Privatumo politika

UAB „FINOMARK“

PRIVATUMO POLITIKA

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šioje privatumo politikoje (toliau Privatumo politika) Jus supažindiname su pagrindine informacija apie tai, kaip UAB FinoMark(toliau mes arba FinoMark) tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs prisijungiate prie FinoMark interneto svetainės (www.finomark.lt) ir naudojatės FinoMark valdoma sutelktinio finansavimo platforma (toliau Platforma).

1.2.Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugas, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ar kt.) naudojate.

1.3.Jeigu Platformos klientas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniam asmeniui, kurio duomenis mums perdavė minėtas juridinis asmuo. Klientas privalo tinkamai informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus, įkaito davėjus, laiduotojus ir kt.) apie jų duomenų perdavimą FinoMark ir pateikti jiems šią Privatumo politiką susipažinti.

1.4.FinoMark turi teisę koreguoti šios Privatumo politikos nuostatas. Naujausia Privatumo politikos versija yra skelbiama FinoMark interneto svetainėje (www.finomark.lt).

2.ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1.Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB FinoMark, Lietuvos Respublikoje registruota ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305538582, registruotas buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.2.Būdami Jūsų asmens duomenų valdytoju mes savarankiškai nustatome asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones. Duomenų apsaugą užtikriname įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 bei kitų asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas. Taip pat, esame sutelktinio finansavimo platforma, todėl savo veikloje papildomai vadovaujamės ir sutelktinio finansavimo platformų veiklą reglamentuojančiais aktais.

2.3.Jeigu Jums kylą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, galite su mumis susisiekti el. paštu info@finomark.lt.

3.JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimas ir sutarčių su klientais sudarymas

3.1.FinoMark yra sutelktinio finansavimo platforma, įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Teikdama paslaugas FinoMark vadovaujasi Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo, taip pat kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

3.2.Norėdami naudotis Platformos teikiamomis paslaugomis turite užsiregistruoti Platformoje bei sudaryti Sutartį dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma (skirtą investuotojams ir projektų savininkams). Atsižvelgiant į tai, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis paslaugų teikimo tikslu, su Jumis sudarytos sutarties pagrindu.

3.3.Paslaugų teikimo tikslu mes taip pat tvarkome laiduotojų, užstato davėjų bei jų atstovų asmens duomenis. Šie duomenys yra tvarkomu su laiduotojais ar užstato davėjais sudaromų sutarčių pagrindu.

3.4.Tam, kad galėtume Jums teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, mes galime tvarkyti šiuos klientų, laiduotojų, užstato davėjų bei jų atstovų duomenis:

3.4.1.Duomenis apie Jūsų tapatybę: vardas, pavardė, asmens kodas ar kita unikali simbolių seka, skirta asmens identifikavimui, gimimo data, asmens dokumento numeris, jo kopija, pilietybė ar valstybė, kuri išdavė asmens dokumentą, rezidavimo valstybė, veido nuotrauka, kiti tapatybės duomenys;

3.4.2.Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;

3.4.3.Kliento pažinimo informacija: patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, šeiminė, socialinė padėtis, pajamos ir jų rūšis, išsilavinimas, naudojamos paslaugos, operacijos ir sudaryti sandoriai, informacija apie dalyvavimą politikoje, duomenys apie žinias ir investavimo patirtį ir kita kliento pažinimo informacija;

3.4.4.Mokėjimo informacija: sąskaitos numeris, mokėjimo paslaugų teikėjas, sąskaitos likutis, išmokama suma, investuojama suma, gautos palūkanos, kiti mokėjimai ir kiti mokėjimų duomenys;

3.4.5.Kreditingumo duomenys: kredito reitingas, mokėjimai, skolos, bankroto bylų informacija ir kiti kreditingumo duomenys;

3.4.6.Kiti duomenys, kurie yra susiję su mūsų, kaip sutelktinio finansavimo platformos, įprastai teikiamomis paslaugomis.

3.5.Šie duomenys yra būtini sudarant ir vykdant su klientu sudarytas sutartis, teikiant paslaugas.

Atsižvelgiant į tai, nepateikus FinoMark prašomų duomenų, FinoMark gali atsisakyti pradėti dalykinius santykius su klientu bei teikti paslaugas.

3.6.Duomenis mes galime gauti tiek iš Jūsų, tiek iš trečiųjų asmenų, be kita ko, iš finansų įstaigų, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kreditingumo vertinimo sistemų, registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su mūsų sistema, ir kitų šaltinių. Taip pat mes galime patikrinti viešai prieinamą informaciją apie Jus, siekdami patvirtinti Jūsų tapatybę ar Jūsų pateiktus duomenis, sudaromus sandorius ir operacijas.

