoje, apžvelgiamos ekonomikos ir finansų rinkų tendencijos.

3.21. Siųsdama šiuos naujienlaiškius FinoMark duomenis tvarko gauto Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius FinoMark interneto svetainėje. Minėtu tikslu FinoMark tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą.

3.22. Jūsų asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą iki šio termino pabaigos atšauksite. Suėjus minėtam terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą FinoMark šiuos Jūsų duomenis nustos tvarkyti.

3.23. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami FinoMark.

3.24. Teisėto intereso pagrindu informuoti apie teikiamas paslaugas FinoMark gali siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba kvietimus dalyvauti apklausose esamiems FinoMark klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai ir apklausoms, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

3.25 Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

3.26. Duomenų tvarkymo terminas - iki dalykinių santykių pabaigos.

3.27. Prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu tiesioginės rinkodaros tikslu galite atsiųsti el. paštu info@finomark.lt arba galite pakeisti nustatymus savo paskyroje.

Slapukų politika

3.28. Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl. COOKIES). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

3.29.FinoMark interneto svetainėje (www.finomark.lt) naudojami šie slapukai:

 

Pavadinimas Domenas Galiojimas Aprašymas
Būtinieji slapukai – būtinieji slapukai leidžia naudoti pagrindines svetainės funkcijas, tokias kaip vartotojo prisijungimas ir paskyros valdymas. Svetainė negali būti tinkamai naudojama be būtinų slapukų.
_hjFirstSeen Hotjar Ltd.finomark.lt 30 minučių Slapukas nustatytas taip, kad „Hotjar“ galėtų stebėti vartotojo kelionės pradžią, kad būtų skaičiuojamas bendras seansų skaičius. Joje nėra jokios atpažįstamos informacijos.
PHPSESSID PHP.netwww.finomark.lt 3 dienos Programų sukurtas slapukas, pagrįstas PHP kalba. Tai yra bendros paskirties identifikatorius, naudojamas palaikyti vartotojo sesijos kintamuosius. Paprastai tai yra atsitiktinai sugeneruotas skaičius, jo naudojimas gali būti būdingas svetainei, tačiau geras pavyzdys yra palaikyti prisijungusio vartotojo būseną tarp puslapių.
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ltd.finomark.lt 30 minučių Slapukas nustatytas taip, kad „Hotjar“ galėtų stebėti vartotojo kelionės pradžią, kad būtų skaičiuojamas bendras seansų skaičius. Joje nėra jokios atpažįstamos informacijos.
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Ltdwww.finomark.lt 2 minutės Šis slapukas nustatytas pranešti „Hotjar“, ar tas lankytojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą svetainės puslapių peržiūros limitu.
CookieScriptConsent CookieScriptwww.finomark.lt 2 metai Šį slapuką „Cookie-Script.com“ paslauga naudoja lankytojų slapukų sutikimo nuostatoms prisiminti. Būtina, kad Cookie-Script.com slapukų reklamjuostė veiktų tinkamai.
Veikimą gerinantys – veikimą gerinantys slapukai saugo informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra anoniminė.
_ga Google LLC.finomark.lt 2 metai Šis slapuko pavadinimas susietas su „Google Universal Analytics“ – tai reikšmingas „Google“ dažniausiai naudojamos analizės paslaugos atnaujinimas. Šis slapukas naudojamas atskirti vartotojus skiriant atsitiktinai sugeneruotą skaičių kaip kliento identifikatorių. Ji įtraukiama į kiekvieną svetainės užklausą svetainėje ir naudojama apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijų duomenis svetainių analizės ataskaitoms.
_gat_UA-163228282-1 .finomark.lt 1 minutė Tai yra „Google Analytics“ nustatytas šablono tipo slapukas, kuriame pavadinimo šablono elemente yra unikalus paskyros ar svetainės, su kuria jis susijęs, identifikavimo numeris. Tai yra „gat“ slapuko variantas, naudojamas norint apriboti „Google“ įrašytų duomenų kiekį didelio srauto svetainėse.
_gid Google LLC.finomark.lt 1 diena Šį slapuką nustato „Google Analytics“. Jis saugo ir atnaujina kiekvieno aplankyto puslapio unikalią vertę ir yra naudojamas puslapių peržiūroms skaičiuoti ir stebėti.
Tiksliniai – tiksliniai slapukai naudojami norint atpažinti lankytojus tarp skirtingų svetainių, pvz. turinio partneriai, reklamjuosčių tinklai. Šiuos slapukus įmonės gali naudoti kurdamos lankytojų interesų profilį arba rodydamos atitinkamus skelbimus kitose svetainėse.
_gat_gtag_UA_163228282_1 .finomark.lt 1 minutė Šis slapukas yra „Google Analytics“ dalis ir naudojamas užklausoms apriboti (droselio užklausos rodiklis).
IDE Google LLC.doubleclick.net 1 metai Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir jis pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.
test_cookie Google LLC.doubleclick.net 15 minučių Šį slapuką nustato „DoubleClick“ (priklauso „Google“), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus.
_fbp Meta Platform inc.finomark.lt 3 mėnesiai „Facebook“ naudojama daugybei reklaminių produktų, tokių kaip trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymai realiuoju laiku, pristatyti.
_gcl_au Google LLC.finomark.lt 3 mėnesiai Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir jis pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.
Neklasifikuojami – neklasifikuoti slapukai yra slapukai, kurie nepriklauso jokiai kitai kategorijai.
_hjSessionUser_1785954 .finomark.lt 1 metai  
__cflb psd2.neopay.lt 30 minučių  
_hjSession_1785954 .finomark.lt 30 minučių  

