Lėšų grąžinimo investuotojams tvarka

UAB „FINOMARK“

LĖŠŲ GRĄŽINIMO INVESTUOTOJAMS TVARKA

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Ši UAB FinoMark, juridinio asmens kodas 305538582, buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius,

Lietuvos Respublika (toliau Operatorius), Lėšų grąžinimo finansuotojams tvarka (toliau Tvarka) numato lėšų, sukauptų per sutelktinio finansavimo platformą FinoMark (toliau Platforma) grąžinimo investuotojams sąlygas, terminus ir būdus.

1.2.Operatorius deda protingas pastangas įvertinti Platformoje skelbiamus projektus ir projektų savininkus, bet Operatorius nesuteikia jokių garantijų, kad Platformoje skelbiamiems projektams bus surinktas finansavimas arba Platformoje skelbiami projektai nebus atšaukti prieš finansavimo pasibaigimo terminą.

1.3.Kai Tvarkoje numatytais atvejais Operatorius grąžina investuotojams jų investuotas lėšas, investuotojai neturi teisės reikalauti dėl tokių Operatoriaus veiksmų atsiradusių nuostolių atlyginimo.

2.FINANSUOTOJŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS, TERMINAI IR BŪDAS

2.1.Operatorius grąžina investuotojams jų investuotas (rezervuotas) lėšas, kai:

2.1.1.per numatyta lėšų rinkimo terminą nesurenkama minimali arba visa projekto finansavimo suma; arba

2.1.2.investuotojas atliko investiciją po to, kai buvo surinkta visa projekto finansavimo suma;

2.1.3.projekto savininkas nutraukia projekto finansavimo sumos rinkimą ir projektas yra atšaukiamas iš Platformos; arba

2.1.4.projekto finansavimo periodu įvyksta aplinkybės, kurios gali turėti pagrįstos neigiamos įtakos projekto savininko vertinimui ir / ar projekto įgyvendinimui ir Operatorius atšaukia projektą iš Platformos; arba

2.1.5.projektas yra atšaukiamas iš Platformos kitais teisės aktų numatytais atvejais.

2.2.Įvykus Tvarkos 2.1 punkte numatytai sąlygai, visos investuotojų pervestos (rezervuotos) lėšos grąžinamos investuotojams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

2.3.Visos investuotojų lėšos grąžinamos į investuotojų su Platforma susietas sąskaitas elektroninių pinigų įstaigoje NEO Finance, AB.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.