Paskolos sutarties bendrosios sąlygos

PASKOLOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Apsunkinimas – turto atžvilgiu taikomas įkeitimas, hipoteka, servitutas, uzufruktas, užstatymo teisė, nuoma (įskaitant ilgalaikę nuomą), bendroji nuosavybė, bet kokios kitos trečiųjų asmenų naudai nustatytos daiktinės ar prievolinės teises, ar trečiųjų asmenų interesai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja turto savininko galimybes bet kuriuo metu laisvai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu ir kiekviena atskirai paimta jo dalimi;

1.1.2. Avietė – Invega finansų inžinerijos priemonė „Sutelktinės paskolos „Avietė““;

1.1.3. Audito institucijos - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Invega“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kiti nacionaliniai ar Europos Sąjungos subjektai, turintys teisę tikrinti, kaip panaudojamos INVEGOS fondo lėšos;

1.1.4. Vėlavimo palūkanos – minimalūs Paskolos davėjų patirti nuostoliai, kurių nereikia įrodyti, patiriami Paskolos gavėjui praleidus Mokėjimo grafike nustatytus paskolos grąžinimo ir Palūkanų mokėjimo terminus;

1.1.5. FinoMark arba Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinė registruota adresu Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva, tel. nr. +37052078897, el. p. info@finomark.lt, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, administruojantis Platformą, kuria naudojantis Paskolos gavėjai gali skolintis lėšas iš Paskolos davėjų. Operatorius taip pat atlieka Paskolos gavėjų patikimumo (kreditingumo ir reputacijos) vertinimą pagal Operatoriaus patvirtintas Paskolos gavėjų (projektų savininkų) patikimumo vertinimo taisykles, administruoja mokėjimus ir skolas, administruoja paskolos sutarčių vykdymo užtikrinimo priemones ir Paskolos davėjų naudai vykdo išieškojimą iš jų, Paskolos davėjų vardu ir naudai įgyvendina kreditoriaus teises, be kita ko, atstovaudamas Paskolos davėjų interesus teismuose ar pavesdamas šiuos veiksmus atlikti tretiesiems asmenims bei vykdo kitas Naudojimosi sutartyje, Paskolos sutartyje ar kitose tarp Šalių sudarytose sutartyse nurodytas funkcijas;

1.1.6. Grąžintina suma – paskolos, Palūkanų ir kitų mokesčių, nustatytų Sutartyje, suma, kurią Paskolos gavėjas privalo sumokėti Paskolos davėjams ir Operatoriui pasibaigus paskolos terminui;

1.1.7. Invega - UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, juridinio asmens kodas 110084026, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva.

1.1.8. INVEGOS fondas - 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutarties, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Invegos, pagrindu įsteigtas kontroliuojantysis fondas, kurio valdytojo funkcijas atlieka Invega.

1.1.9. Investuotojas – ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo, gyvenantis Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, arba juridinis asmuo, registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, teikiantis sutelktinio finansavimo lėšas;

1.1.10. Mėnesinės įmokos suma – paskolos, Palūkanų ir, jei taikoma, kitų Specialiosiose sąlygose numatytų mokesčių suma, kurią Paskolos gavėjas privalo sumokėti Paskolos davėjui(-ams) kiekvieną mėnesį, kai paskolos grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ši suma yra apskaičiuojama Grąžintiną sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Paskolos davėjui(-ams) grąžinamos kas mėnesį per visą Mokėjimo periodą;

1.1.11. Mėnesinis administravimo mokestis – Operatoriaus gaunamas atlygis iš Paskolos gavėjo už Paskolos sutarties administravimą;

1.1.12. Mokėjimas – Mokėjimo periodu Paskolos gavėjo pagal Paskolos sutartį mokama tam tikra konkreti pinigų suma;

1.1.13. Mokėjimo grafikas – Grąžintinos sumos mokėjimo grafikas, nustatytas Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1, pagal kurį mėnesinės įmokos sumomis Paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą, sumokėti Palūkanas bei kitus Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatytus mokesčius Paskolos davėjui(-ams). Po paskolos išmokėjimo į Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos gavėjo sąskaitą dienos Paskolos gavėjui Platformoje pateikiamas atnaujintas Mokėjimo grafikas, kuriame konkrečiai įvardintos Mokėjimų datos;

1.1.14. Mokėjimo periodas – Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytas laiko tarpas nuo paskolos išmokėjimo į Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos gavėjo sąskaitą dienos iki Paskolos grąžinimo datos;

1.1.15. Naudojimosi sutartis – sutartis, reglamentuojanti Platformos naudotojų – Paskolos gavėjų ir Paskolos davėjų – teises ir pareigas registruojantis Platformoje bei naudojantis Platformoje teikiamomis paslaugomis, naudojimosi Platforma sąlygas ir tvarką, naudotojų ir Operatoriaus tarpusavio teisinius santykius;

1.1.16. Neatitikimas - Teisės aktų nuostatų (reikalavimų), Paskolos sutarties ar kitų reikalavimų nesilaikymas, susijęs su Operatoriaus ar Paskolos gavėjo ar kito subjekto (pavyzdžiui, kito Paskolos davėjo) veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų veiksmų (neveikimo) ar išlaidų Grąžintina suma, įskaitant INVEGOS fondui priklausančios lėšos, buvo ar gali būti panaudota netinkamai;

1.1.17. Palūkanos – suma, kurią Paskolos gavėjas privalo sumokėti Paskolos davėjams už naudojimąsi Paskola. Palūkanų suma apskaičiuojama taikant Paskolos sutartyje numatytą metinę palūkanų normą;

1.1.18. Paskola – Paskolos davėjų Paskolos gavėjui sutelktinio finansavimo būdu išduota ar išduodama paskola ar jos likutis pagal Paskolos sutartį sudarančias specialiąsias ir bendrąsias sąlygas, kartu su visais papildymais ar pakeitimais. Paskola gali būti iš dalies finansuojama priemonės Avietės lėšomis iš INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų;

1.1.19. Paskolos davėjas – Platformoje registruotas Investuotojas, kuris Platformoje nustatyta tvarka pateikė siūlymą ar sutikimą suteikti paskolą Paskolos gavėjui. Paskolos davėju taip pat gali būti Invega, jei Paskola atitinka finansų priemonės Avietė sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus;