3.30. Jeigu sutinkate, kad būtų įrašyti nebūtinieji slapukai, įjunkite jų išsaugojimą ir spauskite “Išsaugoti ir uždaryti”. Jeigu nesutiksite, slapukai nebus įrašyti.

3.31. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

3.32. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų neįrašymas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Statistika

3.33. Visi Jūsų pateikti ar mūsų surinkti duomenys gali būti tvarkomi statistikos tikslais. Mes Jūsų duomenis tvarkysime taip, kad po duomenų įtraukimo į statistinį vertinimą nebeliktų galimybės Jūsų identifikuoti.

3.34. Statistiniais tikslais gali būti tvarkomi ir nuasmeninti duomenys apie Jūsų įrenginį, vietovę, elgseną ir kiti duomenys.

3.35. Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš kitų duomenų teikimo šaltinių, nurodytų šioje Privatumo politikoje.

3.36. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi statistikos tikslais, tačiau FinoMark turi teisę tęsti tokį duomenų tvarkymą, jeigu gali įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų teises ir teisėtus interesus.

3.37. Šie duomenys yra tvarkomi, kad būtų įvykdyta FinoMark taikoma teisinė prievolė (statistinių duomenų teikimas svetainėje bei priežiūros institucijai, kaip tą numato Sutelktinio finansavimo įstatymas), taip pat būtini siekiant teisėtų FinoMark interesų stebėti paslaugų teikimo apimtis, šaltinius, populiarumą ir kitą statistiką.

3.38. Duomenys tvarkomi FinoMark veiklos laikotarpiu.

Renginių / konkursų administravimas

3.39. FinoMark gali organizuoti renginius / konkursus, kuriuose Jūs galite dalyvauti, todėl FinoMark renginio / konkurso administravimo tikslais, gali tvarkyti Jūsų tapatybės duomenis (vardas, pavardė), kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefono numeris), socialinių tinklų profilių duomenis ir mokėjimo duomenis.

3.40. Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš renginių / konkursų organizavimo partnerių. Tai pat duomenis galime perduoti partneriams.

3.41. Duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu, kai dalyvaujate FinoMark organizuojamame renginyje / konkurse.

3.42. Duomenys tvarkomi vienerius metus po renginio pabaigos. Konkurso atveju, duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 metus nuo konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo atveju – ne ilgiau nei 10 metų nuo prizo perdavimo.

3.43. Prizų deklaravimo tikslu teisinės prievolės vykdymo pagrindu Jūsų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data) bus perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

4.PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

4.1. Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

4.2. Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas gali būti naudojami patvirtinti jūsų tapatybę, tikrinti Jūsų duomenis tarptautinėse duomenų bazėse, stebėti Jūsų operacijas ir sandorius, veiklą, priskirti Jūs prie tam tikrų kategorijų, vertinti Jūsų riziką ir investavimo žinias, numatyti kitus aspektus. Tokie veiksmai yra privalomi pagal galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliavimą ir būtini pradėti su naudotoju dalykinius santykius... Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo poziciją, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, detalesnį paaiškinimą ir teisę ginčyti tą sprendimą, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

4.3. Tvarkome šiuos investuotojų asmens duomenis:

4.3.1. Vykdydami profiliavimą sutelktinio finansavimo sandorių tinkamumo vertinimo bei gebėjimo prisiimti nuostolius modeliavimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, amžius, išsilavinimas, asmeninės bendrosios pajamos, finansinių priemonių portfelis, profesija, darbinė patirtis, turima patirtis investavime ir kapitalo rinkose, kt. finansavimo sandorių tinkamumo Investuotojui klausimyne pateikti duomenis; asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinė prievolė.

4.3.2. Vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo įvertinimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pilietybė, amžius, lytis, Jūsų kreditingumo istorija, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, šeiminė padėtis, sutuoktinio duomenys, esami finansiniai įsipareigojimai ir pradelsimai, informacija apie darbovietę, duomenys apie turimą turtą, Jūsų pajamos bei kt. duomenys; asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - teisėti interesai įvertinti kreditingumą.

4.3.3. Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pilietybė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų šaltinis, užimamos pareigos, vykdomos veiklos rūšis, informacija apie politinį pažeidžiamumą, turimų akcijų įmonėje skaičius bei kiti kliento pažinimo anketoje pateikti duomenys ar iš išorinių šaltinių, tokių kaip, tarptautinių sankcijų sąrašai, gauti duomenys. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - teisinė prievolė.