3.7.Jūsų duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo finansavimo sandorio sudarymo dienos arba 8 metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos priklausomai nuo to, kuris terminas sueis vėliau.

Prieiga prie individualios kliento paskyros

3.8.Kiekvienas Platformos klientas turi galimybę prisijungti prie individualios savo paskyros. Klientai prie savo paskyros prisijungia per Platformos interneto svetainę (www.finomark.lt), naudodamiesi jiems suteiktais unikaliais prisijungimo duomenimis.

3.9.Siekdama tinkamai administruoti šią sistemą FinoMark taip pat tvarko savo klientų asmens duomenis, be kita ko, klientų ID, prisijungimo slaptažodžius, kliento paraiškose ar sutartyse pateiktus duomenis, duomenis apie kliento atliktas transakcijas, turimus investicinius vienetus bei kitus duomenis. FinoMark šiuos asmens duomenis tvarko vykdydama su klientais sudarytas sutartis.

3.10.Administruojant individualių klientų paskyrų sistemą klientų asmens duomenys saugomi tokį pat aukščiau nurodytą laikotarpį, t. y. 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

3.11.FinoMark tvarko savo klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų asmens duomenis vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose išdėstytus reikalavimus. Prieš pradedant dalykinius santykius FinoMark privalo nustatyti savo klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų tapatybę. Taigi, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkyti yra būtina, kad būtų įvykdyta FinoMark atžvilgiu taikoma Įstatymo nustatyta teisinė prievolė.

3.12.Įprastai Įstatymo reikalaujamus asmens duomenis mums tiesiogiai pateikiate Jūs, tačiau FinoMark taip pat turi teisę kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę nustatyti tiesiogiai jiems nedalyvaujant, Įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais gaunant reikalingą informaciją iš kitų finansų įstaigų bei įpareigotųjų subjektų.

3.13.FinoMark Jūsų asmens duomenis saugoja pagal Įstatymo reikalavimus, t. y. 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Tam tikrais Įstatymo nustatytais atvejais kai kurie asmens duomenys saugomi trumpesnį terminą (pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus).

Užklausų administravimas

3.14.Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su mumis el. paštu, pateikiate užklausas (paklausimus, skundus ar prašymus) mūsų internetinėje svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, telefonu (daromi pokalbių įrašai) ar bet kuriuo kitu būdu.

3.15.Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis mes tvarkysime siekdami tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus. Įprastai kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į mus arba išreiškiant sutikimą telefoninio pokalbio metu. Kai Jūsų užklausoje pateikti duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume ginti savo ar kitų asmenų pažeistas teises ir teisėtus interesus – šie duomenys gali būti tvarkomi atitinkamai mūsų ar kitų asmenų teisėto intereso pagrindu.

3.16.Gautoje užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 5 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą – tiek, kiek tai yra reikalinga mūsų ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

Tiesioginė rinkodara

3.17.Tuo atveju, jeigu Jūs prenumeruojate FinoMark el. paštu ar kitu būdu siunčiamus naujienlaiškius, FinoMark tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. minėtų naujienlaiškių siuntimo tikslu. FinoMark naujienlaiškiuose pateikiama informacija apie naujus projektus Platformoje, apžvelgiamos ekonomikos ir finansų rinkų tendencijos.

3.18.Siųsdama šiuos naujienlaiškius FinoMark duomenis tvarko gauto Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius FinoMark interneto svetainėje. Minėtu tikslu FinoMark tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

3.19.Jūsų asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą iki šio termino pabaigos atšauksite. Suėjus minėtam terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą FinoMark šiuos Jūsų duomenis nustos tvarkyti.

3.20.Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami FinoMark.

Lankymasis mūsų interneto svetainėje (www.finomark.lt)

3.21.Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl. COOKIES). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

3.22.FinoMark interneto svetainėje (www.finomark.lt) naudojami šie slapukai:


3.23.Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

3.24.Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

3.25.Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Statistikos tikslais

3.26.Visi Jūsų pateikti ar mūsų surinkti duomenys gali būti tvarkomi statistikos tikslais. Mes Jūsų duomenis tvarkysime taip, kad po duomenų įtraukimo į statistinį vertinimą nebeliktų galimybės Jūsų identifikuoti.

3.27.Statistiniais tikslais gali būti tvarkomi ir nuasmeninti duomenys apie Jūsų įrenginį, vietovę, elgseną ir kiti duomenys.