1.1.20. Paskolos gavėjas – juridinis asmuo, su kuriuo Paskolos davėjai, atstovaujami Operatoriaus, sudaro Paskolos sutartį bei kuriam suteikia paskolą;

1.1.21. Paskolos grąžinimo data – data, iki kurios Paskolos gavėjas privalo sumokėti visą Grąžintiną sumą;

1.1.22. Paskolos suma – Paskolos sutartimi Paskolos davėjų Paskolos gavėjo nuosavybėn perduodama pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolos davėjams Paskolos sutartyje nustatyta tvarka;

1.1.23. Paskolos sutarties bendrosios sąlygos – šis dokumentas, kuriame nustatomos Paskolos gavėjo, Paskolos davėjų bei Operatoriaus teisės ir pareigos, Paskolos suteikimo ir grąžinimo tvarka, Paskolos sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Paskolos sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos;

1.1.24. Paskolos sutarties specialiosios sąlygos – Paskolos sutarties neatsiejama dalis, kurioje nustatomos esminės paskolos sąlygos: Paskolos suma, Mokėjimo periodas, metinė Palūkanų norma, Mokėjimų skaičius ir kita;

1.1.25. Paskolos sutartis arba Sutartis – ši sutartis, kuri sudaroma tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjų, atstovaujamų Operatoriaus, ir kurios sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse apibrėžtą paskolos sutarties sąvoką, kartu su bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, įskaitant visus šios sutarties papildymus ir (ar) pakeitimus;

1.1.26. Platforma – Operatoriaus administruojama sutelktinio finansavimo platforma www.finomark.lt, kuria naudodamiesi asmenys vykdo finansavimo sandorius, t. y. skolina ar skolinasi lėšas paskolos forma;

1.1.27. Priedas(-ai) – neatskiriama šios Sutarties dalis, kurioje Paskolos davėjas(-ai) ir Paskolos gavėjas susitaria dėl palūkanų normų, mokėjimo dydžio, datos, įmokų skaičiaus ir kitų sąlygų pakeitimų arba naujų sąlygų taikymo;

1.1.28. Susijęs asmuo – Paskolos gavėjo dukterinė bendrovė, kontroliuojanti ar seserinė bendrovė, Paskolos gavėjo vadovas arba kitas teisėtas atstovas, Paskolos grąžinimą laiduojantis asmuo arba kitas su Paskolos gavėju susijęs asmuo;

1.1.29. Šalys – Paskolos davėjas(-ai), atstovaujamas(-i) Operatoriaus, ir Paskolos gavėjas kartu.

1.2. Aiškinant šią Paskolos sutartį, kiekvieną dokumentą prie Paskolos sutarties bei kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Paskolos sutartimi, turi būti laikomasi šių nuostatų:

1.2.1. Atskirų Paskolos sutarties skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Paskolos sutarties tekstu.

1.2.2. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Paskolos sutartį, žodžiai, sutarties tekste, pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.

1.2.3. Paskolos sutarties 1 skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos vykdant bei aiškinant šios Paskolos sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas;

1.2.4. Kiekviena šios Paskolos sutarties 1 skyriuje pateikta sąvoka gali turėti kitokią prasmę tik tokiu atveju, jeigu tai konkrečiai yra nurodyta Paskolos sutartyje.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paskolos davėjai, atstovaujami FinoMark, ir Paskolos gavėjas sudaro Paskolos sutartį, pagal kurią Paskolos davėjas(-ai) įsipareigoja suteikti Paskolos gavėjui Paskolą pagal Paskolos sutartyje numatytas sąlygas, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Paskolą bei sumokėti Palūkanas ir kitus Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatytus mokesčius Paskolos davėjui(-ams) ir Operatoriui, laikantis šios Paskolos sutarties sąlygų.

2.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolą išimtinai tik Paskolos panaudojimo paskirčiai ir būdu. Panaudojęs Paskolą pagal Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą paskirtį, Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti FinoMark Sutartyje nurodytus Paskolos panaudojimo pagal paskirtį dokumentus (išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus) ir kitus su Paskola susijusius dokumentus.

2.3. Šalys pažymi, kad Operatorius dėl Paskolos išmokėjimo ir kitų šios Sutarties sąlygų įgyvendinimo turi teisę tikrinti:

2.3.1. Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą;

2.3.2. Paskolos gavėjo, įskaitant vadovo ir jo dalyvių, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi 20 procentų arba juos viršija arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Paskolos gavėjui, patikimumą (įskaitant reputaciją);

2.3.3. Paskolos gavėjo kreditingumą ir finansuojamo projekto ekonominį gyvybingumą;

2.3.4. Paskolos išmokėjimo sąlygų, nurodytų Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 3.4 punkte, vykdymą;

2.3.5. Paskolos panaudojimą pagal paskirtį.

3. PASKOLOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos Operatorius Paskolos gavėjui pateikia vienašališką pareiškimą, kuriame nurodoma, ar Operatorius sutinka išmokėti Paskolos sumą Paskolos gavėjui, ar atsisako tai padaryti. Jeigu Operatorius pareiškia, kad atsisako išmokėti Paskolos sumą, ši Paskolos sutartis laikoma pasibaigusi. Jeigu Operatorius pareiškia, kad sutinka išmokėti Paskolos sumą, Operatorius išmoka Paskolos sumą, kaip tai nurodyta Paskolos sutarties 3 dalyje.

3.2. Operatoriaus pareiškimas išmokėti Paskolos sumą arba jos neišmokėti, kaip tai nurodyta Paskolos sutarties 3.1. punkte, yra vienašalis sandoris, kuris sukuria teises ir pareigas tik Operatoriui ir lemia tolimesnį šios Paskolos sutarties vykdymą arba pasibaigimą.

3.3. Operatoriaus pareiškimas Paskolos gavėjui, kad Operatorius atsisako išmokėti lėšas pagal Paskolos sutartį, kaip tai nustatyta Paskolos sutarties 3.1. punkte, nėra laikomas Paskolos sutarties nutraukimu. Tai yra pagrindas Paskolos sutarčiai pasibaigti jos tinkamu įvykdymu. Po tokio pareiškimo Paskolos sutartis pasibaigia ir Šalys viena kitai neturi jokių turtinių ir neturtinių reikalavimų pagal šią Paskolos sutartį.

