Protingo investavimo aprašas

UAB „FINOMARK“

PROTINGO INVESTAVIMO APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiame UAB "FinoMark", juridinio asmens kodas 305538582, registruotos buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Operatorius) protingo investavimo apraše (toliau – Aprašas) yra nurodytas protingo investavimo procesas, naudojantis Operatoriaus sutelktinio finansavimo platforma (toliau – Platforma).

1.2. Operatorius, vadovaudamasis atsakingumo principu, siekia padėti kiekvienam verslui pasiekti numatytų verslo tikslų, o taip ir siekia padėti investuotojams rinktis protingas priemones bei metodus tam, kad investavimas būtų tikslingas, efektyvus ir pelningas.

1.3. Tam, kad investuotojams būtų sukurtos papildomos sąlygos protingam investavimui ir kiek įmanoma sumažinti investavimo rizikas dėl netinkamai pasirinktų metodų ir priemonių, Operatorius įdiegė protingo investavimo funkcionalumą, kuris padės investuotojams protingai įsivertinti ir nusistatyti patiems investavimo rizikas, galimybes, tikslus.

2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Investuotojas – ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo, gyvenantis Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, arba juridinis asmuo, registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, teikiantis sutelktinio finansavimo lėšas.

2.2. Projekto savininkas – juridinis asmuo, su kuriuo Investuotojai, atstovaujami Operatoriaus, sudaro Paskolos sutartį bei kuriam suteikia paskolą.

2.3. Projektas – verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Operatoriaus platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

2.4. Birža – Operatoriaus Platformoje skelbiami Projekto savininkų Projektai, kurių tikslas iš Investuotojų sutelkti lėšas konkretaus Projekto finansavimui.

2.5. Investavimo pasiūlymas – tai pagal Investuotojo susikurtas investavimo taisykles suformuotas Operatoriaus pasiūlymas investuoti į Projektą ir pateiktas Investuotojui.

2.6. Paskyra – Investuotojo sukurta paskyra Platformoje, kuria naudojantis jis dalyvauja Projektų finansavime ir kitoje Operatoriaus leidžiamoje veikloje.

2.7. Protingas investavimas – tai galimybė Investuotojui susikurti savo investavimo taisykles Platformoje pagal savo galimybes, tinkamai įvertinti kiekvieno Projekto riziką, tikėtiną grąžą bei savo galimybes.

3. INVESTAVIMO TAISYKLĖS

3.1. Remiantis šiuo protingo investavimo aprašu, kiekvienas Platformoje užsiregistravęs Investuotojas gali naudotis Protingo investavimo funkcionalumu toliau nurodyta tvarka:

3.1.1. Investuotojas savo Paskyroje pasirenka funkcionalumą „Protingas investavimas“.

3.1.2. Investuotojas susikuria savo investavimo taisykles, nurodydamas maksimalią sumą, kurią ketinama investuoti, nurodoma palūkanų norma investuojamai sumai, laikotarpis, kuriam investicija yra suteikiama, bei Projekto rizikos reitingas.

3.1.3. Investuotojas gali susikurti ir keletą investavimo taisyklių, pagal kurias bus gaunami investiciniai pasiūlymai.

3.1.4. Kai Investuotojas atlieka Aprašo 3.1. punkte nurodytus veiksmus, yra laukiami pasiūlymai, pagal Investuotojo susikurtas taisykles. Pasiūlymai yra siunčiami Investuotojo nurodytu el. paštu.

4. INVESTAVIMO PASIŪLYMO PRIĖMIMAS

4.1. Kai naujas Projektas yra įkeliamas į Biržą, kiekvienas Investuotojas, kuris yra pasirinkęs naudotis Protingo investavimo funkcionalumu, gauna Investavimo pasiūlymus į savo elektroninį paštą, atitinkančius Investuotojo nurodytas sąlygas.

4.2. Tuo atveju, jeigu Investuotojas susikūrė kelias Investavimo taisykles, pagal jas visas yra gaunami Investavimo pasiūlymai, jeigu Projektai atitinka susikurtas Investavimo taisykles.

