Sutelktinio finansavimo platformos teikiamų paslaugų įkainiai

UAB „FINOMARK“

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiuose UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Operatorius), valdomos sutelktinio finansavimo platformos (toliau – Platforma) teikiamų paslaugų įkainiuose (toliau – Įkainiai) yra nurodytos Platformos teikiamų paslaugų kainos, taikomi mokesčiai ir kito pobūdžio apmokestinimai, jų mokėjimo tvarka bei sąlygos.

1.2. Operatorius turi teisę susitarti su Investuotojais ir / ar Projektų savininkais (toliau – Naudotojai) dėl bet kokių specialių sąlygų, susijusiu su kainomis ir / ar mokesčiais (mokesčių mažinimo, didinimo, atleidimo nuo mokesčių, naujų mokesčių įvedimo ir kt.), taikomų tik konkrečiam Naudotojui. Tokie susitarimai privalo būti įforminami raštu.

1.3. Operatorius yra visiškai laisvas vienašaliu savo sprendimu ir be Naudotojo sutikimo ne visa apimtimi arba visai netaikyti kai kurių Platformos mokesčių visiems ar daliai Naudotojų.

1.4. Operatorius ir Naudotojai negali susitarti dėl mokesčių, kurie yra imperatyviai numatyti teisės aktų ir yra privalomi.

1.5. Naudotojai, sudarydami FinoMark sutelktinio finansavimo platformos naudojimosi sutartį (skirtą Investuotojams ir Projektų savininkams), (toliau – Sutartis) tuo pačiu sutinka su šiuose Įkainiuose nustatytomis kainomis, mokesčiais ir kito pobūdžio apmokestinimais, jų mokėjimo tvarka bei sąlygomis.

2. BENDROS PASLAUGOS PLATFORMOS NAUDOTOJAMS

2.1. Paskyros sukūrimas: nemokama;

2.2. Paskyros administravimas: nemokama;

2.3. Sąskaitos elektroninių pinigų įstaigoje UAB „NEO Finance“ atidarymas: nemokama.

3. INVESTUOTOJAMS TAIKOMI MOKESČIAI

3.1. Investuotojo mokestis: nemokama;

3.2. Sutarties sudarymo, administravimo mokestis: nemokama;

3.3. Finansavimo sandorio Investuotojui priimtinumo testas: nemokama.

4. PROJEKTŲ SAVININKAMS TAIKOMI MOKESČIAI

4.1. Naudojimosi Platforma mokestis: nemokama;

4.2. Vienkartinis Finansavimo sandorio sudarymo mokestis: nuo 1,5% iki 3%*, tačiau ne mažiau 150 Eur;

4.3. Metinis Finansavimo sandorio administravimo mokestis*:

4.3.1. Kai Projekto savininko patikimumo balas A: nuo -1 iki 3%;

4.3.2. Kai Projekto savininko patikimumo balas B: nuo -1 iki 3,5%;

4.3.3. Kai Projekto savininko patikimumo balas C: nuo -1 iki 4%.

4.4. Projekto tinkamumo vertinimo mokestis: nuo 2,99 Eur iki 69 Eur;

4.5. Išankstinio grąžinimo mokestis – 0,8% nuo likusios grąžinti Paskolos sumos;

4.6. Paskelbto Projekto atšaukimo mokestis – 2% nuo Paskolos sumos;

4.7. Notaro mokestis – pagal patvirtintus notaro įkainius;

4.8. Užtikrinimo priemonės administravimas – nemokama;

4.9. Mokėjimo grafiko keitimo mokestis – 149 Eur;

4.10. Mokestis, mokamas mentoriui už Projekto savininko patikimumo vertinimą – 200 Eur.

4.11. Pažymų paruošimas:

4.11.1. Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma: 150 EUR;

4.11.2. Kitos pažymos: pagal susitarimą, ne mažiau nei 50 EUR.

5. PROJEKTŲ SAVININKAMS TAIKOMI PAPILDOMI MOKESČIAI NEĮVYKDŽIUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

5.1. Bauda Operatoriui, jeigu Projekto savininkas vėluoja sumokėti mokėjimus pagal Paskolos sutartį (Finansavimo sandorį), laikoma minimaliais Operatoriaus nuostoliais (apimančiais, be kita ko, nuostolius dėl skolos išieškojimo), kurių Operatorius neprivalo įrodyti:


Įsiskolinimo dydis Baudos dydis, skaičiuojamas nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną įsiskolinimo mėnesį
Baudos dydžiai, taikomi iki Paskolos sutarties nutraukimo
Iki 5 000 Eur 8%
Nuo 5 000 iki 50 000 Eur 6%
Nuo 50 000 iki 100 000 Eur 5%
Virš 100 000 Eur 2%
Baudos dydžiai, taikomi nutraukus Paskolos sutartį
Iki 5 000 Eur 10%
Nuo 5 000 iki 50 000 Eur 7%
Nuo 50 000 iki 100 000 Eur 5%
Virš 100 000 Eur 4%

5.2. Vėlavimo palūkanos, mokėtinos Investuotojams, jeigu Projekto savininkas vėluoja sumokėti mokėjimus pagal Paskolos sutartį (Finansavimo sandorį) – vėlavimo palūkanos yra lygios metinei palūkanų normai, padalintai iš 360 (trijųšimtų šešiasdešimt), bei skaičiuojamos nuo pradelstų mokėti sumų už kiekvieną pradelstą dieną.

5.3. Mokestis už Paskolos išmokėjimo sąlygų neįvykdymą – 2% nuo Paskolos sumos.

5.4. Projekto savininkas papildomai privalo padengti visas Operatoriaus patirtas įsipareigojimų išieškojimo priverstine tvarka išlaidas – žyminį mokestį, notarų, antstolių taikomus mokesčius, atstovavimo išlaidas ir pan.

6. KITI MOKESČIAI

6.1. Visas teisės aktuose įtvirtintas mokestines prievoles valstybei (deklaracijų pateikimas, mokesčių pervedimas ir kt.) privalo atlikti patys Naudotojai savarankiškai. Operatorius vykdo su Naudotojų mokesčiais susijusias prievoles tik tuo atveju, kai teisės aktai imperatyviai nustato, kad mokesčius privalo deklaruoti, išskaičiuoti ir pervesti į biudžetą būtent Operatorius.

6.2. Naudotojai taip pat privalo padengti mokesčius, skirtus trečiųjų asmenų paslaugoms apmokėti. Jeigu šiuos mokesčius Naudotojų vardu padengia Operatorius, Naudotojai įsipareigoja juos kompensuoti pagal Operatoriaus pateiktas sąskaitas-faktūras.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šiuose Įkainiuose nustatyti taikytini mokesčiai ir sumos gali būti nuskaitomi nuo Naudotojų pervedamų ar Naudotojams grąžintinų sumų, taip pat nuo Naudotojų lėšų, kurios yra laikomos Naudotojų sąskaitose elektroninių pinigų įstaigoje „NEO Finance“, AB, kurios yra susietos su Platforma. Tokie nurašymai yra laikomi tinkamai autorizuotais ir Naudotojai sudarydami Sutartį su tuo sutinka.


* Visais atvejais konkretus taikytinas vienkartinis sutelktinio finansavimo (Paskolos) sutarties sudarymo mokestis (jo procentinė išraiška) yra sutariamas individualiai aukščiau apibrėžtuose rėžiuose. Mokesčio dydžiui įtaką gali daryti tokie veiksniai kaip: Projekto savininko kreditingumo balas, komunikacijos su Projekto savininku paprastumas/greitumas, užtikrinimo priemonių skaičius, suteiktas reputacijos vertinimo balas.

* Visais atvejais konkretus taikytinas metinis sutelktinio finansavimo (Paskolos) sutarties administravimo mokestis (jo procentinė išraiška) yra sutariamas individualiai aukščiau apibrėžtuose rėžiuose. Mokesčio dydžiui įtaką gali daryti tokie veiksniai kaip: Projekto savininko veiklos sektoriaus perspektyvumas, gaunamos pajamos bei turimi įsipareigojimai, užtikrinimo priemonių skaičius ir jų vertė, mentoriaus išvada, suteiktas reputacijos vertinimo balas, finansinių prognozių rodikliai.

* Aktualią dokumento redakciją (įsigaliojusią 2022-06-10) galite rasti čia.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.