3.4. Operatorius išmoka Paskolą (nuskaičius Paskolos gavėjo mokėtinus mokesčius Operatoriui už jo suteiktas sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugas) per 3 (tris) darbo dienas į Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos gavėjo sąskaitą, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos (Operatorius turi teisę savo nuožiūra atsisakyti reikalauti bet kurios iš žemiau nurodytų sąlygų įvykdymo):

3.4.1. Visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos yra tikslūs, tikri ir galiojantys;

3.4.2. FinoMark pateiktos Paskolos gavėjo steigimo dokumentų ir vadovų asmens dokumentų kopijos;

3.4.3. FinoMark pateiktos Paskolos gavėjo vadovo (valdybos) tinkamai priimtų sprendimų kopijos, kurie:

a) nusprendžia, kad Paskolos gavėjas sudarys Paskolos sutartį;

b) įgalioja asmenį ar asmenis pasirašyti Paskolos sutartį už Paskolos gavėją ir atlikti visus kitus su Paskolos gavimu susijusius veiksmus;

c) patvirtina, kad Paskolos sutarties sudarymas atitinka komercinius Paskolos gavėjo tikslus ir tokio sprendimo motyvus.

3.4.4. Nėra nei vieno Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyto pažeidimo ar įvykio neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir Operatoriaus nuomone nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks pažeidimas ar įvykis gali atsirasti ateityje;

3.4.5. Tinkamai įformintos ir įregistruotos (jei privaloma) visos prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės ir FinoMark pateikti tai patvirtinantys dokumentai, kurie savo turiniu ir forma jam yra priimtini;

3.4.6. Paskolos davėjas sudarė Operatoriaus reikalaujamas draudimo sutartis ir pateikė jam dokumentus ir įrodymus, kad draudimo sutartyse nurodytas draudimas yra galiojantis;

3.4.7. Paskolos gavėjas pateikė FinoMark įkeičiamo turto (tuo atveju, jei yra naudojamas turto įkeitimas kaip užtikrinimo priemonė) įsigijimo dokumentų bei VĮ Registrų centro išduotų dokumentų, patvirtinančių teises į įkeičiamą nekilnojamąjį daiktą (tuo atveju, jei įkeičiamas nekilnojamas daiktas), kopijas;

3.4.8. Paskolos gavėjas pateikė Operatorių tenkinančius dokumentus, patvirtinančius pilną ir išsamią informaciją apie pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Sutartį vykdyti, šaltinius, o taip pat Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto pajamas bei jų šaltinius, arba Paskolos gavėjas ir (ar) laiduotojas, arba garantas davė tinkamą sutikimą FinoMark tokią informaciją gauti iš VĮ Registrų Centro ar kitų kreditingumui vertinti naudojamų duomenų bazių, ir Operatorius tokią informaciją gavo;

3.4.9. Paskolos gavėjas pateikė FinoMark įkeičiamo turto vertinimą, atliktą FinoMark priimtino turto vertintojo, jeigu Operatorius to paprašo;

3.4.10. Paskolos gavėjas pateikė kopiją bet kokio kito įgaliojimo, dokumento, projekto, leidimo, nuomonės ar patvirtinimo, kuris Operatoriaus nuomone yra reikalingas sudaryti ir vykdyti Sutartį;

3.4.11. FinoMark įkeičiamo turto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti Apsunkinimų, nebent kitos sutarties sąlygos numato kitaip;

3.4.12. Tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal Naudojimosi sutartį ir kitas tarp Operatoriaus, Paskolos davėjų ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis.

3.5. Paskola gali būti derinama su Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis teikiamomis negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 (vienas šimtas) proc. šių išlaidų dydžio sumos ir negali būti pažeisti valstybės pagalbos teikimo reikalavimai.

3.6. Jei bet kuri iš šioje Sutartyje nurodytų sąlygų tinkamu būdu neįvykdoma per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paskolos sutarties 3.1. nurodyto vienašališko pareiškimo, kuriuo Operatorius sutinka išmokėti Paskolos sumą Paskolos gavėjui, Operatorius turi teisę pareikalauti Paskolos gavėjo sumokėti FinoMark Platformos teikiamų paslaugų įkainiuose nurodytą mokestį už Paskolos išmokėjimo sąlygų neįvykdymą ir/ar be jokių pasekmių sau nutraukti šią Sutartį, pateikdamas apie tai pranešimą Paskolos gavėjui raštu (elektroniniu paštu) ar per Platformą.

3.7. Operatorius turi teisę neišmokėti (uždelsti) Paskolos išmokėjimą iki tol ir tik jeigu Operatoriaus atstovas patikrino Paskolos gavėjo pateiktą informaciją ir įsitikino, kad ji yra tikra, ir atspindi tikrąją situaciją.

4. PASKOLOS GRĄŽINIMAS

4.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolą tokia tvarka, kaip nurodyta Mokėjimo grafike. Paskolos gavėjas pradeda grąžinti Paskolą Mokėjimo grafike nurodytą pirmąją Mokėjimo dieną ir grąžina iki Paskolos grąžinimo datos periodiniais Mokėjimais pagal Mokėjimo grafiką. Visa Paskola turi būti grąžinta iki Paskolos grąžinimo datos.

4.2. Pirmoji Paskolos gavėjo įmoka pagal Paskolos sutartį privalo būti atlikta po mėnesio nuo Paskolos sumos išmokėjimo Paskolos gavėjui dienos. Detalus Paskolos sumos grąžinimo įmokos(-ų), palūkanų mokėjimo bei kitų periodiškai mokamų mokesčių Mokėjimo grafikas pateikiamas kaip Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1.

4.3. Paskolos gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi gauta Paskola sumokėti Paskolos davėjams Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanas. Šalys susitaria, kad skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

4.4. Mokėjimai atliekami Paskolos gavėjui Platformoje prisijungus prie savo paskyros, pasirinkus skiltį „Grąžinamos paskolos“ bei paspaudus mygtuką „Apmokėti“. Paskolos gavėjas atlikti Mokėjimus negali jokiu kitu būdu.