4.3. Investuotojas gali priimti visus jam atsiųstus Investavimo pasiūlymus, priimti tik dalį, atmesti visus arba atmesti tik dalį Investavimo pasiūlymų.

4.4. Prieš priimdamas Investavimo pasiūlymą, Investuotojas gali įsivertinti Projekto rizikingumą, keisti investuojamą sumą, susipažinti su pačiu Projektu, finansinėmis ataskaitomis bei kitais dokumentais ir suprasti, kokiu tikslu bus naudojamos investicijos bei kokia yra numatoma grąža.

4.5. Investavimo pasiūlymas galioja 3 valandas, nuo jo išsiuntimo momento. Šiuo 3 valandų laikotarpiu Investuotojui yra rezervuojama vieta Projekte. Praėjus šiam laikotarpiui, jeigu Investuotojas nepriėmė nei vieno pasiūlymo, jis netenka rezervuotos vietos ir yra grąžinamas į bendrą Investavimo tvarką.

4.6. Tuo atveju, jeigu Investuotojas priėmė nors vieną Investavimo pasiūlymą, surinkus 100 proc. Investicijų iš visų Investuotojų, ir jas išmokėjus Projekto savininkui, kiekvienas Investuotojas gauna pranešimus el. paštu, kad investicija yra užskaityta ir nuo to momento yra skaičiuojamos palūkanos.

5. INVESTICIJŲ ATŠAUKIMAS

5.1. Investuotojas gali atšaukti savo investiciją tik iki šio Aprašo 4.6. punkte nurodytų sąlygų įvykdymo.

5.2. Projekto savininkui įvykdžius visas pinigų išmokėjimo nuostatas ir Operatoriui išmokėjus surinktas investicijas, Investuotojas nebeturi galimybės atšaukti savo investicijos.

6. PROJEKTO INVESTAVIMO TERMINAS

6.1. Kiekvienam naujam į Biržą įkeltam Projektui yra numatytas 14 kalendorinių dienų Investavimo terminas, kurį Operatorius pasilieka teisę vienašališkai pakeisti.

6.2. Suėjus šiam terminui ir nesurinkus 100 proc. investicijų, lėšos investuotojams grąžinamos vadovaujantis Operatoriaus Lėšų grąžinimo investuotojams tvarka, kurią galima rasti paspaudus šią nuorodą https://www.finomark.lt/dokumentai/lesu-grazinimo-investuotojams-tvarka.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Atkreiptinas dėmesys, kad investavimas yra neatsiejamas nuo įvairaus pobūdžio rizikų. Su dažniausiai susiduriamomis investavimo rizikomis Investuotojai gali susipažinti Operatoriaus investavimo rizikos apraše, kurį rasite paspaudus šią nuorodą https://www.finomark.lt/dokumentai/investavimo-riziku-aprasas.

7.2. Visais atvejais, prieš pradėdami finansuoti atitinkamą Projektą, investuotojai privalo kritiškai įvertinti savo žinias, patirtį investavimo srityje ir atsižvelgti į savo finansinę padėtį bei galimas neigiamas pasekmes, jeigu investuotų lėšų visa apimtimi ar dalinai nepavyks atgauti. Šiuo tikslu prisijungę prie Platformos rasite investuotojams skirtą klausimyną, kurį rekomenduojame užpildyti ir įsivertinti savo žinias.

7.3. Operatorius visais atvejais nebus laikomas atsakingu, jei investuotojai negaus planuojamo pelno, praras dalį ar visas investuotas lėšas ar patirs kitokių nuostolių, nes Operatoriaus teikiamos paslaugos apima tik techninių galimybių suteikimą Investuotojams ir Projektų savininkams sudaryti finansavimo sandorius.

7.4. Bet kurios su Platformos projektais susijusios informacijos paskelbimas Platformoje negali būti laikomas pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir / ar rekomendacija investuotojams. Projektų aprašymuose nurodyti duomenys (planuojamos pajamos, terminai, sąmatos ir kt.) yra tik orientaciniai rodikliai ir gali pasikeisti dėl įvairių aplinkybių.

7.5. Kilus klausimams dėl protingo investavimo, prašome kreiptis į Operatorių el. paštu info@finomark.lt

loader