4.4. Duomenys gaunami iš Jūsų, viešų registrų.

4.5. Duomenų tvarkymo terminas - 10 m. po sutelktinio finansavimo  santykių pabaigos.

5. POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

5.1. FinoMark vykdo pokalbių įrašymą, kuriuo siekiama patvirtinti pokalbio turinį, užtikrinti FinoMark teikiamų paslaugų kokybę, vienodos praktikos formavimą, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą. Pokalbių įrašymas yra įprasta daugumos bendrovių taikoma praktika.

5.2. Telefoninių pokalbių garso įrašai taip pat gali būti naudojami įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti, Bendrovei ar tretiesiems asmenims padarytai žalai įrodyti ir gali būti atskleisti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

5.3. Tvarkomi asmens duomenys: telefono numeris, pokalbio garso įrašas, konsultuojančio darbuotojo vardas ir pavardė, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.

5.4. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, galite kreiptis į FinoMark el. pašto adresu info@finomark.lt.

5.5. Duomenų saugojimo terminas - ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.

6. SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS  

6.1. Skolų išieškojimo tikslu teisėto intereso išieškoti skolas pagrindu FinoMark tvarko šiuos skolininkų ir/ar jų atstovų, laiduotojų ir/ar jų atstovų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, adresas įsiskolinimo suma, mokumo skolos išieškojimo įvertinimui duomenys, turimos užtikrinimo priemonės, sutartys, tikrinimo priemonės , laidavimo sutartys. Duomenų tvarkymo terminas – 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. FinoMark, Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie skolininkų ar jų atstovų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą – skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, toliau – Creditinfo) bei UAB „Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676, toliau – Scorify). Asmens duomenis perduosime FinoMark teisėto intereso (skolų išieškojimas) pagrindu.

6.3. Creditinfo ir Scorify tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamiesi  tiesiogiai į Creditinfo ar Scorify arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt bei www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt (Creditinfo atveju), duomenu.apsauga@scorify.ai (Scorify atveju) arba anksčiau nurodytais telefonais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO ARBA PRAKTIKOS ATLIKIMO TIKSLU

7.1. Potencialūs darbuotojai ir praktikantai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu).

7.3. Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

7.4. Pasibaigus atrankai į konkrečią skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys saugomi 1 metus nuo Jūsų kandidatavimo dokumentų pateikimo dienos.

7.5. Duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas.

 

8. PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

8.1. FinoMark valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Instagram Linkedin, YouTube. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius FinoMark paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai gali rinkti informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Daugiau apie Facebook privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php

Daugiau apie Instagram privatumo politiką galima sužinoti čia: https://help.instagram.com/519522125107875.

Daugiau apie Linkedin privatumo politiką galima sužinoti čia:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Daugiau apie YouTube privatumo politiką galima sužinoti čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.2. FinoMark kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami Mums galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu FinoMark negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

8.3. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su FinoMark per socialinius tinklus, apsilankant FinoMark paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus, FinoMark gauna informaciją apie Jus.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

9.1. Jūsų asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus, t. y. duomenų tvarkytojus. Tai gali būti duomenų saugojimo bei ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios bei veiklos internete analizę atliekančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui. Su duomenų tvarkytojais pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys.

10. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

10.1. Vykdydami teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui mes galime perduoti tam tikrus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, VĮ Registrų centrui, kitoms valstybės institucijoms, teismams bei teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims ir kitiems asmenims.

10.2. Įprastai savo veikloje klientų asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėl to, vykdant veiklą atskirais atvejais kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi gali tekti perduoti duomenų gavėjui, esančiam už EEE ribų (pvz., jei mūsų paslaugų teikėjas būtų įsikūręs ne EEE valstybėje narėje). Pastaruoju atveju siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tokiam duomenų perdavimui būtinos saugumo priemonės (duomenų gavėjas yra valstybėje, kuri Europos Komisijos pripažinta kaip tinkamai užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; su duomenų gavėju sudaroma sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas ir kt.).

11. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

11.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:

11.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;

11.1.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jei manote, kad FinoMark tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

11.1.3. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;

11.1.4. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

11.1.5. Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;

11.1.6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.  Savo prieštaravimą galite pareikšti atsiųsdami jį el. pašto adresu info@finomark.lt.

11.1.7. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

11.2. Šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis susisiekite su mumis el. paštu info@finomark.lt.

Gavę raštišką Jūsų prašymą galime papildomai Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir (ar) patikslinti Jūsų konkrečios duomenų subjekto teisės įgyvendinimo apimtį. Su išsamia savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo procedūra galite susipažinti čia.

11.3. Pagaliau, jei manote, kad yra pažeidžiamos su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusios teisės, Jūs visais atvejais turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visgi prieš oficialų kreipimąsi į priežiūros instituciją rekomenduojame Jums susisiekti su FinoMark, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus atsiradusios problemos sprendimas.

FinoMark yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Su juo susisiekti galite el. paštu duomenuapsauga@finomark.lt.

Privatumo politika atnaujinta 2022-08-23.

* Privatumo politikos redakciją (galiojusią iki 2022-08-22) galite rasti čia.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.