4.5. Operatorius paskirsto Paskolos gavėjo įmokas (Mokėjimus) tokia tvarka:

4.5.1. Mėnesinis administravimo mokestis;

4.5.2. Palūkanos;

4.5.3. Paskolos suma ar jos dalis.

4.6. Pradelsusio mokėti įmokas (Mokėjimus) Paskolos gavėjo įsipareigojimai, FinoMark gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:

4.6.1 FinoMark priklausančios baudos ir kiti mokesčiai dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo;

4.6.2 Paskolos davėjams priklausančios Vėlavimo palūkanos;

4.6.3 FinoMark priklausantis Mėnesinis administravimo mokestis;

4.6.4 Paskolos davėjams priklausančios Palūkanos;

4.6.5 Paskolos suma;

4.6.6 Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis, notaro, antstolio, advokato, korespondencijos kaštai ir pan.).

4.7 Paskolos gavėjas privalo Operatoriaus reikalavimu grąžinti Paskolą (net jei toks reikalavimas pareikštas iki Paskolos grąžinimo datos), sumokėti priklausančias Palūkanas bei Mėnesinį administravimo mokestį, jei Operatoriaus pagrįsta nuomone egzistuoja bet kuris iš pažeidimų ar įvykių, nurodytų Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte.

4.8 Tais atvejais, kai Operatoriaus iniciatyva Sutartis nutraukiama prieš terminą dėl Paskolos gavėjo kaltės, Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti visas pagal Sutartį priklausančias mokėti Palūkanas bei Mėnesinį administravimo mokestį, t. y. Operatorius įgyja teisę reikalauti ir tų Palūkanų bei Mėnesinio administravimo mokesčio, kurie būtų sumokėti, jeigu Paskolos gavėjas Paskolą būtų grąžinęs pagal Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Mokėjimo grafiką.

4.9 Paskolos gavėjui praleidus Mokėjimo grafike numatytus terminus, Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka FinoMark Platformos teikiamų paslaugų įkainiuose nustatyto dydžio Vėlavimo palūkanas bei baudą Operatoriui nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

4.10 Jeigu sueina Paskolos grąžinimo data, nuo negrąžintos sumos Operatorius toliau skaičiuoja Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanas, taip pat FinoMark Platformos teikiamų paslaugų įkainiuose nustatyto dydžio Vėlavimo palūkanas bei baudą Operatoriui.

4.11 Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Paskolą anksčiau nustatyto termino Platformoje nustatyta tvarka. Grąžinant Paskolą anksčiau nustatyto termino, Paskolos gavėjas papildomai privalo sumokėti išankstinio grąžinimo mokestį, numatytą FinoMark Platformos teikiamų paslaugų įkainiuose, bei Palūkanas (skaičiuojamas iki artimiausios įmokos pagal Mokėjimo grafiką) ir Mėnesinį administravimo mokestį (skaičiuojamą iki artimiausios įmokos pagal Mokėjimo grafiką).

4.12 Paskolos gavėjas supranta ir sutinka, kad Paskolos sutarties sudarymo mokestis, jei jis yra numatytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, yra vienkartinio pobūdžio ir todėl turi būti visais atvejais sumokamas visas, t. y. šis mokestis nėra ir negali būti perskaičiuojamas ir sumažinamas jokiais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, ir išankstinio Paskolos grąžinimo atveju, nepaisant šio mokesčio išdėstymo Mokėjimo grafike. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad sutarties sudarymo mokestis, numatytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose, gali būti išskaičiuojamas iš Paskolos gavėjui išmokamos Paskolos sumos.

5. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

5.1 Tinkamas Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį, įskaitant ir netesybas bei nuostolius apimant visus Paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, be kita ko, Palūkanas, Vėlavimo palūkanas, turto realizavimo, skolos išieškojimo procedūros mokesčius, kt.), patirtas dėl Paskolos sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, įvykdymas yra užtikrinamas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (hipoteka, įkeitimu, laidavimu ir (ar) kitomis priemonėmis). Visi dokumentai bei sandoriai, kuriais nustatomos ar sukuriamos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės turi būti Operatorių tenkinančio turinio ir formos.

5.2 Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško visų Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės būtų visiškai galiojančios ir būtų galimybė, esant atitinkamuose prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentuose numatytoms sąlygoms, priverstinai jas vykdyti.

5.3 Tuo atveju, jei įkeičiamas turtas iki Sutarties sudarymo buvo įkeistas kitam kreditoriui, Paskolos gavėjas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paskolos išmokėjimo dienos pateikti Operatorių tenkinančio turinio ir formos dokumentus, patvirtinančius pirminio įkeitimo išregistravimą.

5.4 Tuo atveju, jei dėl bet kokių priežasčių iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo neįvykdytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Operatoriui priimtinų turto vertintojų nustatytas įkeisto turto rinkos vertės santykis tampa didesnis nei Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas skolos ir įkeisto turto vertės santykis, Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įkeisti Operatoriui priimtiną kitą turtą taip, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas skolos ir įkeisto turto vertės santykis, arba grąžinti tokią Paskolos dalį, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas skolos ir įkeisto turto vertės santykis.

6. PASKOLOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1 Paskolos gavėjas įsipareigoja:

6.1.1. Įkeisti FinoMark Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą turtą pagal hipotekos ir (ar) įkeitimo sutartis, užtikrinti Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytų laidavimo sutarčių sudarymą, taip pat Operatoriaus reikalavimu pateikti kitą prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę;

6.1.2. Sudaryti FinoMark įkeičiamo turto (išskyrus žemės sklypą) draudimo sutartį, FinoMark priimtinoje draudimo bendrovėje, pagal kurią naudos gavėju būtų FinoMark, o draudimo suma būtų ne mažesnė nei maksimaliosios hipotekos suma. Įkeičiamas turtas turi būti draudžiamas nepertraukiamai visą Paskolos sutarties galiojimo laikotarpį ir iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo momento tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Paskolos sutarties sudarymo dieną;