3.28.Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš kitų duomenų teikimo šaltinių, nurodytų šioje

Privatumo politikoje.

3.29.Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie tai, jog turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi statistikos tikslais, tačiau FinoMark turi teisę tęsti tokį duomenų tvarkymą, jeigu gali įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų teises ir teisėtus interesus.

3.30.Šie duomenys yra tvarkomi, kad būtų įvykdyta FinoMark taikoma teisinė prievolė (statistinių duomenų teikimas svetainėje bei priežiūros institucijai, kaip tą numato Sutelktinio finansavimo įstatymas), taip pat būtini siekiant teisėtų FinoMark interesų stebėti paslaugų teikimo apimtis, šaltinius, populiarumą, svetainės lankomumo apimtį ir kitą statistiką.

3.31.Duomenys tvarkomi FinoMark veiklos laikotarpiu.

Renginių / konkursų administravimo tikslais

3.32.FinoMark gali organizuoti renginius / konkursus, kuriuose Jūs galite dalyvauti, todėl FinoMark renginio / konkurso administravimo tikslais, gali tvarkyti Jūsų tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis ir mokėjimo duomenis.

3.33.Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš renginių / konkursų organizavimo partnerių.

3.34.Duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kai sutinkate dalyvauti FinoMark organizuojamame renginyje / konkurse.

3.35.Duomenys tvarkomi vienerius metus po renginio pabaigos. Konkurso atveju, duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 metus nuo konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo atveju – ne ilgiau nei 10 metų nuo prizo perdavimo.

4.PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

4.1.Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

4.2.Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas gali būti naudojami patvirtinant jūsų tapatybę, tikrinant Jūs duomenis tarptautinėse duomenų bazėse, stebint Jūsų operacijas ir sandorius, veiklą, priskiriant Jūs prie tam tikrų kategorijų, vertinant Jūsų riziką ir investavimo žinias, numatant kitus aspektus. Tokie veiksmai yra privalomi pagal galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliavimą ir būtini pradedant su naudotoju dalykinius santykius. Dėl šių priežasčių negalite atsisakyti automatizuoto atskirų sprendimų, įskaitant profiliavimą, priėmimo. Nepaisant to, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo poziciją, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, detalesnį paaiškinimą ir teisę ginčyti tą sprendimą.

5.ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

5.1.Jūsų asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus, t. y. duomenų tvarkytojus. Tai gali būti duomenų saugojimo bei ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios bei veiklos internete analizę atliekančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

5.2.Pagaliau, vykdydami teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui mes galime perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teismams bei teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims ir kitiems asmenims.

5.3.Įprastai savo veikloje klientų asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėl to, vykdant veiklą atskirais atvejais kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi gali tekti perduoti duomenų gavėjui, esančiam už EEE ribų (pvz., jei mūsų paslaugų teikėjas būtų įsikūręs ne EEE valstybėje narėje). Pastaruoju atveju siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tokiam duomenų perdavimui būtinos saugumo priemonės (pvz., duomenų gavėjas, esantis JAV, yra sertifikuotas pagal ES ir JAV privatumo skydo“ reikalavimus; duomenų gavėjas yra valstybėje, kuri Europos Komisijos pripažinta kaip tinkamai užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; su duomenų gavėju sudaroma sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas ir kt.).

5.4.FinoMark, Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą – skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, toliau – Creditinfo) bei UAB „Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676, toliau – Scorify). Creditinfo ir Scorify tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Creditinfo ar Scorify arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt bei www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt (Creditinfo atveju), duomenu.apsauga@scorify.ai (Scorify atveju) arba anksčiau nurodytais telefonais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

6.JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

6.1.Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:

6.1.1.Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;

6.1.2.Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jei manote, kad FinoMark tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

6.1.3.Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;

6.1.4.Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.5.Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;

6.1.6.Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pvz., kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir kt.);

6.1.7.Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

6.2.Šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis susisiekite su mumis el. paštu info@finomark.lt.

Gavę raštišką Jūsų prašymą galime papildomai Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir (ar) patikslinti Jūsų konkrečios duomenų subjekto teisės įgyvendinimo apimtį. Su išsamia savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo procedūra galite susipažinti čia.

6.3.Pagaliau, jei manote, kad yra pažeidžiamos su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusios teisės, Jūs visais atvejais turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visgi prieš oficialų kreipimąsi į priežiūros instituciją rekomenduojame Jums susisiekti su FinoMark, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus atsiradusios problemos sprendimas.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.