6.1.3. Gautą Paskolą naudoti tik pagal Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose numatytą tikslinę paskirtį, Operatoriaus reikalavimu pateikti dokumentus ir ataskaitą apie Paskolos panaudojimą. Paskolos gavėjui Paskolą naudojant (panaudojus) ne pagal tikslinę paskirtį, FinoMark turi teisę prieš terminą reikalauti grąžinti Paskolą, Palūkanas ir Mėnesinį administravimo mokestį už visą Paskolos sutartyje numatytą terminą (Mokėjimo periodą) ir kitas pagal šią Sutartį priskaičiuotas sumas. Palūkanos ir Mėnesinis administravimo mokestis už visą Paskolos sutartyje numatytą terminą (Mokėjimo periodą) laikomi minimaliais Investuotojų ir Operatoriaus nuostoliais, kylančiais dėl netinkamo Paskolos sutarties vykdymo ir Paskolos panaudojimo;

6.1.4. Iki Paskolos grąžinimo grafike numatyto galutinio termino grąžinti Paskolą, mokėti už naudojimąsi Paskola Palūkanas bei Mėnesinį administravimo mokestį bei kitus mokėjimus pagal Paskolos gavėjo įsipareigojimus šioje Sutartyje numatyta tvarka;

6.1.5. Atlikti mokėjimus Mokėjimo grafike nurodytais terminais;

6.1.6. Negrąžinus Paskolos ar jos dalies pagal Mokėjimo grafiką, mokėti Vėlavimo palūkanas bei kitus mokėjimus FinoMark ir Paskolos davėjams pagal šią Sutartį;

6.1.7. Be Operatoriaus leidimo neteikti laidavimų bei garantijų, neįkeisti savo turto tretiesiems asmenims, bei nesuvaržyti Apsunkinimais įkeisto turto;

6.1.8. Iki Paskolos suteikimo pateikti FinoMark visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei išleistas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui;

6.1.9. Be Operatoriaus išankstinio rašytinio leidimo negarantuoti, nelaiduoti trečiųjų asmenų naudai, neprisiimti trečiųjų asmenų skolos, nevykdyti trečiųjų asmenų prievolių, neužtikrinti savo turtu jokių trečiųjų asmenų prievolių vykdymo;

6.1.10. Iškilus grėsmei, kad Paskola nebus laiku ir tinkamai grąžinta, sumažėjus skolos ir įkeisto turto vertės santykiui ar jam tapus nelikvidžiu, pablogėjus Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto finansinei – ūkinei būklei, ar Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Operatoriaus reikalavimu pateikti papildomą prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę arba grąžinti Paskolą ir visas su ja susijusias ir iš jos kylančias sumas per Operatoriaus nustatytą terminą nelaukiant Paskolos grąžinimo datos;

6.1.11. Užtikrinti Operatoriaus galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą bei, FinoMark pareikalavus, pateikti Paskolos panaudojimo įrodymus FinoMark priimtina forma ir sąlygomis;

6.1.12. Užtikrinti FinoMark (jo darbuotojams bei įgaliotiems asmenims) galimybę patikrinti sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą įkeistą turtą prieš tai raštu per protingą terminą įspėjus Paskolos gavėją;

6.1.13. Padengti visas Operatoriaus patirtas įsipareigojimų išieškojimo priverstine tvarka išlaidas – žyminį mokestį, notarų, antstolių taikomus mokesčius, atstovavimo išlaidas ir pan.

6.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja nesukurti jokių Apsunkinimų Paskolos gavėjo nuosavybės teise valdomam turtui, išskyrus atvejus, kai tokie Apsunkinimai:

6.2.1. Yra tinkamai atskleisti iki šios Sutarties sudarymo;

6.2.2. Atsiranda dėl teisės veikimo Paskolos gavėjui vykdant įprastą ūkinę komercinę veiklą ir nėra Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ar neveikimo rezultatas;

6.2.3. Yra nustatyti ar galioja tik iš anksto informavus Operatorių bei gavus jo rašytinį sutikimą.

6.3. Paskolos gavėjas be išankstinio raštiško Operatoriaus leidimo neturi parduoti, perleisti, išnuomoti, perduoti ar kitaip bet kokiu būdu perleisti (ar ketinti tai daryti) viso ar dalies savo turto, ar bet kokios teisės į jį, išskyrus:

6.3.1. Prekybos atsargas įprastinėje verslo veikloje;

6.3.2. Turtą, kuris mainomas į kitą turtą, kuris yra jam lygus arba geresnis savo rūšimi, verte ir kokybe.

6.4. Paskolos gavėjas nepagrįstai nedelsdamas praneša FinoMark apie bet kokį esamą ar potencialų pažeidimą ar įvykį, numatytą Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte (ir veiksmus, jei tokių yra, kurių Paskolos gavėjas imasi siekdamas jį ištaisyti/pašalinti).

6.5. Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad bet kokios jo neužtikrintos ir nesubordinuotos pareigos ir įsipareigojimai pagal Sutartį lygiuojasi ir ateityje lygiuosis bent pari passu pagal savo mokėjimo teisę ir pirmenybę su visomis kitomis neužtikrintomis ir nesubordinuotomis pareigomis ir įsipareigojimais, esamomis ar būsimomis, faktinėmis ar sąlyginėmis, išskyrus tas prievoles ir įsipareigojimus, kurioms privalomai teikiama pirmenybė pagal bendrovėms taikomus įstatymus.

6.6. Paskolos gavėjas nedelsiant gaus visus būtinus sutikimus ir leidimus (ir padarys viską, ko reikia, kad užtikrintų, jog jie galiotų visa savo apimtimi) pagal bet kurį taikytiną įstatymą ar teisės aktą tam, kad jis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tam, kad užtikrintų Sutarties teisėtumą, galiojimą, vykdymą ir įrodymų leistinumą savo įsisteigimo valstybėje.

6.7. Paskolos gavėjas negali sudaryti juridinio asmens susiliejimo, skaidymo, susijungimo ar atlikti bendrovės reorganizacijos.

6.8. Paskolos gavėjas neatliks jokių esminių savo veiklos pokyčių dėl veiklos pobūdžio ar apimties ir vykdys veiklą taip, kaip ji vykdoma šios Sutarties sudarymo dieną.

6.9. Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti FinoMark:

6.9.1. Jo audituotos (jei auditas privalomas pagal teisės aktus) finansinės atskaitomybės už praėjusius finansinius metus sertifikuotu el. parašu patvirtintas kopijas (ne vėliau nei per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) dienų po kiekvienų finansinių metų pabaigos) bei finansinės atskaitomybės už finansinį ketvirtį kvalifikuotu el. parašu patvirtintas kopijas (ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) dienų nuo kiekvienų finansinių metų ketvirčio pabaigos). Kiekvienas Paskolos gavėjo finansinių ataskaitų rinkinys, Paskolos gavėjo pateiktas FinoMark, turi būti Paskolos gavėjo vadovo patvirtintas kaip atspindintis tikrą ir teisingą finansinės būklės vaizdą tą dieną, kai šios finansinės ataskaitos parengtos;

6.9.2. Paskolos gavėjo vadovo pasirašytas Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto įkeičiamo turto ataskaitas bei patvirtinimus dėl įkeičiamo turto vertės (netaikoma nekilnojamojo turto įkeitimo atveju). Šiame punkte nurodyti dokumentai privalo būti pateikiami Operatoriui kas tris mėnesius;

6.9.3. FinoMark pareikalavus, atnaujintą specialiosiose sąlygose nurodyto įkeičiamo turto vertinimo ataskaitą, vertės nustatymo pažymą ar kitą įkeičiamo turto vertę įrodantį dokumentą;

6.9.4. Visus dokumentus, kuriuos Paskolos gavėjas pateikia savo akcininkams (arba bet kuriai jų klasei), ar įprastai savo kreditoriams;

6.9.5. Informaciją apie bet kokį bylinėjimąsi, arbitražą ar administracinį procesą, kurie vyksta ar gresia Paskolos gavėjai arba bet kuriam iš jo vadovų, jei toks bylinėjimasis ar procesas gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei;

6.9.6. Bet kokią kitą informaciją apie Paskolos gavėjo finansinę padėtį, verslą ar veiklą, kurios pagrįstai pareikalauja FinoMark.

6.9.7. Dokumento, patvirtinančio kiekvienos įkeisto turtinio vieneto draudimo įmokos sumokėjimą, kopiją (Operatoriui reikalaujant, privalo pateikti originalą)

6.10. FinoMark, laikantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų ir siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, įvertina Paskolos gavėją, jo vykdomą veiklą, Paskolos gavėjo lėšų kilmę, tikruosius naudos gavėjus juridiniame asmenyje. Todėl tais atvejais, kai FinoMark reikalinga informacija nėra prieinama, Paskolos gavėjas turi nedelsiant, FinoMark pareikalavus, pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingą tam, FinoMark atliktų visus reikalingus įvertinimus ar patikrinimus pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.11. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad skolos pagal Sutartį ir įkeisto turto vertės santykis neviršytų Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu.

6.12. Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti FinoMark, jei:

6.12.1. Paskolos gavėjas negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių Mokėjimų pagal Sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.12.2. Įkeistas turtas yra sugadintas ar sunaikintas, ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė;

6.12.3. Priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

6.13. Paskolos gavėjas savo lėšomis privalo padengti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Sutarties sudarymo išlaidas.

6.14. Kai Paskola iš dalies finansuojama priemonės Avietės lėšomis, Paskolos gavėjas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Audito institucijų atstovus ir leisti jiems susipažinti su dokumentais, susijusiais su Paskola ir jos panaudojimu, įgyvendinti Audito institucijų pateiktas rekomendacijas.

6.15. Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant ištaisyti Operatoriaus nurodytus Neatitikimus, atsiradusius įgyvendinant šią Sutartį, ir informuoti Operatorių apie Neatitikimų ištaisymą.

7. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

7.1. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad:

7.1.1. Paskolos gavėjas yra tinkamai įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, teisėtai egzistuojanti pagal įsisteigimo valstybės teisę;

7.1.2. Paskolos gavėjas gali turėti nuosavybėje savo turtą ir gali vykdyti veiklą taip, kaip ji yra vykdoma;

7.1.3. Paskolos gavėjas turi teisę sudaryti ir vykdyti, yra gavęs visus reikalaujamus pritarimus, įgaliojimus bei sutikimus, reikalingus Sutarties bei su ja susijusių sandorių sudarymui ir vykdymui;

7.1.4. Paskolos sutarties bei su ja susijusių sandorių sudarymas ir vykdymas neprieštarauja, neprieštaraus ir nekonfliktuos su:

a) Paskolos gavėjo steigimo dokumentais;

b) Bet kuria sutartimi ar Paskolos gavėją arba jo turtą saistančiu sandoriu;

c) Bet kokiu Paskolos gavėjui taikomu teisės aktu, teismo sprendimu ar administraciniu aktu.

7.1.5. Paskolos gavėjo įsipareigojimai Sutartyje yra teisėti, galiojantys, privalomi ir įgyvendinami;

7.1.6. Pagal Paskolos gavėjo įsisteigimo valstybės teisę nėra prievolės pranešti, derinti ar įrašyti šią Sutartį ar su ja susijusius sandorius bet kokiame tos jurisdikcijos teisme, valdžios institucijoje, įstaigoje ar organizacijoje, ar mokėti bet kokius antspaudo, registracijos ar panašius mokesčius;

7.1.7. Šios Sutarties sudarymo dieną nėra jokio pažeidimo ar įvykio, numatyto Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte, ir negalima protingai tikėtis, kad jis kiltų dėl Paskolos išdavimo (išmokėjimo);

7.1.8. Informacija raštu arba elektronine forma, Paskolos gavėjo arba jo vardu perduota FinoMark, yra išsami, teisinga ir tiksli visais reikšmingais atžvilgiais, nėra klaidinanti kokiu nors reikšmingu aspektu;

7.1.9. Kiekvienas finansinių ataskaitų rinkinys, pateiktas Operatoriui, buvo parengtas pagal nuosekliai taikomus apskaitos principus, standartus ir praktiką, visuotinai pripažįstamą Paskolos gavėjo įsisteigimo valstybėje;

7.1.10. Neįvyko jokių reikšmingų neigiamų pokyčių dėl Paskolos gavėjo verslo, turto, finansų būklės, prekybos padėties ar perspektyvos nuo atitinkamos informacijos pateikimo Operatoriui bei Paskolos gavėjo patikimumo įvertinimo iki šios Sutarties sudarymo dienos;

7.1.11. Paskolos gavėjo ar bet kurio iš jo vadovų atžvilgiu nevyksta ir negresia joks bylinėjimasis, arbitražas ar administracinis procesas, kuris gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei;

7.1.12. Paskolos gavėjas nepažeidė jokio įstatymo ar teisės akto, kurio pažeidimas turi arba pagrįstai gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei;

7.1.13. Ši Sutartis, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės bei kiti su Paskola susiję sandoriai ir Operatoriaus ar Paskolos davėjų veiksmai juos sudarant nepažeidžia Paskolos gavėjo teisių bei interesų. Paskolos gavėjas susipažino ir sutiko su Naudojimosi sutartimi buvo tinkamai informuotas apie visas šios Paskolos sutarties specialiąsias sąlygas bei Paskolos sutarties bendrąsias sąlygas, hipotekos, įkeitimo ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąlygas ir jam buvo suteikta tinkama galimybė pareikšti pastabas bei pasiūlymus dėl jų. Visos šios Sutarties, hipotekos, įkeitimo ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąlygos su Paskolos gavėju buvo aptartos individualiai ir Paskolos gavėjas, susipažinęs su jomis, nemano, kad kurios nors iš šių sąlygų prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams;

7.1.14. Paskolos gavėjas turi ir, kiek jis gali pagrįstai numatyti, turės pakankamas galimybes finansuoti visus Mokėjimu pagal šią Sutartį.

7.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti FinoMark, jei šios Sutarties galiojimo metu dėl bet kokių aplinkybių kuris nors Paskolos gavėjo patvirtinimas ir (ar) garantija taptų iš esmės netiksli ar neteisinga.

7.3. Paskolos gavėjas neprieštaraus, kad tuo atveju, kai Paskola finansuojama priemonės Avietė lėšomis, duomenis apie iš Paskolos lėšų įgyvendinamą ar įgyvendintą verslo projektą Invega naudos viešinimo ir informavimo tikslais.

8. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO ATIDĖJIMAS

8.1. FinoMark turi teisę Paskolos gavėjo laisvos formos prašymu, pateiktu raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu Paskolos gavėjui atidėti Mokėjimų, išskyrus Palūkanų ir Mėnesinio administravimo mokesčio, mokėjimą Paskolos gavėjo prašyme nurodytam, bet ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių, laikotarpiui, kai Paskolos gavėjas atitinka visas žemiau nurodytas sąlygas:

8.1.1. Neturi reikšmingo (daugiau nei vieną kartą ir (ar) ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų) įsipareigojimų vykdymo vėlavimo finansų įstaigoms per pastaruosius vienerius metus iki prašymo pateikimo dienos. FinoMark turi teisę tikrinti Paskolos gavėjo vėlavimus vykdyti įsipareigojimus kitiems kreditoriams;

8.1.2. Nėra pripažintas nemokiu, jam nepritaikytos restruktūrizavimo priemonės;

8.1.3. Nėra bet kokio šios Sutarties nuostatų ar reikalavimų pažeidimo;

8.1.4. Nurodo atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį;

8.1.5. Nevėluoja mokėti pagal Mokėjimo grafike numatytus terminus;

8.1.6. Nevyksta ikiteisminis įsiskolinimo pagal Paskolos sutartį išieškojimas, taip pat asmeniui, pateikusiam prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, nėra pareikštas Operatoriaus reikalavimas dėl Paskolos gavėjo įsiskolinimo;

8.1.7. Nevyksta teisminis skolos pagal Paskolos sutartį išieškojimas.

8.2. Atidėjus Mokėjimus pagal Paskolos sutartį, perskaičiuojami atidėti Mokėjimai atidėtos įmokos ir sudaromas atnaujintas Mokėjimo grafikas.

8.3. FinoMark turi teisę atsisakyti atidėti Paskolos sutarties įsipareigojimų vykdymą ir neprivalo šio atsisakymo argumentuoti.

8.4. Paskolos gavėjui, pasinaudojusiam Operatoriaus suteiktu Mokėjimų atidėjimu, bet kokie Paskolos gavėjo lėšų mokėjimai jo akcininkui, dalininkui, savininkui(-ams) ir (ar) su jais susijusiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, dividendų mokėjimus, paskolų grąžinimus ar suteikimus) Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir 3 (tris) mėnesius po atidėjimo termino pabaigos yra negalimi be atidėjimą suteikusio Operatoriaus sutikimo.

9. ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS

9.1. Šalis, kuri nevykdė ar vykdė netinkamai Sutartyje numatytas prievoles, neprivalo padengti visus dėl to susidariusius kitos Šalies nuostolius, kurie susidarė dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Jeigu pagrindas nevykdyti prievolių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Paskolos gavėjas privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžinti FinoMark visą Paskolą ir sumokėti kitus iki Paskolos grąžinimo dienos priskaičiuotus Mokėjimus.

9.2. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjas  prisiima karo (paskelbto ar nepaskelbto) kilimo ir karo sukeltų padarinių atsiradimo rizikas. Atsižvelgiant į tai, Paskolos gavėjas karo atveju neturi teisės remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Operatorius turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Paskolos sutartį ir įgyja teisę reikalauti grąžinti Paskolą ar jos dalį bei sumokėti Palūkanas prieš terminą ir atlyginti Operatoriaus ir (ar) Paskolos davėjų patirtus minimalius nuostolius (įskaitant teisę reikalauti visų šioje Paskolos sutartyje numatytų sumų sumokėjimo prieš Paskolos sutartyje nurodytus terminus), jei įvyksta nors vienas iš žemiau išvardytų atvejų:

10.1.1. Paskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, kurią jis turi sumokėti pagal Sutartį, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per 3 (tris) darbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos;

10.1.2. Paskolos gavėjas nesilaiko bet kokios kitos šios Sutarties ar su ja susijusių dokumentų nuostatos ir (jeigu FinoMark mano, kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per 20 (dvidešimt) dienų nuo to, kai FinoMark praneša Paskolos gavėjui apie pažeidimą ir reikalavimąjį pašalinti;

10.1.3. Paaiškėja, kad bet koks Paskolos gavėjo patvirtinimas, garantija ar pareiškimas yra (arba buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas ar pakartotas;

10.1.4. Paskolos gavėjas sustabdo arba nustoja vykdyti (ar informuoja apie ketinimą arba grasina sustabdyti ar nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį;

10.1.5. Paskolos gavėjas neįvykdo laiku bet kokios piniginės prievolės kitam kreditoriui;

10.1.6. Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui;

10.1.7. Paskolos gavėjas pradeda derybas, arba sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų);

10.1.8. Atliekamas bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis bet kurioje jurisdikcijoje, kuris susijęs su:

a) Paskolos gavėjo mokėjimų kreditoriams sustabdymu, bet kokių įsiskolinimų moratoriumu, Paskolos gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba

b) Paskolos gavėjo restruktūrizacija, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Paskolos gavėjo kreditoriumi; arba

c) Likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimu dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui.

10.1.9. Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir būsimus įsipareigojimams);

10.1.10. Visa Sutartis, kitas su ja susijęs dokumentas ar bet kuri Sutarties arba su ja susijusio dokumento dalis tampa nebegaliojanti, neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir poveikį;

10.1.11. Kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

10.1.12. Paskolos gavėjo ar kurio nors Susijusio asmens atžvilgiu pradedamas bet koks bylinėjimasis, arbitražas ar administracinis procesas, kuris gali turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo vykdomai veiklai ar finansinei būklei.

10.2. Atsiradus bet kuriam iš Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodytų pažeidimų ar įvykių, FinoMark turi teisę, pateikdamas Paskolos gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Paskolos sutartis yra laikoma tinkamai nutraukta, kai yra tenkinamos šios sąlygos:

10.2.1. Apie Paskolos sutarties nutraukimą Operatorius yra informavęs Paskolos gavėją Paskolos sutartyje numatyta tvarka;

10.2.2. Paskolos gavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo dėl Paskolos sutarties nutraukimo gavimo nepanaikina Operatoriaus nurodyto(-ų) Paskolos sutarties nutraukimo pagrindo(-ų, arba nepateikia pasiūlymo įvykdyti Paskolos sutartį, arba toks pasiūlymas neatitinka tinkamo Paskolos sutarties įvykdymo.

10.3. FinoMark, pranešęs apie Sutarties nutraukimą prieš nustatytą terminą, nenutraukia Vėlavimo palūkanų, Palūkanų ir Mėnesinio administravimo mokesčio skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas visiškai neatsiskaitys su Operatoriumi ir Paskolos davėjais.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo visos Sutarties Šalys, o būtent: Operatoriaus 2 darbuotojai, nepriklausomai nuo jų pareigybių, ir Paskolos gavėjas.

12. PRANEŠIMAI

12.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Paskolos sutartį turi būti sudaromi raštu ir bus laikomi tinkamai įteiktais tada, kai jie bus faktiškai gauti ir gali būti:

12.1.1. Įteikiami asmeniškai ar registruotu paštu;

12.1.2. Siunčiami elektroniniu paštu;

12.1.3. Kurjeriniu paštu;

12.1.4. Pateikiami Platformoje;

12.1.5. Kiekvienu atveju išsiunčiant Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais adresais (arba kitais Šalių viena kitai raštu pateiktais adresais).

12.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar pateikiamas Platformoje, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

12.3. Kontaktinius duomenis keičianti Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu informuoti kitą Šalį apie šių duomenų pasikeitimą.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Konfidenciali informacija reiškia visą su šia Paskolos sutartimi, jos turiniu ir (ar) vykdymu susijusią informaciją, kurią Šalys viena kitai atskleidė žodžiu ar raštu ir kuri tiesiogiai ar netiesiogiai nurodoma kaip konfidenciali.

13.2. Šalys susitaria griežtai laikyti paslaptyje visą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Paskolos sutarties pasirašymu ir vykdymu.

13.3. Šalys įsipareigoja iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją naudoti tik tinkamam šios Paskolos sutarties įvykdymui.

13.4. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims Šalies gali būti perduota tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Tais atvejais, kai konfidencialios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims yra būtinas šios Paskolos sutarties tinkamam įvykdymui ir (ar) kitais šioje Paskolos sutartyje numatytais atvejais, konfidenciali informacija gali būti atskleista tik esant kitos Šalies sutikimui.

13.5. Šiame Paskolos sutarties straipsnyje išdėstytos nuostatos galioja neterminuotai.

14. TAIKYTINA TEISĖ. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šiai Paskolos sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Paskolos sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Operatoriaus buveinės registracijos adresą.

15. KITOS NUOSTATOS

15.1. Ši Paskolos sutartis įtvirtina išsamų Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą dėl Paskolos sutartyje išdėstyto dalyko ir apjungia visas ankstesnes tarp jų vykusias derybas.

15.2. Šalių teisės ir teisių gynimo priemonės nėra išimtinai alternatyvios ir gali būti taikomos Šalies nuožiūra tiek kartu, tiek atskirai. Tiek neįgyvendinimas bet kurios Šalies teisės pagal Paskolos sutartį, tiek delsimas ją įgyvendinti nebus laikomas tokios teisės atsisakymu ir bet koks vienkartinis ar dalinis tokios teisės neįgyvendinimas neužkirs kelio vėliau įgyvendinti tokią teisę ar įgyvendinti bet kurią kitą teisę.

15.3. Valdžios institucijoms, įskaitant Lietuvos banką, priėmus teisės aktus ar jų pakeitimus, reglamentuojančius sutelktinio finansavimo veiklą ir (ar) jai taikomus reikalavimus ir (ar) privalumus vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą, FinoMark turi teisę vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas ir jie įsigalioja ir tampa privalomi Šalims nuo pranešimo Platformos savitarnos sistemoje dienos.

 

* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-08-23) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-06-27) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-06-10) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-04-28) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-03-30) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2022-02-09) galite rasti čia.
* Bendrųjų sąlygų redakciją (galiojusią iki 2021-11-24) galite rasti čia.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.